Författare bakom de djupa kommentarerna till konkurrenslagen är Vladimor Bastidas Venegas, som är universitetslektor i konkurrensrätt vid Uppsala universitet sedan 2013. Dessförinnan var han lektor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. År 2011 disputerade han Vladimir vid Stockholms universitet med en avhandling om EU:s konkurrensrättsliga regler om tekniköverföringsavtal. 

Vladimir ger i Lexino en kortfattad beskrivning av hur komplicerade rättsregler ska tillämpas. Detta är i synnerhet nyttigt för konkurrensrättsliga bedömningar som ofta är komplexa samtidigt som rättsreglerna är vaga och otydliga. Därför behövs riktlinjer över vilka faktorer som ska beaktas i enskilda fall, vilket återfinns i Lexino.

I Lexino har Vladimir fokuserat dels på rättsregler som är komplicerade eller som är föremål för olika tolkningar, dels på sådana begrepp eller rättsfrågor som inte redan behandlas i Karnov-kommentaren.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert