Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

E-bok Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter

Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten.

Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården och har inneburit att flera ändringar gjorts i patientsäkerhetslagen.I patientsäkerhetslagen ställs krav på att vårdgivarna ska bedriva ett ystematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete. De ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Patienter och närstående till patienter måste då ges information om vad som hänt och om möjligt varför det hänt. Legitimerad personal, som bedömts utgöra en fara för patientsäkerheten, ska rapporteras till den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om t.ex. återkallelse av legitimation blir aktuell, ska saken prövas av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Patienter som har klagomål på vården kan enligt patientsäkerhetslagen vända sig till IVO. Klagomålen ska som regel utredas och om det finns brister i vården får IVO i beslut rikta kritik mot såväl vårdgivare som personal. I denna bok förklaras och kommenteras innehållet i patientsäkerhetslagen och andra delar av det både komplicerade och svåröverskådliga rättsliga system som gäller för hälso- och sjukvården. Vägledande prejudikat och belysande, men mindre känd praxis redovisas. Ett särskilt kapitel ägnas åt sjuksköterskornas roll i vården.Boken vänder sig till alla som arbetar i hälso- och sjukvården och till dem som i egenskap av ombud företräder patienter och yrkesutövare. Den är avsedd att även kunna användas i utbildningar.

Författaren Lars-Åke Johnsson har arbetat som domare och i regeringskansliet med lagstiftningsfrågor inom medicinaljuridiken. Under många år har han varit verksam som ställföreträdande generaldirektör och ordförande i HSAN.

I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT - Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och faktura.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 3
Sidor 294
ISBN 978-91-7610-513-9

Författare

Lars-Åke Johnsson

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert