Offentlighets- och sekretesslagen omfattar 44 kap. och cirka 500 §§.  Nu är den djupa kommentaren i Lexino till de första kapitlen klara.

Kapitlen 1–8 och 39–40 har författats av Kristina Ahlström som är advokat med lång erfarenhet av statlig förvaltning. Hon har sedan 1993 hållit kurser inom området och har även skrivit en bok: Offentlighet- och sekretess inom personalområdet, som gavs ut 2011.

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av myndigheternas handlingar infördes i Sverige år 1766. Rätten att ta del av allmänna handlingar är ett viktigt medel för kontroll av offentliga organs verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar samt anger förutsättningar för sekretess. OSL trädde i kraft den 30 juni 2009 då den ersatte sekretesslagen. Syftet med omarbetning var att göra regleringen lättare att förstå och tillämpa.

Den djupa kommentaren innehåller kommentar till följande allmänna föreskrifter:

  • En beskrivning av lagens struktur och lagstiftningsarbetet.
  • En beskrivning av regelverket: förutsättningar för sekretess, de olika skaderekvisiten, begreppen skada och men samt rätten att offentliggöra uppgifter.
  • Hantering och registrering av allmänna handlingar samt sekretessmarkering
  • Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter samt överklaganden.
  • Grundläggande bestämmelser om sekretess som beräkning av sekretesstid.
  • Vilka sekretessen gäller mot.

Följande kapitel om sekretess kommenteras:

  • 39 kap. om sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet: personalsocial verksamhet, enskilds hälsotillstånd, ärende om omplacering eller pensionering, kontaktuppgifter, tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen, urvalstester i anställningsärenden, anställning av myndighetschefer och val av riksdagens ombudsmän, riksrevisor och riksdagsdirektör.
  • 40 kap. om sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övrig verksamhet: val, notarius publicus, biblioteksverksamhet, växeltelefonister, teknisk bearbetning och lagring samt skadereglering.

44 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Författaren bakom den djupa kommentaren till 44 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i Lexino är Sigurd Heuman. Sigurd Heuman har varit rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet samt lagman vid Helsingborgs tingsrätt. Numera är han ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
Sigurd Heuman har även författat den djupa kommentaren till 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) i Lexino.

Den djupa kommentaren till offentlighets- och sekretesslagen kommer att kompletteras med djupa kommentarer till fler kapitel, av fler nya författare. Framöver kommer  Karl Lorentzon ansluta sig till författargruppen. Mer information kommer.


Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt och effektivt verktyg som är lätt att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert