Den djupa kommentaren till skuldsaneringslagen (2016:675) i Lexino är författad av Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf.

Nils-Bertil Morgell har, efter tingstjänstgöring, arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område ha han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH.

Fredrik Benndorf är nypensionerad från tjänsten som rådman vid Gotlands tingsrätt.

Den nya skuldsaneringslagen trädde ikraft den 1 november 2016. Nyheter för den nya lagen är att lagstiftaren underlättat för gäldenären att få genomföra en skuldsanering. Kronofogdemyndigheten ges uppgift att först informera om möjligheterna till skuldsanering och sedan skuldsanering är beslutad att vara betalningsförmedlare. Det är lättare att ansöka om skuldsanering, bl. a kan gäldenären göra det elektroniskt. Gäldenären behöver inte längre lämna så detaljerade uppgifter om skuldernas storlek. Detta ansvar flyttas till borgenärerna. Vidare har några materiella ändringar gjorts i syfte att fler ska få skuldsanering.

Författarna har i den djupa kommentaren till lagen valt att särskilt trycka på kraven för att någon ska beviljas skuldsanering. Det gäller både kravet på att gäldenären ska vara kvalificerat insolvens och skälighetsrekvisitet.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.


Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert