Internetleverantör ålades blockera kunders tillgång till vissa sajter

I Johan Axhamns senaste krönika redogör han varför den uppmärksammade domen från den 13 februari är korrekt.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) uttalade 2017 att det genom EU-domstolens praxis är klarlagt att artikel 8.3 i det s.k. infosocdirektivet 2001/29/EG innebär att rättighetshavare ska ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en internetleverantör vars tjänster utnyttjas för att begå intrång i upphovsrättigheter.

Domen är en av de mest direkta och närmast pedagogiskt skrivna domarna jag har läst av en svensk domstol om de nya krav som EU-rätten ställer på nationella domstolar i fråga om direktivkonform tolkning.
Johan Axhamn