Den djupa kommentaren till lag om skuldsanering för företagare (2016:675) (F-skuldsaneringslagen) i Lexino är författad av Nils-Bertil Morgell och Fredrik Benndorf.

Nils-Bertil Morgell har, efter tingstjänstgöring, arbetat med obeståndsrätt vid Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Inom detta område ha han fört statens talan i domstol i ett stort antal mål, närmare 70 av dessa är publicerade i NJA, RÅ och RH. 

Fredrik Benndorf är nypensionerad från tjänsten som rådman vid Gotlands tingsrätt. 

Den nya F-skuldsaneringslagen trädde ikraft den 1 november 2016. Detta är en delvis helt ny lagstiftning. De som omfattas av denna lag får en delvis mer förmånlig behandling än de som får skuldsanering enligt 2006:675, en kortare betalningstid. Samtidigt är lagen inte helt lättillgänglig när det gäller att avgöra vilka som kan komma ifråga för F-skuldsanering. Det görs skillnad mellan aktiva företagare och före detta företagare samt närstående. Här finns skillnader bl.a beroende på vilken typ av skulder gäldenären har.

Författarna har valt att använda praxis från äldre skuldsaneringslagar o den mån de ansett den tillämplig på F-skuldsaneringar. När det gäller de helt nya bestämmelserna, t.ex. personkretsen, har de helt förlitat sig på förarbeten.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert