Juridisk fortbildning

VJS grundades 1967 och är en av Sveriges första utbildningsstiftelser. Idag ingår VJS i Karnov Group
där vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen jobbar med juridiska frågeställningar.

Gå till VJS.se

Skräddarsydda kurser

Våra föreläsare är experter inom sina områden och våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Som kursdeltagare hos oss får du alltid med dig kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis. 

Vi hjälper gärna våra kunder att hitta den utbildningsform och lösning som passar bäst. Vi erbjuder allt ifrån skräddarsydda kurser anpassade efter din organisation, öppna kurser, temadagar och nyhetsdagar. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den lösning som blir mest effektiv. 

"Bra kurser och alltid ett trevligt bemötande."

- Nacka Kommun

Kommande kurstillfällen

15
Jun

Nya lagar om Hållbarhet 2017

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning gäller inom hela EU, med särskild skärpning i Sverige. Lagen trädde i kraft i december 2016, men det dröjer [...]
Läs mer & boka
26
Okt

Lagval i internationella kommersiella tvister

Få praktiska kunskaper kring de lagvalsfrågor som ofta uppkommer när det blir tvist kring ett kommersiellt avtal med gränsöverskridande inslag med anknytning ti [...]
Läs mer & boka
14
Jun

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett [...]
Läs mer & boka
26
Sep

Plan- och bygglagen - planfrågor (Malmö)

Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäll [...]
Läs mer & boka
27
Sep

Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor (Malmö)

Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäll [...]
Läs mer & boka
26
Sep

Arbetsrätt 1 (Malmö)

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
17
Maj

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk och praxis

Med hjälp av experter på området presenteras regelverkets centrala delar och klargörs hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts [...]
Läs mer & boka
28
Sep

Dataskyddsförordningen (Malmö)

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett [...]
Läs mer & boka
04
Okt

Internationell förmögenhetsrätt

En genomgång av det internationellt förmögenhetsrättsliga regelverket i form av Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och erkännande och verkställighet [...]
Läs mer & boka
11
Maj

Patentombudsexamen

Kurs inför auktoriseringen av svenska patentombud.
Läs mer & boka
18
Okt

Miljörättsdagen 2017

Dagen genomförs nu för 16:e gången i ordningen och innehåller flera parallella seminarier som samtliga är inriktade på nyheter och aktuella frågor inom miljörät [...]
Läs mer & boka
28
Nov

Kommersiell entreprenadjuridik 2 – fördjupning

Kursen bygger vidare på några av de frågeställningar som behandlas i ”Entreprenadjuridik 1” och ger en fördjupad genomgång av några specifika delar av byggbrans [...]
Läs mer & boka
23
Nov

Upphandlingskonferensen 2017

Årets konferens inom upphandling går av stapeln 23-24 november 2017. Programmet och talarlistan uppdateras kontinuerligt - säkra din plats redan idag!
Läs mer & boka
13
Sep

Framtidsfullmakter

Genom ny lagstiftning kommer institutet framtidsfullmakt att införas i Sverige under 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida pl [...]
Läs mer & boka
17
Okt

Utlandskonferens: Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt

En utlandskonferens med fokus på bodelnings- och arvsrätt.
Läs mer & boka
08
Jun

Grundläggande miljöjuridik

En introduktion till det juridiska regelverket för miljöområdet.
Läs mer & boka
04
Maj

Konsumententreprenader

Allt om konsumententreprenaden med advokaterna Lennart Åhl och Peter Degerfeldt.
Läs mer & boka
03
Maj

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

En nyhetsdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.
Läs mer & boka
26
Sep

Tillståndsprocessens krav

Denna kurs går igenom kraven på tillstånd och MKB, utifrån frågor om områdesskydd - Natura 2000, artskydd, riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Läs mer & boka
13
Jun

Vatten- och avloppsrätt

Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.
Läs mer & boka
31
Maj

Dataskyddsförordningen för marknadsförare

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen. Hur påverkar det dig i rollen som marknadsförare?
Läs mer & boka
03
Maj

Förvaltningsrätten och Europarätten

Handläggning och processuella rättigheter
Läs mer & boka
04
Maj

Miljöprocessen

För prövningen av miljömål gäller att olika processordningar möts. Högsta domstolen har prövat ett antal mål och har gett vägledande uttalanden till ledning för [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Arbetsrättsliga förhandlingar

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som [...]
Läs mer & boka
20
Okt

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (Frukostseminarium)

Vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen?
Läs mer & boka
02
Jun

Tillräckliga kvalifikationer (Frukostseminarium)

Turordningsreglernas kärna
Läs mer & boka
27
Apr

Standardavtalen NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14

Bestämmelserna tillämpas av hela verkstadsindustrin. Det är få företag som använder egna allmänna bestämmelser. Det är därför viktigt att känna till innehållet [...]
Läs mer & boka
26
Apr

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

En genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol
Läs mer & boka
30
Maj

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget land i EU har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i b [...]
Läs mer & boka
21
Sep

Musikens avtal- artist- och förlagsavtalen i praktiken

Media och underhållningsbranschen – avtalen och parterna
Läs mer & boka
23
Maj

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Syftet med kursen är att ge en fördjupning av bestämmelserna om offentlig upphandling i LOU och LUF, särskilt de viktigaste delarna av tilldelningsförfarandena.
Läs mer & boka
27
Apr

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Genom lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) kan anläggningar inrättas som är gemensam för flera fastigheter. En lyckad anläggningsförrättning kräver vi [...]
Läs mer & boka
14
Sep

Fastighetsbildning, praxis och strategiska val

Genom fastighetsbildning kan fastigheter ändras till omfång och innehåll, samtidigt som nya rättigheter kan bildas och befintliga ändras. En lyckad förrättning [...]
Läs mer & boka
31
Maj

Dataskyddsförordningen för IT-avdelningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla. Samtidigt upphävs den svenska personuppgiftslagen.
Läs mer & boka
16
Maj

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

Att fylla i och tolka kontrakt (formuläret 12B.2), uppsägningar och ansvar.
Läs mer & boka
10
Maj

Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor

Plan- och bygglagstiftningen har den senaste tiden ändrats i ett flertal avseenden, bl.a. i fråga om framtagandet och genomförandet av detaljplaner och vad gäll [...]
Läs mer & boka
27
Sep

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.
Läs mer & boka
01
Jun

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

Genom Sveriges medlemskap i EU och genom implementeringen av EKMR har betydelsen av allmänna förvaltningsrättsliga principer i enskilda ärenden ökat.
Läs mer & boka
11
Maj

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU

För att kunna ställa miljö och sociala krav i offentlig upphandling är det nödvändigt att veta hur sådana krav får ställas för att stå i överensstämmelse med de [...]
Läs mer & boka
18
Maj

Contract Drafting - the key clauses

This course will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial contracts in English.
Läs mer & boka
05
Sep

Skadestånd i avtalsförhållanden

Kontraktuellt skadeståndsansvar ger upphov till juridiskt och kommersiellt synnerligen viktiga frågor. I denna kurs behandlas grunderna för och omfattningen av [...]
Läs mer & boka
11
Okt

Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen

Syftet med kursen är att redovisa överprövningsprocessen i upphandlingsmål i förvaltningsdomstolarna och att jämföra den med bestämmelserna i LOU/LUF och förval [...]
Läs mer & boka
22
Nov

Stiftelser 2017

Stiftelser 2017 behandlar nyheter inom stiftelseområdet, och riktar sig mot dig som förvaltar stiftelser eller medverkar med rådgivning till stiftelser.
Läs mer & boka
10
Nov

Skäligt omplaceringserbjudande (Frukostseminarium)

I samband med att ett företag genomför en neddragning eller i övrigt omstrukturerar verksamheten kan det bli aktuellt att också förändra rollen för en eller fle [...]
Läs mer & boka
09
Nov

Personuppgiftslagen (PUL) för privata sektorn

Personuppgiftslagen (PUL) är en snårig lagstiftning. På senare tid har det dock kommit mycket vägledande praxis som berör PUL, under 2014 inte mindre än tre pre [...]
Läs mer & boka
11
Maj

Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn

Kursen innehåller en grundlig genomgång av gällande rätt och syftar till att belysa ämnet från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Ett större fokus kommer [...]
Läs mer & boka
19
Okt

Pensionsstiftelser 2017

Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster med liten eller ingen kunskap om tryggande av pensionsutfästelser och pensi [...]
Läs mer & boka
26
Apr

Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML/CFT) har under senare tid blivit ett högprioriterat område såväl nationellt som internationellt. D [...]
Läs mer & boka
06
Sep

Offentlig upphandling från A till Ö

Kursen ger en heltäckande redovisning av de svenska upphandlingssystemen från det att en upphandling inleds till dess att kontrakt tecknas. Kursen omfattar även [...]
Läs mer & boka
16
Nov

Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling

Miljörätten i entreprenadförhållandet behandlar de centrala reglerna inom miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och miljötillståndet. Tidsplaneri [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Internationell arvsrätt

Den internationella arvsrätten har varit föremål för revolutionerande förändringar i och med att EU:s nya arvsförordning trädde i kraft den 17 augusti 2015. För [...]
Läs mer & boka
21
Sep

Idrottens avtal och process – kommersiell idrottsjuridik

Inflödet av pengar i branschen har bidragit till en ökad professionalism. Att skriva avtal inom idrottsbranschen kräver därför många gånger kunskap om idrottens [...]
Läs mer & boka
07
Sep

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också adv [...]
Läs mer & boka
03
Okt

Förhandla framgångsrikt med Viveca Sten

Hur förhandlar du? Hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? Det finns många faktorer som avgör utgången när du sitter vid förhandlingsbordet. Viktiga [...]
Läs mer & boka
05
Dec

Fel i fastighet – problemområden och ansvarsfördelning

Fel i fastighet är en fördjupningskurs med syfte att belysa det aktuella rättsläget och de senare årens förändringar på området. Kursen behandlar olika typer av [...]
Läs mer & boka
18
Maj

EU-rättslig process och metod

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige.
Läs mer & boka
12
Sep

Kommersiell entreprenadjuridik 1

Under kursens gång kommer de olika regelsystem som är tillämpliga vid skilda entreprenadformer och vid upphandling av konsult att belysas.
Läs mer & boka
20
Sep

Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgå [...]
Läs mer & boka
08
Nov

Detaljplaner - nytt regelsystem i samspel med miljöbalken

Många fallgropar och utmaningar för såväl byggherrar som kommuner - vad ska du tänka på och vilka av de många ändringarna i PBL måste du lära dig?
Läs mer & boka
27
Apr

Den nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett [...]
Läs mer & boka
25
Apr

Civilprocessrätt – fördjupning med Lindskog och Heuman

I denna återkommande nyhetsdag behandlas nya viktiga processrättsliga avgöranden från Högsta domstolen mot bakgrund av tidigare praxis.
Läs mer & boka
14
Nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv –dödsfall, skilsmässa, upplösning av samboförhållande

Kursen ger en genomgång av det regelsystem som är tillämpligt vid det praktiska genomförandet av bodelningar efter äktenskapsskillnad, uppbrutna samboförhålland [...]
Läs mer & boka
14
Nov

Beskattning av fastigheter – inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt

Vid beskattning av fastigheter måste rådgivaren ha en helhetssyn på de olika skatter och skattekonsekvenser som kan uppstå under ägandet och i transaktionssitua [...]
Läs mer & boka
07
Nov

Asylrätt – bevisvärdering, argumentation och Europa-konventionen

Den här kursen ger dig fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt kunna tillvarata dina klienters rättigheter under asylprocess [...]
Läs mer & boka
07
Dec

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Kursen är inriktad på att tillgodose praktikers behov av fördjupad kunskap om den arbetsrättsliga processen med utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess [...]
Läs mer & boka
16
Maj

Arbetsrätt 2

Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område, dels ett urval av specifika arbetsrätt [...]
Läs mer & boka
10
Okt

Arbetsrätt 1

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
02
Maj

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av [...]
Läs mer & boka
Vill du skräddarsy din kurs? Vi kan specialanpassa våra kurser för er. Klicka här för att läsa mer!
VJS.se hittar du samtliga aktuella kurser och nyhetsdagar. Se aktuella kurser
VJS_kursutbud_h1_2017.png

Ladda hem vår kurskatalog (PDF)

LADDA NER KURSKATALOGEN