Den djupa kommentaren till föräldrabalken i Lexino är författad av flera författare; Eva Ryrstedt, professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd vid Svea Hovrätt, Torbjörn Malm, ämnesråd vid Justitiedepartementet och Boel Oldenstedt, hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Eva Ryrstedt, som i sin akademiska yrkesroll är van att uttrycka sig särskilt pedagogiskt, beskriver Lexino som ett verktyg för användaren att med minimal ansträngning och tidsåtgång kunna göra en djupdykning i särskilt svårtolkade paragrafer i lagen. Eva Ryrstedt framför att hon själv är särskilt road av att gräva djupt och att hon med sina breda kunskaper inom föräldrarätten är lämpad att sätta in respektive paragraf i en vidare kontext.

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert