Den djupa kommentaren till inkomstskattelagen i Lexino är författad av flera författare; Arne Baekkevold, skattekonsult hos Linklaters Advokatbyrå, Ebba Perman Borg, advokat på Linklaters Advokatbyrå, Hases Per Sjöblom, ordförande och chef för försvarsunderrättelsedomstolen, Mahmut Baran, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, Lars Jonsson, advokat och verksam inom Triton, en europeisk riskkapitalgrupp, Peter Nilsson, jur. dr. och skattespecialist på LRF Konsult, och Leif Eriksson, delägare och skattejurist i Qwerin, Eriksson och Partners AB.

”Lexino är ett snabbt sätt att få veta vad som är gällande rätt i de olika frågeställningar och gränsdragningsproblem som uppkommer i den praktiska tillämpningen av skattelagstiftningen. Man får snabbt svar på många av de frågor som uppkommer när man som praktiker ska tillämpa en viss skatteregel utan att man själv behöver göra en egen och tidskrävande rättsutredning”. Säger Leif Eriksson som är delägare och skattejurist hos Qwerin, Eriksson & Partners AB

Om sitt urval säger Leif Eriksson att ”min utgångspunkt har varit att kommentera de bestämmelser som ger upphov till flest frågor och gränsdragningsproblem.”

Om Lexino och sina kommentarer säger Lars Jonsson att ”Lexino ger den praktiskt verksamme juristen vägledning i de lite knepigare frågorna, det som lagstiftaren antingen inte har tänkt på eller som överlämnats till praxis att klargöra. Lexino, som har särskilt fokus och kompetens på skatterättens olika områden, erbjuder enligt min mening både den bredd och det djup som den praktiskt verksamme behöver och är det verktyg som jag framförallt själv använder i min yrkesutövning och i egenskap av beslutsfattare.”

”Jag har valt att försöka komplettera lagtexten med en beskrivning av de problemområden som ännu inte lösts i praxis, kompletterat med de rättsfall som jag anser har betydelse för tolkningen, men även sådana frågor som faktiskt har lösts av praxis men som måhända inte framgår direkt av lagtexten.”

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert