Den djupa kommentaren till kommunallagen i Lexino är författad av Johan Höök, huvudsekreterare i välfärdsutredningen (Fi 2015:01).

Efter att ha jobbat med kommunalrättsliga frågor större delen av sitt yrkesliv tycker Johan att det är väldigt roligt att försöka fånga de centrala frågeställningarna på området. När det gäller hans urval av de paragrafer som han har valt att kommentera i Lexino säger han att ”… fokus har varit på att lyfta fram frågor som har stor relevans för praktiker. Det är frågor kring den kommunala kompetensen men också frågor kring sammanträden och den kommunala organisationen.”

”Att använda Lexino är naturligtvis tidsbesparande. Inom kommunalrätten finns en omfattande, delvis gammal, rättspraxis där en sammanfattande analys är mycket tidsbesparande.” ”Lexino är en fördjupad beskrivning av centrala frågor kring tolkningen av olika bestämmelser som ger en tidseffektiv inblick i de centrala rättsfrågorna som olika bestämmelser aktualiserar. Relevanta rättsfall beskrivs och analyseras på ett koncentrerat sätt. På ett snabbt sätt får man överblick över både frågor där rättsläget är klart och frågor där rättsläget är mera osäkert. Genom att bestämmelserna regelbundet uppdateras så vet man också att beskrivningen är up-to date.”

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert