Den djupa kommentaren till jordabalken i Lexino är författad av flera författare; Bertil Bengtsson, f.d. professor i civilrätt vid Stockholm Universitet och Uppsala Universitet samt justiteråd, numera gästprofessor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Folke Grauers, f.d. professor i handelsrätt vid Göteborgs Universitet och professor i mäklarrätt vid Malmö högskola. Lotta Hardvik Cederstierna, departementsråd och chef för granskningskansliet i Statsrådsberedningen, Jonny Flodin, universitetsadjunkt i civilrätt vid Kungliga Tekniska Högskolan, Inger Ridderstrand Linderoth, konsult och skiljedomare, Ulf Jensen, professor emeritus Lunds Universitet och gästprofessor på Högskolan Väst, Thomas Edling, rättssakkunnig på Justitiedepartementet på Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt och Lotta Hardvik Cederstiernadepartementsråd och chef för granskningskansliet i Statsrådsberedningen.

Vad gäller urvalet av vilka paragrafer som kommenteras i Jordabalken så har författarna valt att framför allt kommentera lagrum som dels innebär tolkningsproblem, dels framstår som praktiskt viktiga.

Lexino ger, just genom sin inriktning på praktiker och sin aktualitet, en möjlighet att med minsta besvär och tidsförlust få en uppfattning om hur krångliga och praktiskt viktiga problem bör lösas när lagtext inte ger klart besked och där annan litteratur inte alltid hinner följa med utvecklingen.

De traditionella lagkommentarerna är mera bundna till förarbetena och innehåller mer historik kring paragraferna, vilket kan vara en fördel om man närmare vill tränga in i tankegångarna som en domare kan tänkas ibland föredra. Genom att kommentarerna i Lexino i allmänhet går mera rakt på sak och är avsedda att ständigt förnyas, tror jag att de i många fall är bättre anpassade till praktiker, inte minst advokater, som inte har tid att själva analysera mera komplicerade problem.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert