Den djupa kommentaren till marknadsföringslagen i Lexino är författad av Marianne Levin, professor vid Stockholms universitet med ansvar för bl.a. magisterprogrammet i European Intellectual Property Law, ordförande i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) och sitter i styrelsen för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet.

När vi ber Marianne berätta om vad hon har valt att skriva om i Lexino svarar hon följande:
”Eftersom marknadsföringslagen skulle kunna rubriceras som ett skelett som får sitt innehåll genom domstolspraxis, har urvalet av bestämmelser i detta fall varit ganska lätt. Det har i huvudsak skett utifrån sådana regler som fått ett konkret innehåll genom en utbildad praxis i Marknadsdomstolen eller i EU-domstolen. Hela arbetet har således präglats av att försöka ge en konsistent bild av lagen utifrån den praxis som finns publicerad och tillgänglig på domstolens hemsida, dvs. från och med år 2000, så att läsaren själv ska kunna hitta vidare stöd och förklaringar i domstolens domar. Endast i några ytterligare fall har även äldre ”klassiska” avgöranden omnämnts, som av den intresserade kan uppsökas i de publicerade årsböckerna, Marknadsdomstolens domar. Det kan tilläggas att jag i några fall även valt att kort kommentera bestämmelser som speglar Sveriges internationella  åtaganden och som placerats i marknadsföringslagen.”

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert