Den djupa kommentaren till bidragsbrottslagen i Lexino är författad av Mari-Ann Roos, ämnesråd på Straffrättsenheten i Justitiedepartementet.

Bidragsbrottslagen blir aktuell bland annat när någon lämnar felaktiga uppgifter och härav erhåller offentligt bidrag. Det straffbara området för bidragsbrott sammanfaller därför i allt väsentligt med det straffbara området för bedrägeri. Ett bidragsbrott förutsätter dock, till skillnad från ett bedrägeri, inte någon skada eller vinning utan det räcker med att gärningen förorsakar fara för en oriktig utbetalning.

Den djupa kommentaren behandlar följande:

  • Frågan om när en gärning anses vara grovt oaktsam
  • Frågor kring farerekvesitet
  • Frågor om seriell brottslighet eller brottsenhet
  • Frågan om när ett brott ska anses avslutat

Med hjälp av Lexino får du som är praktiskt verksam jurist en objektiv, kärnfull och verklighetsnära bild av gällande rätt. De djupa kommentarerna är författade på paragrafnivå och ger dig ett enkelt, effektivt och lättorienterat verktyg att använda i det dagliga arbetet. Lexino uppdateras kontinuerligt och representerar därför det aktuella rättsläget.

 

Testa Karnov Juridik

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Lexino — djupa lagkommentarer köps som tillval till Karnov STANDARD per djup lagkommentar.

Karnov TOTAL

Samtliga Lexino — djupa lagkommentarer ingår i Karnov TOTAL.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert