Den djupa kommentaren till lagen om skiljeförfarande i Lexino är författad av Kaj Hobér, delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå och professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet och Thorsten Cars, f.d. byråchef hos RÅ, sakkunnig i Justitiedepartementet, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, Allmänhetens pressombudsman (PO) samt hovrättslagman i Svea hovrätt.

Enligt Thorsten är Lexino ett effektivt verktyg för den praktiskt verksamma juristen. De djupa kommentarerna ger en större förståelse för komplicerade lagbestämmelser med rikliga hänvisningar till framför allt praxis men även doktrin och förarbeten. Läsaren får även ta del av olika uppfattningar rörande tolkningen av den aktuella lagbestämmelsen.

Thorsten menar vidare att Lexino är lättillgängligt. Användaren behöver inte söka information på en mängd olika ställen och kan dessutom ta med sig datorn till sammanträdet eller rättegångstillfället. Uppkommer problem går det snabbt att finna en lösning.

Lexino – djupa kommentarer. Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert