Den djupa kommentaren till lagen om offentlig upphandling i Lexino är författad av Anna Ulfsdotter Forssell, advokat på den affärsjuridiska byrån Delphi.

Anna anser att Lexino är unikt på så vis att användaren får en snabb överblick av rättsläget i praktiken, d.v.s. såsom bestämmelserna tolkats i doktrin och domstolarna. Hon framför att det visserligen finns viss doktrin avseende LOU, men att doktrin i vissa frågor går isär vilket gör det svårt för en praktiker att få kläm på vad som egentligen gäller. På motsvarande sätt finns en omfattande rättspraxis på området som enligt Anna tenderar att inte vara enhetlig i bedömningen av vissa rättsfrågor.

Lexino ger en sammanfattning av eventuella skillnader i såväl doktrin som i rättspraxis, vilket är mycket värdefullt vid de praktiska överväganden och riskbedömningar som hör till vardagen för de som arbetar med, eller tillämpar LOU. En ytterligare styrka med Lexino uppger Anna är att den djupa kommentaren uppdateras kontinuerligt vilket borgar för att det verkligen är senaste rätt som återges i kommentarerna. Anna avser vidare att rikta in sina djupa kommentarer på de lagbestämmelser i LOU som hon vet väcker mest frågor i praktiken. – ”Jag brukar ställa mig frågan – vad vill ni göra för affär och därefter söka svaret på hur detta sker på bästa sätt enligt LOU, inte tvärtom.”

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert