Regeringsformen - med kommentarer

Av
Regeringsformen - med kommentarer
Ca 1.099 kr exkl. moms
En modern lagkommentar framtagen av experter som alla deltagit i arbetet med den nya grundlagsreformen. Sverige har flera olika grundlagar men det är regeringsformen som är den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution. Regeringsformen är från 1974 men har genom ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011 reformerats i grunden. Reformen, som i allt väsentligt bygger på förslag som togs fram av Grundlagsutredningen, innebär att nästan alla paragrafer har skrivits om och moderniserats.

I boken kommenteras varje kapitel och paragraf i regeringsformen. Varje paragraf är försedd med en kort ingress som förklarar hur innehållet förhåller sig till tidigare lydelse. Vidare ges paragrafvis hänvisningar till relevanta förarbeten och i förekommande fall till annan litteratur. De utförliga kommentarerna utgår från regeringsformens nuvarande lydelse. Särskild vikt har lagts vid att ge lättillgängliga beskrivningar av komplicerade frågor som t.ex. förhållandet till EU och den statliga budgetprocessen. Boken vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister men även till bl.a. statsvetare, ekonomer, personer verksamma inom offentlig förvaltning, m.fl.

Författarna är alla domstolsjurister med bred erfarenhet från lagstiftningsarbete och offentlig förvaltning i övrigt. De deltog samtliga i Grundlagsutredningens arbete. Anders Eka, lagman vid Stockholms tingsrätt, huvudsekreterare i Grundlagsutredningen Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, ledamot av Grundlagsutredningen Henrik Jermsten, justitieråd, sakkunnig i Grundlagsutredningen. Kristina Svahn Starrsjö departementsråd, sakkunnig i Grundlagsutredningen.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor
ISBN 9789176104057

Författare