Den dokumentvillkorade garantin

E-bok Den dokumentvillkorade garantin | Karnov Group

I samband med genomförande av avtal är det vanligt att en tredje part på uppdrag av den ena avtalsparten utfärdar en garanti till den andra.

Särskilt vid internationell handel förekommer det att garantier utformas på det sättet att garanten åtar sig att prestera på villkor att vissa angivna dokument presenteras. Sådana garantier går i praktiken under beteckningen självständiga garantier men kan mer rättvisande betecknas som dokumentvillkorade garantier. Boken placerar på ett systematiskt sätt och med internationella utblickar in den dokumentvillkorade garantin i en svensk förmögenhetsrättslig kontext.


I boken behandlas bl.a. följande frågor:

  • Hur kan garantier klassificeras på ett sätt som bidrar till att klargöra vilka rättsverkningar som följer av olika slags garantier?
  • På vilket sätt skiljer sig dokumentvillkorade garantier från andra typer av garantier, som t.ex. borgensåtaganden?
  • Hur avgörs det om en garanti är en dokumentvillkorad garanti?
  • Hur tolkas dokumentvillkorade garantier? Finns det särskilda tolkningsprinciper?
  • Hur är regeln om rättsmissbruk utformad?
  • Under vilka omständigheter har garanten regressrätt gentemot gäldenären?
  • Vilka är konsekvenserna av att parterna till basavtalet avtalat attbeneficienten inte får begära fullgörelse av garantin?
  • Under vilka omständigheter har gäldenären återkravsrätt gentemotbeneficienten?

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Utgåva 1
Sidor 581
ISBN 978-91-7610-503-0

Författare

Tillgängligt i följande paket

Karnov START

Ej tillgänglig

Karnov STANDARD

Ej tillgänglig.

Karnov TOTAL

Samtliga E-böcker ingår i Karnov Total.

 TESTA KARNOV JURIDIK 
Efterfråga offert