Den djupa kommentaren till personuppgiftslagen i Lexino är författad av Cecilia Magnusson Sjöberg, professor och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Cecilia beskriver Lexino som en modern informationstjänst som kombinerar den traditionella lagkommentaren med funktioner som underlättar för användaren att navigera sig fram i floran av både vedertagna rättskällor och anknytande rättsinformation. Inledningsvis i Lexinoarbetet har Cecilias ambition varit att ge användaren en god överblick över lagen som helhet.

"Juridiskt arbete har alltid varit förknippat med sökning och efter bearbetning av information. Framväxten av det digitala informationssamhället har inte minst med tanke på webben förändrat förutsättningarna för detta", poängterar Cecilia. Hon betonar dock att spridd tillgång till information på Internet är något väsenskilt från redaktionellt bearbetade produkter och tjänster vilka som Lexino kvalitetsgranskas med hjälp av särskilt utsedda ämnesredaktörer.

Lexino är en levande produkt vars innehåll ska spegla förändringar i rättsläget vilket på personliguppgiftslagens område innebär att Cecilia kommer att fördjupa olika delar ytterligare, exempelvis med hänvisning till det pågående reformarbetet inom EU med en s.k. allmän uppgiftsskyddsförordning. En stor tillgång i arbetet som författare har varit att Cecilia följt med i utvecklingen inom rättsområdet över en längre period, med insikt om hur informations- och kommunikationstekniken har kommit att förändra förutsättningarna för skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert