Den djupa kommentaren till patentlagen i Lexino är författad av flera författare; Louise Jonshammar, jurist vid IAM Advokatbyrå AB, Håkan Borgenhäll, advokat och delägare Vinge Advokatbyrå samt Bengt Staffas, Jens Waltin och Terese Sandström, representanter från Patent- och registreringsverket.

Så här säger Louise om Lexino och sitt urval i patentlagen. ”Lexino är ett destillat av relevanta förarbeten, riktlinjer, doktrin, domstolsavgöranden och annan praxis. Här får användaren snabbt en överblick och referenser, men också kommentarer till olika problemställningar. På detta sätt sparar användaren absolut tid och kan genast fördjupa sig i det som är mest relevant i den aktuella situationen. Lexino problematiserar också gällande rätt ur olika infallsvinklar, vilket skapar ett mervärde och ett djup. Den djupa kommentaren är direkt tillämpbar och har inte ett teoretiskt fokus. Det första alternativet till Lexino är att själv göra en rättsutredning. Karnov är förstås ett alternativ till Lexino, men erbjuder inte samma djup och är inte lika förklarande. Lexino är ett stöd för praktiserande jurister, men Lexino-analysen av patentlagen är också skriven för patentombuden, dvs. för den som inte nödvändigtvis har juristexamen utan som också arbetar med att ansöka om patent.”

Enligt Håkan är Lexino en förädling av Karnov med djupare kommentarer inom vissa områden. Nyttan med Lexino är att på ett snabbt sätt få grepp om rättsläget och förhoppningsvis få ett klart svar på den konkreta frågan eller i vart fall få sådant underlag så att det går att söka sig till de ursprungliga rättskällorna. Lexino kan också tjäna till en uppdatering av sina egna kunskaper inför ett nytt ärende på området. Självklart är det tidsbesparing som är fokus – inte minst då texten är uppdelad i tydliga rubriker som gör att det specifika område som är aktuellt hittas snabbt. Så här säger Håkan om sin bakgrund samt sitt arbete i Lexino: ”Jag har i samarbete med jurister på PRV valt att selektera och fokusera på de bestämmelser som jag har mest praktiskt erfarenhet från, dvs. De bestämmelser som aktualiseras vid patenttvister i allmän domstol. Jag tror att mina 25 år som advokat i olika patentmål ger mig en god känsla för vad som i det praktiska arbetet med patentprocesser är mest värdefullt att lyfta fram. Den internationella erfarenhet som följer med stora patenttvister och mitt engagemang i olika internationella organisationer ger mig också en hjälp att se utvecklingstrender på området och inrikta mig på rätt saker.”

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert