Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers juridiska verksamhet i Sverige

Karnov Group slutför förvärvet av Wolters Kluwers svenska verksamhet och stärker därmed ytterligare sin position som ett av Sveriges största företag inom juridiska informationstjänster med varumärken som Norstedts Juridik och Karnov. Köpeskillingen uppgår till 68 miljoner EUR och affären undertecknades den 4 januari 2018.

LÄS MER

Alltid uppdaterad på gällande rätt

Vi uppdaterar innehållet i våra tjänster dagligen så att du kan vara säker på att alltid ha de senaste lagändringarna och ny praxis. Med den löpande bevakningen av samtliga domstolar får du tillgång till Sveriges bredaste bevakning av praxis med över 200 000 domar som löpande publiceras sökbara i rättsdatabasen. 

Bättre beslut - snabbare

Med marknadens enklaste användargränssnitt kan du snabbt hitta och ta del av den information du söker. Du kan enkelt sammanställa, skriva ut och spara din egen rättsutredning. Skapa personliga genvägar till dokument som du ofta arbetar med. Skriv ut en specifik paragraf, eller en hel lag med tillhörande kommentarer och spara din favoritsökning.

Sveriges ledande juridiska experter

Karnov har mer än 550 av Sveriges ledande jurister som författare av Karnovs lagkommentarer och föreläsare till våra juridiska fortbildningskurser.  Vi har i dag över 1000 lagkommentarer och 360 juridiska avtalsmallar i vårt utbud.

Alltid kostnadsfri utbildning

Vi lär dig allt om innehållet i våra tjänster och hur du använder smarta funktioner för att du ska bli effektiv i din research. Praktiska exempel från verkligheten varvas med konkreta övningar. Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som använt oss tidigare.

1000 +
Lagkommentarer
360 +
Avtalsmallar
40000 +
Användare
550 +
Experter

Vi hjälper dig att komma igång

Vi har utbildningar både för dig som är ny användare och för dig som redan har använt Karnovs tjänster tidigare.

Du kan välja mellan olika typer av utbildningar; anpassad utbildning eller öppen utbildning. Via webben eller ute på din arbetsplats, beroende på vad som passar bäst för dig och dina kollegor.

Boka utbildning

Vi hjälper våra kunder att upprätthålla ett rättssäkert samhälle

Karnov Nyheter

Juridisk Fortbildning

15
Maj

GDPR 3 - Praktiskt dataskyddsarbete

Dataskyddsförordningen gör det nödvändigt för alla organisationer att bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. GDPR 3 ger dig vägledning i det praktiska datas [...]
Läs mer & boka
24
Okt

Nya förvaltningslagen 2018

Syftet är att ge en praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevanta förarbeten och rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktis [...]
Läs mer & boka
13
Nov

Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna kunskaper om och förståelse för det ramverk som präglar straffprocessen.
Läs mer & boka
24
Okt

Fel i häst

Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av frågeställningarna och de legala regleringarna med fördjupningar inom de mest aktuella delarna.
Läs mer & boka
13
Jun

RÄTT Moms – Baskurs

Den här momskursen ger en bra överblick över momssystemet, samtidigt som vi går djupare in på vissa områden med fokus på vanliga frågor, fällor och fel.
Läs mer & boka
26
Apr

Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar tillämpas den 25 maj. Förordningen innebär stora utmaningar för den som behandlar personuppgifter. Nätverksträffarnas ambit [...]
Läs mer & boka
27
Nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv – dödsfall, skilsmässa, upplösning av samboförhållande

Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhålland [...]
Läs mer & boka
15
Nov

Avtalstolkning i praktiken

Få praktiska kunskaper i avtalstolkning av Johan Adestam och Niklas Arvidsson.
Läs mer & boka
03
Sep

Förvaltningsprocessen – fördjupning

En kurs för dig som vill ha en djupare förståelse för förvaltningsprocessen och hur ärenden på bästa sätt hanteras ur ett praktiskt perspektiv.
Läs mer & boka
12
Jun

Den nya visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och är ännu relativt oprövad. Vi går igenom hur lagen ska tillämpas så att fler får närmare kännedom [...]
Läs mer & boka
13
Sep

Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

Få en allmän överblick och bakgrund till regelsystemet och dess uppbyggnad samt fördjupade kunskaper kring specifika frågor som handlar om rättstillämpning.
Läs mer & boka
05
Jun

RÄTT Skatt – Baskurs

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.
Läs mer & boka
24
Maj

RÄTT Bolagsrätt: Bolagsöverlåtelser - om företagstransaktioner i bolagsrätten

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.
Läs mer & boka
23
Maj

RÄTT Arbetsrätt – Baskurs

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.
Läs mer & boka
05
Jun

Straffrätt för ekonomer

Kursen har som övergripande målsättning att ge deltagarna ökade kunskaper om och förståelse för den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer.
Läs mer & boka
31
Maj

Förmynderskapsrätt

Kursen ger en noggrann genomgång av omyndigjuridiken och reglerna om ställföreträdare för omyndiga och vuxna.
Läs mer & boka
22
Mar

Dataskyddsförordningen för kommuner

Kursen ger en grundlig genomgång av dataskyddsregleringen med fokus på kommunal verksamhet. Dataskyddsfrågorna redovisas genom praktiska exempel och praxis.
Läs mer & boka
08
Maj

Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m.

En fördjupningskurs i plan- och byggrätt med ett särskilt fokus på bygglov, tillsyn, m.m.
Läs mer & boka
19
Apr

Internationell arvsrätt

Den internationella arvsrätten har varit föremål för revolutionerande förändringar i och med att EU:s nya arvsförordning trädde i kraft den 17 augusti 2015. För [...]
Läs mer & boka
12
Apr

Testamente

En djupgående genomgång av testamentstolkning, testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott.
Läs mer & boka
17
Apr

Grundläggande plan- och byggrätt

En grundläggande genomgång av plan- och byggrätten. Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.
Läs mer & boka
23
Okt

Arbetsmiljö 2018

En halvdag som belyser de senaste nyheterna på arbetsmiljörättens område.
Läs mer & boka
11
Apr

Stiftelseförvaltning 2

Kursen är huvudsakligen inriktad på avkastningsstiftelser och behandlar ett antal aktuella frågor inom civilrätt, skatterätt, kapitalförvaltning och redovisning [...]
Läs mer & boka
21
Feb

Styrelseansvar i finansiella företag

Vågar du sitta i ett finansiellt företags styrelse? Under 2017 har det stormat kring flera finansiella företag och börsnoterade bolag. Frågor kring penningtvätt [...]
Läs mer & boka
17
Maj

Praktisk processrätt

Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och syftar till att ge tips och idéer och en öv [...]
Läs mer & boka
17
Apr

Brottsbegreppet

Jur. dr. Jack Ågren ger dig ökade kunskaper om och förståelse för de olika förutsättningar vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra brott.
Läs mer & boka
13
Mar

Förvaringsinstitut - en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor

Ett frukostseminarium med Björn Wendleby som behandlar förvaringsinstitut.
Läs mer & boka
07
Mar

Svensk Juriststämma

En mötesplats för juristsverige för utbyte av kunskap och åsikter.
Läs mer & boka
01
Jun

GDPR - med särskild inriktning på HR-verksamhet

Denna halvdagskurs med fokus på GDPR och HR-verksamhet riktar sig till personer som arbetar med personalfrågor och som vill få en introduktion till vad dataskyd [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Fondmarknaden 2018

Aktuellt om regelverk och praxis på fondområdet.
Läs mer & boka
24
Apr

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

I den här kursen behandlas samägande ur ett familjerättsligt perspektiv. Kursen belyser bland annat samägandets grunder och familjerättsligt fång, samägandets u [...]
Läs mer & boka
16
Maj

Aktieägaravtalet

En kurs med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.
Läs mer & boka
26
Sep

Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden

Kursen innefattar en genomgång av det regelverk som omgärdar miljökonsekvensbeskrivningar i såväl miljöbalken som i plan- och bygglagen och i förordningen om mi [...]
Läs mer & boka
08
Maj

Projektledning

Få praktisk kunskap i projektmetodiken och projektledning.
Läs mer & boka
09
Okt

Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förval [...]
Läs mer & boka
14
Nov

MiFID II & MiFIR – nya regler på värdepappersmarknaden

Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden samt de planerade ändringar i Sveriges lagstiftning.
Läs mer & boka
19
Sep

Arbetsmiljöansvaret i din vardag

Läs mer & boka
25
Apr

Den nya vattenrätten

Få en redovisning av de nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.
Läs mer & boka
25
Okt

Den nya kommunallagen

Få en genomgång av den nya kommunallagen som avses träda i kraft 1 januari 2018.
Läs mer & boka
20
Mar

Förändringsledning

Teorier, modeller och praktiska verktyg för effektiv förändringsledning. Kursen är framtagen i samarbete med författaren Eva Norrman Brandt och Sanoma Utbildnin [...]
Läs mer & boka
21
Mar

GDPR 2 - Nationell lagstiftning och fördjupning

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering. Kursen behandlar arbetet med att ta fr [...]
Läs mer & boka
18
Sep

Arbetsrätt 1 (Malmö)

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
24
Maj

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk & praxis

Björn Wendleby presenterar regelverkets centrala delar och klargör hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som [...]
Läs mer & boka
17
Okt

Miljörättsdagen 2018

Dagen genomförs nu för 18:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörät [...]
Läs mer & boka
11
Dec

Kommersiell entreprenadjuridik 2 – fördjupning

Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbrans [...]
Läs mer & boka
30
Maj

Framtidsfullmakter - fördjupning och erfarenheter

Genom ny lagstiftning har institutet framtidsfullmakt införts i Sverige den 1 juli 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida plan [...]
Läs mer & boka
24
Okt

Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

En juridisk konferens med fokus på bodelnings- och arvsrätt.
Läs mer & boka
29
Maj

Grundläggande miljöjuridik

En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.
Läs mer & boka
22
Maj

Konsumententreprenader

Allt om konsumententreprenaden med advokaterna Lennart Åhl och Peter Degerfeldt.
Läs mer & boka
23
Maj

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

En nyhetsdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.
Läs mer & boka
12
Jun

Vatten- och avloppsrätt; lagen om allmänna vattentjänster m.m.

Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.
Läs mer & boka
12
Jun

Dataskyddsförordningen för marknadsförare

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Hur påverkar det dig i rollen som marknadsförare?
Läs mer & boka
15
Mar

Förvaltningsrätten och Europarätten

Handläggning och processuella rättigheter
Läs mer & boka
11
Apr

Arbetsrättsliga förhandlingar

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som [...]
Läs mer & boka
19
Apr

Arbetsrätt 2018

Varmt välkomna till Arbetsrätt 2018. Nyhetsdagen genomförs i år för 23:e gången i ordningen.
Läs mer & boka
03
Maj

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Förfarandet i nämnder och hovrätt
Läs mer & boka
26
Apr

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

En genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol
Läs mer & boka
31
Maj

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget land i EU har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i b [...]
Läs mer & boka
17
Sep

Musikens avtal- artist- och förlagsavtalen i praktiken

Media och underhållningsbranschen – avtalen och parterna
Läs mer & boka
14
Mar

Arbetsrätt 3 – fördjupning

Arbetsrätt 3 är en praktiskt orienterad tvådagarskurs i arbetsrätt. Syftet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i ett antal vanligt förekommande arb [...]
Läs mer & boka
12
Apr

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Genom lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) kan anläggningar inrättas som är gemensam för flera fastigheter. En lyckad anläggningsförrättning kräver vi [...]
Läs mer & boka
18
Apr

Aktuell bolags- och börsrätt - temadag

Varmt välkomna till VJS temadag som belyser förändringar i regelverken.
Läs mer & boka
09
Maj

Överförmyndaren och dödsbon

Med en praktisk utgångspunkt ger kursen dig en grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.
Läs mer & boka
05
Dec

IT-rätt 2018

Välkommen till den fjortonde IT-rättsdagen! Uppdatering, fördjupning och utblick för dig som arbetar med IT-relaterade juridiska frågor.
Läs mer & boka
15
Maj

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

Att fylla i och tolka kontrakt (formuläret 12B.2), uppsägningar och ansvar.
Läs mer & boka
10
Apr

Internationella kommersiella avtal

Under ledning av Christina Ramberg och Michael Hellner.
Läs mer & boka
24
Apr

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den [...]
Läs mer & boka
13
Jun

Praktisk obeståndsrätt

Praktisk guide till konkurser och rekonstruktion av företag i praktiken.
Läs mer & boka
14
Jun

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.
Läs mer & boka
17
Maj

Contract Drafting - the key clauses

This course will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial contracts in English.
Läs mer & boka
21
Mar

Skadestånd i avtalsförhållanden

Kontraktuellt skadeståndsansvar ger upphov till juridiskt och kommersiellt synnerligen viktiga frågor. I denna kurs behandlas grunderna för och omfattningen av [...]
Läs mer & boka
20
Nov

Stiftelser 2018

Stiftelser 2018 behandlar nyheter och aktuella frågeställningar inom stiftelseområdet, och riktar sig mot dig som förvaltar stiftelser eller medverkar med rådgi [...]
Läs mer & boka
10
Apr

Stiftelseförvaltning 1

Stiftelseförvaltning 1 är den klassiska stiftelsekursen som har genomförts vid ett stort antal tidigare tillfällen. Nytt för i år är ett uppdaterat program med [...]
Läs mer & boka
18
Okt

Pensionsstiftelser 2018

Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster med liten eller ingen kunskap om tryggande av pensionsutfästelser och pensi [...]
Läs mer & boka
13
Mar

Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling

Miljörätten i entreprenadförhållandet behandlar de centrala reglerna inom miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och miljötillståndet. Tidsplaneri [...]
Läs mer & boka
09
Maj

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också adv [...]
Läs mer & boka
23
Maj

Förhandla i affärer

Hur förhandlar du? Hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? Det finns många faktorer som avgör utgången när du sitter vid förhandlingsbordet. Viktiga [...]
Läs mer & boka
22
Mar

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om exploateringsavtal och kommunala markanvisningar. Detta område har tidigare till stora delar varit oreglerat och st [...]
Läs mer & boka
10
Okt

EU-rättslig process och metod

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige.
Läs mer & boka
02
Okt

Kommersiell entreprenadjuridik 1

Under kursens gång kommer de olika regelsystem som är tillämpliga vid skilda entreprenadformer och vid upphandling av konsult att belysas.
Läs mer & boka
18
Sep

Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgå [...]
Läs mer & boka
08
Nov

Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken

Många fallgropar och utmaningar för såväl byggherrar som kommuner - vad ska du tänka på och vilka av de många ändringarna i PBL måste du lära dig?
Läs mer & boka
18
Apr

Civilprocessrätt – fördjupning med Lindskog och Heuman

I denna återkommande nyhetsdag behandlas nya viktiga processrättsliga avgöranden från Högsta domstolen mot bakgrund av tidigare praxis.
Läs mer & boka
22
Nov

Beskattning av fastigheter – inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt

Vid beskattning av fastigheter måste rådgivaren ha en helhetssyn på de olika skatter och skattekonsekvenser som kan uppstå under ägandet och i transaktionssitua [...]
Läs mer & boka
08
Nov

Asylrätt – bevisvärdering, argumentation & Europa-konventionen

Den här kursen ger dig fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt kunna tillvarata dina klienters rättigheter under asylprocess [...]
Läs mer & boka
06
Dec

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Kursen är inriktad på att tillgodose praktikers behov av fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess [...]
Läs mer & boka
15
Maj

Arbetsrätt 2

Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område, dels ett urval av specifika arbetsrätt [...]
Läs mer & boka
03
Okt

Arbetsrätt 1

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
Kurser, nyhetsdagar och skräddarsydda utbildningar inom alla rättsområden
Se vårt kursutbud