Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.9


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-03-01
Ämne: Nyheter

Skogsmaskin som orsakade brand på kalhygge anses ha varit i trafik

Sommaren 2014 utbröt en omfattande skogsbrand i Västmanland som orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbeten på ett kalhygge tillhörande bolaget. Fordonets hastighet var uppskattningsvis 2–3 km/h och någon del av fordonet eller dess tillkopplade redskap orsakade antändning av organiskt material. Bolaget yrkade att Länsförsäkringar skulle betala trafikskadeersättning med 8,5 miljoner kr men Länsförsäkringar gjorde gällande att fordonet inte var i trafik när branden orsakades. Tingsrätten hänsköt frågan om skadan skulle anses ha uppkommit i följd av trafik till Högsta domstolen. Högsta domstolen konstaterar att fordonet vid tillfället användes på ett normalt sätt för sitt ändamål och bedöms ha varit i trafik när branden bröt ut. Skadan har varit en förutsebar och påräknelig följd av framförandet av fordonet, förverkligande av en risk nära förknippad med användningen av terrängvagn i skogsbruk. Skadan ska enligt Högsta domstolen anses ha uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen.

# Högsta domstolen Ö 1825–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Uttalade dödshot mot politiker från SD

Målsäganden är politiker och har haft olika funktioner i Sverigedemokraterna. Vid tidpunkten för tingsrättens prövning var han ordförande i partiets avdelning i Lund. Vid det aktuella tillfället som åtalet avser pågick valrörelse och den tilltalade kom då att konfrontera målsäganden genom att kalla honom för rasist och uttala dödshot mot honom vid en valstuga. Tingsrätten fann emellertid inte att det visats att den tilltalade också kallat målsäganden för nazist- och fascistsvin. Tingsrätten dömde den tilltalade för olaga hot, med villkorlig dom och dagsböter som påföljd. Hovrätten fastställer nu tingsrättens domslut.

# Hovrätten över Skåne och Blekinge B 87-19

Skrivet av Ashik Zaman


Hotade motpartsombud vid förhandling – anses inte lämplig som advokat

Klaganden yrkade att han skulle förklaras berättigad till inträde i Advokatsamfundet och anförde att han efter juristexamen och tingsmeritering sedan drygt fyra år tillbaka varit anställd som biträdande jurist vid en advokatbyrå där han biträtt klienter. Advokatsamfundet avslog klagandens ansökan med motiveringen att han inte styrkt sin lämplighet att utöva advokatyrket. Ett flertal advokater hade lämnat positiva, om än inte särskilt utförliga, yttranden gällande klagandens lämplighet medan två advokater uttalat kritik mot klagandens agerande i samband med en förhandling då han uttalat hot eller varning till två motpartsombud. Klagandens agerande reser enligt Högsta domstolen frågetecken kring klagandens lämplighet som advokat och Advokatsamfundets enhälliga beslut bör endast i undantagsfall frångås. Vad som förekommit i Högsta domstolen föranleder ingen annan bedömning än den som Advokatsamfundets styrelse gjort och Högsta domstolen bedöms inte ha visat är han är en lämplig ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Överklagandet avslås.

# Högsta domstolen Ö 4853–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Nekades medicin och tvingades vara naken i cellen — JO kritiserar polisens agerande

AA omhändertogs för berusning och fördes till en polisarrest. Vid visiteringen fick han bl.a. lämna ifrån sig sin medicin och han blev senare fråntagen alla sina kläder och den madrass som fanns i den cell som han tilldelades. Under drygt sex timmar vistades han i cellen utan tillgång till filt, madrass eller några kläder - han fick inte heller tillgång till sin medicin. JO kritiserar polisen för att man inte samrådde med läkare. Polismyndigheten kritiseras också för att AA under nästan sex timmar vistades i cellen helt naken utan att bli erbjuden en filt eller sina kläder, samt för att kvinnlig personal deltog i tillsynen under denna period.

#  Riksdagens ombudsmän JO 3622–17

Skrivet av Petter Svensson


Avtal förklaras ogiltigt på grund av jäv

Regionen har genomfört en upphandling av teckenspråkstolkning och har tilldelat ett visst bolag avtal. Verksamhetschefen för regionens tolkverksamhet driver vid sidan av sin anställning ett aktiebolag i vilket suppleanten är gift med gruppchefen hos den vinnande anbudsgivaren i regionens upphandling. Både verksamhetschefen för tolkverksamheten och suppleanten i hans bolag har deltagit i den interna referensgruppen för framtagande av underlag till upphandlingen. Att suppleantens fru är anställd med chefsbefattning i det bolag som har vunnit upphandlingen samtidigt som suppleanten deltagit i förfrågningsunderlagsarbetet är enligt kammarrätten en objektiv omständighet som medför att hans opartiskhet kan ifrågasättas. Det finns enligt rätten en presumtion för att det aktuella jävsförhållandet kan ha påverkat utgången i upphandlingen. Regionen bedöms sammantaget ha brutit mot likabehandlingsprincipen på så vis att det finns grund för att förklara avtalet ogiltigt.

# Kammarrätten i Göteborg 4079-18

Skrivet av Ashik Zaman


Beslut om s.k. nöddispens inhiberas av mark- och miljödomstolen

Kemikalieinspektionen meddelade föreningen nöddispens att använda ett förbjudet växtskyddsmedel för odling av sockerbetor men beslutet överklagades av bl.a. Naturskyddsföreningen som yrkade inhibition av beslutet. Enligt mark- och miljödomstolen riskerar beslutet att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa och med beaktande av försiktighetsprincipen på miljörättens område finns det skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

# Mark- och miljödomstolen i Nacka M 968–19

Skrivet av Linn C. Tiger


Asylsökandes skyddsbehov ska prövas även när identiteten är oklar — mål återförvisas

Migrationsdomstolen ansåg att SA inte har lyckats göra sannolikt att han har ett behov av internationellt skydd eftersom han inte gjort den uppgivna identiteten sannolik. Migrationsöverdomstolen bedömer emellertid att SA:s asylberättelse inte är så starkt knuten till den identitet han uppgivit att migrationsdomstolen har haft skäl för att avslå överklagandet enbart på grund av att han inte gjort den sannolik. Det är enligt Migrationsöverdomstolen ostridigt att SA haft sin hemvist i Irak varför migrationsdomstolen borde ha prövat hans skyddsskäl i sak och i det sammanhanget bedömt den påstådda hotbilden från myndigheterna, säkerhetstjänsten och den utpekade fientliga släkten i hemlandet tillsammans med hans övriga uppgifter. Mot den bakgrunden återförvisas målet till migrationsdomstolen för ny prövning.

# Migrationsöverdomstolen UM 1349–18

Skrivet av Petter SvenssonI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera