Aktiebolagslagen – en lagkommentar

Av
Aktiebolagslagen – en lagkommentar
Ca 3.495 kr exkl. moms

Aktiebolagslagen - en lagkommentar är avsedd att utgöra en brett upplagd källa till kunskap om aktiebolagsrätten. En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006. Den är frukten av ett lagstiftningsarbete som initierades redan år 1990. Trots en uttalad strävan efter förenklingar och ökad flexibilitet innebär inte reformen några stora eller avgörande skillnader jämfört med hur det var tidigare.

Innehållsmässigt är det framför allt fråga om en varsam konsolidering av den rättsutveckling som skett på aktiebolagsrättens område under den föregående lagens giltighetstid. Kommentaren behandlar flertalet problemområden mer ingående, och analysen av enskilda rättsfrågor drivs längre i rättsvetenskapligt hänseende, än vad som är brukligt i lagkommentarer. Det innebär i sin tur att kommentaren innehåller förslag till lösningar av sådana frågor som inte erhållit något definitivt svar genom aktiebolagslagen eller rättspraxis och är omdiskuterade inom doktrinen. Dessa analyser sker med stark betoning av det praktiska rättslivets behov. Kommentaren är uppdelad på tre delar. Del I behandlar lagens kap. 1-10, Del II kap. 11-22 och Del III kap. 23-32.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 1
Sidor
ISBN 9789176102909

Författare