Den djupa kommentaren till upphovsrättslagen i Lexino är författad av Anders Olin, ämnesråd i Justitiedepartementet.

De senaste åren har en stor mängd avgöranden från EU-domstolen tydliggjort att utrymmet för nationell rätt på upphovsrättsområdet är betydligt mer begränsat än vad som tidigare ofta gjordes gällande. Detta har i delar inneburit en tydligare harmonisering av upphovsrätten, samtidigt som en större rättsosäkerhet uppstått i frågor som EU-domstolen ännu inte har tagit ställning till.

Anders ambition är bl.a. att i så stor utsträckning som möjligt tydliggöra denna pågående förskjutning mellan de nationella och EU-rättsliga regelverken på upphovsrättsområdet, och den ökade betydelse som EU-domstolens praxis kommit och kan komma att få för innehållet också i ”svensk” upphovsrätt. Då tillströmningen av upphovsrättsliga mål i EU-domstolen knappast ser ut att minska framöver, ligger i detta också en ambition att tillhandahålla en levande och ständigt uppdaterad analys av rättsläget.

När det gäller de bestämmelser som Anders har valt att kommentera har urvalet styrts av en kombination av olika hänsynstaganden där utgångspunkten varit att de enligt hans bedömning mest ”använda” bestämmelserna ska kommenteras. Därutöver har förekomsten av senare rättspraxis, inte minst från EU-domstolen, liksom behovet av ytterligare förklaringar utöver lagtext och den korta kommentaren i Karnov varit styrande.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert