Juridisk fortbildning

VJS grundades 1967 och är en av Sveriges första utbildningsstiftelser. Idag ingår VJS i Karnov Group där vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen jobbar med juridiska frågeställningar.

Gå till VJS.se

"Bra kurser och alltid ett trevligt bemötande."

- Nacka Kommun

Skräddarsydda kurser

Våra föreläsare är experter inom sina områden och våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Som kursdeltagare hos oss får du alltid med dig kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande rättspraxis. 

Vi hjälper gärna våra kunder att hitta den utbildningsform och lösning som passar bäst. Vi erbjuder allt ifrån skräddarsydda kurser anpassade efter din organisation, öppna kurser, temadagar och nyhetsdagar. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta den lösning som blir mest effektiv. 

Kommande kurstillfällen

21
Feb

Styrelseansvar i finansiella företag

Vågar du sitta i ett finansiellt företags styrelse? Under 2017 har det stormat kring flera finansiella företag och börsnoterade bolag. Frågor kring penningtvätt [...]
Läs mer & boka
17
Maj

Praktisk processrätt

Kursen inriktar sig på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd och syftar till att ge tips och idéer och en öv [...]
Läs mer & boka
17
Apr

Brottsbegreppet

Jur. dr. Jack Ågren ger dig ökade kunskaper om och förståelse för de olika förutsättningar vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra brott.
Läs mer & boka
13
Mar

Förvaringsinstitut - en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor

Ett frukostseminarium med Björn Wendleby som behandlar förvaringsinstitut.
Läs mer & boka
07
Mar

Svensk Juriststämma

En mötesplats för juristsverige för utbyte av kunskap och åsikter.
Läs mer & boka
25
Apr

Fondmarknaden 2018

Aktuellt om regelverk och praxis på fondområdet.
Läs mer & boka
24
Apr

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

I den här kursen behandlas samägande ur ett familjerättsligt perspektiv. Kursen belyser bland annat samägandets grunder och familjerättsligt fång, samägandets u [...]
Läs mer & boka
22
Feb

Aktieägaravtalet

En kurs med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.
Läs mer & boka
08
Maj

Projektledning

Få praktisk kunskap i projektmetodiken och projektledning.
Läs mer & boka
15
Feb

Nya lagar om offentlig upphandling - en genomlysning av de viktigaste förändringarna

Kursen ger en genomlysning av de viktigaste förändringarna genom ikraftträdandet av de nya upphandlingslagarna.
Läs mer & boka
07
Feb

MiFID II & MiFIR – nya regler på värdepappersmarknaden

Få en genomgång av de nya EU-reglerna på värdepappersmarknaden samt de planerade ändringar i Sveriges lagstiftning.
Läs mer & boka
20
Mar

Förändringsledning

Teorier, modeller och praktiska verktyg för effektiv förändringsledning. Kursen är framtagen i samarbete med författaren Eva Norrman Brandt och Sanoma Utbildnin [...]
Läs mer & boka
21
Feb

Lagval i internationella kommersiella tvister

Få praktiska kunskaper kring de lagvalsfrågor som ofta uppkommer när det blir tvist kring ett kommersiellt avtal med gränsöverskridande inslag med anknytning ti [...]
Läs mer & boka
30
Jan

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering. Kursen behandlar arbetet med att ta fr [...]
Läs mer & boka
16
Maj

Finansmarknadsrätt – om finansmarknadens regelverk & praxis

Björn Wendleby presenterar regelverkets centrala delar och klargör hur olika delar av regelsystemet samverkar. Ur ett legalt perspektiv lyfts de frågor fram som [...]
Läs mer & boka
07
Feb

Framtidsfullmakter

Genom ny lagstiftning har institutet framtidsfullmakt införts i Sverige den 1 juli 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida plan [...]
Läs mer & boka
22
Maj

Konsumententreprenader

Allt om konsumententreprenaden med advokaterna Lennart Åhl och Peter Degerfeldt.
Läs mer & boka
23
Maj

Kvalificerad aktiebolagsrätt - aktiebolagsrättslig analys

En nyhetsdag med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis.
Läs mer & boka
12
Jun

Vatten- och avloppsrätt; lagen om allmänna vattentjänster m.m.

Få en grundläggande genomgång av hur VA-rätten är utformad och en uppdatering kring rättspraxisen på området.
Läs mer & boka
15
Mar

Förvaltningsrätten och Europarätten

Handläggning och processuella rättigheter
Läs mer & boka
11
Apr

Arbetsrättsliga förhandlingar

Inom arbetsrättens område finns omfattande skyldigheter att förhandla vare sig man har kollektivavtal eller inte. Skyldigheten gäller för såväl arbetsgivare som [...]
Läs mer & boka
19
Apr

Arbetsrätt 2018

Varmt välkomna till Arbetsrätt 2018. Nyhetsdagen genomförs i år för 23:e gången i ordningen.
Läs mer & boka
03
Maj

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

Förfarandet i nämnder och hovrätt
Läs mer & boka
26
Apr

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

En genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol
Läs mer & boka
31
Maj

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

Inget land i EU har så många kommunalt ägda företag som Sverige. Av olika skäl har Sveriges kommuner valt att organisera och bedriva delar av sin verksamhet i b [...]
Läs mer & boka
14
Mar

Arbetsrätt 3 – fördjupning

Arbetsrätt 3 är en praktiskt orienterad tvådagarskurs i arbetsrätt. Syftet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i ett antal vanligt förekommande arb [...]
Läs mer & boka
30
Jan

Bolagsstämma – aktuella frågor, centrala regler och det praktiska genomförandet

Det är en rad pusselbitar som måste falla på plats för en lyckad bolagsstämma. Denna praktiskt inriktade kurs syftar till att ge deltagarna en praktisk genomgån [...]
Läs mer & boka
18
Apr

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Genom lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) kan anläggningar inrättas som är gemensam för flera fastigheter. En lyckad anläggningsförrättning kräver vi [...]
Läs mer & boka
22
Feb

Aktuell bolags- och börsrätt - temadag

Varmt välkomna till VJS temadag som belyser förändringar i regelverken.
Läs mer & boka
13
Feb

Överförmyndaren och dödsbon

Med en praktisk utgångspunkt ger kursen dig en grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.
Läs mer & boka
10
Apr

Internationella kommersiella avtal

Under ledning av Christina Ramberg och Michael Hellner.
Läs mer & boka
24
Apr

Regelverket för fonder och fondförvaltare

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den [...]
Läs mer & boka
31
Jan

Compliance - en nyckelfunktion i finansiella företag

Att ansvara för funktionen för regelefterlevnad (compliance) i ett finansiellt företag har aldrig varit mer utmanande.
Läs mer & boka
17
Maj

Contract Drafting - the key clauses

This course will provide guidance on key clauses (and related issues) typically found in international commercial contracts in English.
Läs mer & boka
31
Jan

Stiftelseförvaltning 2

Kursen är huvudsakligen inriktad på avkastningsstiftelser och behandlar ett antal aktuella frågor inom civilrätt, skatterätt, kapitalförvaltning och redovisning [...]
Läs mer & boka
21
Mar

Skadestånd i avtalsförhållanden

Kontraktuellt skadeståndsansvar ger upphov till juridiskt och kommersiellt synnerligen viktiga frågor. I denna kurs behandlas grunderna för och omfattningen av [...]
Läs mer & boka
10
Apr

Stiftelseförvaltning 1

Stiftelseförvaltning 1 är den klassiska stiftelsekursen som har genomförts vid ett stort antal tidigare tillfällen. Nytt för i år är ett uppdaterat program med [...]
Läs mer & boka
13
Mar

Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling

Miljörätten i entreprenadförhållandet behandlar de centrala reglerna inom miljölagstiftningen i sambandet mellan byggprocessen och miljötillståndet. Tidsplaneri [...]
Läs mer & boka
15
Feb

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessrätten har fått en mer central position än tidigare och angår nu inte bara de jurister som är verksamma inom olika myndigheter utan också adv [...]
Läs mer & boka
23
Jan

Förhandla framgångsrikt med Viveca Sten

Hur förhandlar du? Hur ser egentligen en framgångsrik förhandling ut? Det finns många faktorer som avgör utgången när du sitter vid förhandlingsbordet. Viktiga [...]
Läs mer & boka
22
Mar

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om exploateringsavtal och kommunala markanvisningar. Detta område har tidigare till stora delar varit oreglerat och st [...]
Läs mer & boka
24
Jan

EU-rättslig process och metod

När mer komplexa EU-rättsliga frågeställningar dyker upp behöver jurister använda sig av en annan juridisk metod än den som traditionellt används i Sverige.
Läs mer & boka
20
Feb

Den nya dataskyddsförordningen

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett [...]
Läs mer & boka
18
Apr

Civilprocessrätt – fördjupning med Lindskog och Heuman

I denna återkommande nyhetsdag behandlas nya viktiga processrättsliga avgöranden från Högsta domstolen mot bakgrund av tidigare praxis.
Läs mer & boka
15
Maj

Arbetsrätt 2

Arbetsrätt 2 är en 3-dagars fördjupningskurs som behandlar dels nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område, dels ett urval av specifika arbetsrätt [...]
Läs mer & boka
06
Feb

Arbetsrätt 1

Arbetsrätten och då främst anställningstryggheten och kollektivavtalens roll har diskuterats och debatterats åtskilligt under senare år.
Läs mer & boka
03
Maj

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

Kursen ger dig fördjupad insikt i när styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av [...]
Läs mer & boka
Vill du skräddarsy din kurs? Vi kan specialanpassa våra kurser för er. Klicka här för att läsa mer!
VJS.se hittar du samtliga aktuella kurser och nyhetsdagar. Se aktuella kurser