Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.8


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-02-25
Ämne: Nyheter

Försökte förhindra flygavgång för att motverka utvisning av annan till Afghanistan

Den tilltalade kvinnan har då ett flygplan haft sin avgångstid och alla passagerare förväntats sitta ner kommit att ställa sig upp i mittgången för att förhindra flygresan som skulle bära av från Göteborg till Istanbul. Den tilltalade har agerat i syfte att hindra verkställighet av ett beslut om utvisning av en utländsk person som fanns bland planets passagerare. Hon har som en följd kommit att åtalas för brott mot luftfartslaglagen. Tingsrätten har vid sin prövning inte funnit några anledningar som kan frita den tilltalade från ansvar och har även berört frågan om nöd även om den tilltalade inte uttryckligen självt hävdat att hon ska undgå ansvar på den grunden. Tingsrätten finner emellertid att ett lagligt genomförande av en utvisning inte kan anses utgöra en nödsituation. Den tilltalade döms nu enligt åtalet till dagsböter.

# Göteborgs tingsrätt B 12206-18

Skrivet av Ashik Zaman


Bajramsa tillåts inte som förnamn

Skatteverket beslutade att avslå ansökan om att ett barn ska få förvärva förnamnet Bajramsa och angav som skäl att förnamnet är olämpligt som förnamn till ett barn eftersom det skulle kunna leda till obehag för bäraren. Namnet är enligt verket inte förenligt med svenskt namnskick. Föräldrarna har överklagat beslutet och anfört att namnet varken utgör en svordom, kränkning eller är stötande eller obehagligt. Kammarrätten instämmer med förvaltningsrättens bedömning och avslår föräldrarnas överklagande.

# Kammarrätten i Jönköping 3113-18

Skrivet av Ashik Zaman


Bristande handlingar innebär att sökande inte registreras som förälder

Den sökande har ansökt om att i folkbokföringen registreras som far till ett barn som fötts i Afghanistan. Skatteverket har nekat, men förvaltningsrätten gav den sökande rätt. Kammarrätten anser att det Skatteverkets beslut om att registrering inte kan göras var korrekt. De handlingar som lämnats in har brister i tydlighet och det finns även problem med vissa uppgifter tidsmässigt. Detta tillsammans med det generellt låga bevisvärde som afghanska handlingar anses ha innebär att det inte tillräckligt tydligt är visat att den sökande är far till barnet.

# Kammarrätten i Göteborg 4633–18

Skrivet av Peter Krohn


Fängelsestraff på grund av krigsförbrytelse i Irak

Den tilltalade i målet döms i tingsrätten till fängelse i ett år och tre månader för bland annat krigsförbrytelse. Bakgrunden till den tilltalades brott är den konflikt som under året 2015 ägt rum i distriktet Daquq i provinsen Kirkuk i Irak mellan staten Irak och Islamiska staten/Daseh. Den tilltalade har enligt åtalet under aktuell tillhört en militär väpnad styrka inom den irakiska staten. Tingsrätten finner att den tilltalade vid fyra tillfällen utsatt skyddade personer för förödmjukande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka individernas integritet. Den tilltalades handlande omfattar därvid att han med andra personer poserat och fotograferats/filmats i anslutning till på marken liggande kroppar varav somliga dessförinnan utsatts för stympning.

# Örebro tingsrätt B 1662-18

Skrivet av Ashik Zaman


Fick demenssjuk att överföra pengar till honom vid bankbesök

Vid ett bankbesök överförde kvinnan 350 000 kr till mannen och mannen gjorde gällande att överföringen var reglering av en skuld om 250 000 kr samt en gåva om 100 000 kr. Av läkarintyg framgår att kvinnan kort före överföringen insjuknade i demenssjukdom samt att hon en månad efter överföringen flyttade till ett demensboende. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att mannen inte har visat att det funnits en överenskommelse om reglering av skuld eller att det varit fråga om en gåva. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och mannen förpliktas därigenom att betala tillbaka pengarna till dödsboet efter kvinnan.

# Svea hovrätt T 3282–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Stal kungliga begravningsregalier – döms till långt fängelsestraff

Den tilltalade har erkänt att han stulit tre föremål som värderats till 65 miljoner kr som tillhört Strängnäs Domkyrkoförsamling. Föremålen har utgjort delar av Karl den IX:s samt Kristina den äldres begravningsregalier och har vid tillgreppet förvarats i en monter i Strängnäs domkyrka. Tingsrätten finner också att den tilltalade försökt tillgripa tre ytterligare begravningsregalier från samma plats. Den tilltalades påföljd bestäms nu till 4,5 års fängelse.

# Eskilstuna tingsrätt B 2566-19

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera