Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)

Av
Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA)
Ca 349 kr exkl. moms

Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”).

I denna bok kommenteras LUA. Förutom en kommentar innehåller boken omfattande referenser till bland annat uttalanden från Aktiemarknadsnämnden, EG:s takeover-direktiv, börsernas takeover-regler, den engelska City Code on Takeovers and Mergers och till den aktiemarknadsrättsliga doktrinen. Boken riktar sig till både den som behöver en kommentar till LUA:s regler och den som behöver använda referensverket för att hitta rättskällor för en fördjupad analys av frågor som föranleds av ett offentlig uppköpserbjudande.

Författarna är Sandra Broneus är verksam vid Ashurst Advokatbyrå AB i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrättsliga frågor och är publicerad i Nordisk Tidskrift för Selskabsret. Daniel Stattin är docent i civilrätt vid Uppsala universitet med inriktning på aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Han har tidigare publicerat bland annat Företagsstyrning, Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv (2 uppl., 2008) och Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt (2 uppl., 2009) samt flera andra böcker och artiklar.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga
Sidor
ISBN 9789176102947

Författare