Skuldsaneringslagarna

Av
Skuldsaneringslagarna
Ca 490 kr exkl. moms

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidigare, men den andra möjliggör för en aktiv företagare och hans närstående att få skuldsanering samtidigt som näringsverksamheten kan fortsätta.

I denna bok ges en juridisk kommentar till 2016 års båda skuldsaneringslagar. Boken innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner både med den ursprungliga skuldsaneringslagstiftningen och de nu gällande lagarna. Högsta domstolens, liksom ett stort antal hovrättsavgöranden rörande skuldsaneringslagarna refereras och kommenteras. Vid redovisningen av de olika avgörandena påpekas när lagtexten i 2016 års lagar har förändrats respektive när den står oförändrad jämfört med de äldre lagarna.

Boken vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om skuldsanering. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter, t.ex. budget- och skuldrådgivare. På privata marknaden kan nämnas tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om skuldsanering utgör boken en nyttig vägledning.

Fredrik Benndorf är pensionerad rådman. Han var projektledare för införandet av 1994 års skuldsaneringslag hos kronofogdemyndigheterna och därefter chef för dess första verksamhet i Stockholm.

Nils-Bertil Morgell har arbetat med obeståndsrätt vid domstol, kronofogdemyndigheter och Skatteverket. Han författar lagkommentarer och fackartiklar samt undervisar inom samma ämnesområde.


Ladda hem författarnas krönika om företagares möjlighet till skuldsanering här

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor 372
ISBN 978-91-7610-543-6

Författare