Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.7


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-02-15
Ämne: Nyheter

Finnair skyldigt att ersätta passagerare för försening 

Passagerarna yrkade ersättning från Finnair med hänvisning till att de reste med Finnair från Helsingfors till Bangkok och flyget blev mer än tre timmar försenat. Finnair motsatte sig anspråket och gjorde gällande att förseningen orsakats av extraordinära omständigheter som bolaget inte kunnat undvika. Hovrätten konstaterar utifrån EU-domstolens praxis att det inte är tillräckligt att lufttrafikföretaget visar att det vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika den extraordinära omständigheten som sådan för att undvika ersättningsskyldighet. Utredningen visar att förseningen berodde på ett tekniskt fel som upptäcktes vid den rutinmässiga undersökningen av flygplanet inför den planerade flygningen. Sammantaget finner hovrätten att Finnair inte har styrkt att flygplanet hade ett dolt fabrikationsfel och att det tekniska felet utgjort en extraordinär omständighet. Finnair är alltså skyldigt att betala ersättning med anledning av den försening som passagerarna drabbades av. Tingsrättens dom fastställs.

# Svea hovrätt FT 53–18

Skrivet av Linn C. Tiger


PUT pga. doktorandstudier – förberedande arbete under forskarutbildning ska räknas in

Klaganden yrkade beviljas uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier men Migrationsverket avslog ansökan med hänvisning till att klaganden inte bedrivit studier under hela den period som hon beviljats uppehållstillstånd för studier. Genom utredningen bedömer migrationsdomstolen att klaganden visat att hon under en period om minst fyra år under tillståndsperioden har utfört en utbildning, inkl. förberedande arbete, som lett fram till doktorsexamen. Mot bakgrund av detta finner migrationsdomstolen att klaganden uppfyller kraven för att beviljas permanent uppehållstillstånd.

# Migrationsdomstolen i Göteborg UM 7841–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Fängelsestraff skärps mot man som hotat politiker genom försändelser med ofarligt pulver

Tingsrätten har tidigare dömt en man för mordförsök och olaga hot gentemot politiker och ministrar samt bestämde då påföljden till sju års fängelse. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom på så vis att de olaga hoten bedöms vara grova men fastställer tingsrättens dom gällande mordförsök mot företrädarna för ett utländskt verksamt bolag. Fängelsestraffet skärps som en följd av omrubriceringarna av hoten till åtta års fängelse. De olaga hoten har gått till på så vis att den tilltalade skickat försändelser med visserligen ofarliga ämnen till politikerna vilka fått som följd att arbetsplatser behövt utrymmas och att personer som fått pulver på sig har behövt vidta vissa skyddsåtgärder.

# Svea hovrätt B 11318-18

Skrivet av Ashik Zaman


Medlemskap i Frimurarorden innebär inte att domaren i Ghostmålet var jävig

Tingsrätten meddelade dom i målet mellan sångaren i hårdrocksbandet Ghost och fyra tidigare medlemmar i bandet. De tidigare medlemmarnas talan om ersättning avslogs och de förelades betala sångarens rättegångskostnader men de tidigare medlemmarna överklagade. De anförde att domaren vid tingsrätten varit jävig eftersom både domaren och sångaren var medlemmar i Frimurarorden vilket enligt dem gjorde domarens opartiskhet ifrågasatt. Hovrätten finner att medlemskapet i Frimurarorden inte har lett till att domaren och sångaren fått någon sådan personlig relation som skulle kunna rubba förtroendet för domarens opartiskhet. En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och anser att domaren ska anses jävig. Hovrätten beslutar att avslå jävsinvändningen och ska därefter pröva frågan om målet ska tas upp i hovrätten.

# Göta hovrätt T 3151–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Döms för hets mot folkgrupp efter bildpublicering på Instagram

Den tilltalade som är 16 år har på sitt instagramkonto lagt upp en bild föreställande en hand som håller i en stor kniv jämte en text om hur han vill ha just en sådan kniv för att kunna döda ”blattar” m.fl och avslutat med ”hashtaggen”; ”#villhaettrenrasigtland”. I fråga om bakgrunden till publiceringen på Instagram har den tilltalade berättat att han varit mobbad sedan länge och att det börjat med ett bråk med en nysvensk varpå han blivit stämplad som rasist och blivit hatad. Det har enligt honom handlat om minst fem personer som hela tiden velat bråka med honom varför han till slut kommit att agera genom att lägga ut bilden på sitt konto. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att den tilltalade ska dömas för ringa hets mot folkgrupp, med dagsböter som påföljd.

# Göta hovrätt B 3195-18

Skrivet av Ashik Zaman


Skulle inte ha litat på muntligt besked om tillgodoräknande av anställningstid

Arbetstagarna är medlemmar i Svenska Hamnarbetareförbundet (förbundet) och anställda av APM (bolaget) för arbete som omfattas av kollektivavtal, men mellan parterna gäller inte kollektivavtal. Innan vissanställningarna hos bolaget var arbetstagarna anställda hos GRT. Tvisten gäller beräkningen av arbetstagarnas respektive uppsägningstid och om de haft rätt att tillgodoräkna sig den tidigare anställningstiden hos GRT, vilket skulle ge dem ytterligare uppsägningstid och uppsägningslön. Enligt arbetstagarna hade en chef bekräftat detta vilket arbetstagarna betonat var ett viktigt villkor för att acceptera anställningarna. Utredningen ger stöd för att en chef vid ett spontant möte med arbetstagarna meddelat att de skulle få tillgodoräkna sig den tidigare anställningstiden. Chefen har enligt Arbetsdomstolen inte varit behörig att träffa anställningsavtal för bolagets räkning men det är tydligt att arbetstagarna litat på att chefen varit behörig att lämna det aktuella beskedet. Villkoret fanns dock inte med i avtalen och nämndes inte i samband med undertecknandet av anställningsavtalen. Sammantaget finner Arbetsdomstolen att arbetstagarna inte haft skäl att hysa befogad tillit till att chefen haft rätt ingå att ingå den aktuella överenskommelsen. Förbundets talan avslås.

# Arbetsdomstolen 2019 nr 9

Skrivet av Linn C. Tiger


Mördade sin fru och ofredade sina barn

Det mord som den tilltalade nu döms för ägde rum i närvaro av barnen i bostaden. Den tilltalade kom under händelseförloppet att utdela flera knivstick mot sin frus kropp, hals och ansikte, varav ett stick ledde till skador på hennes hjärta som sedan orsakade hennes död. Utredningen visar att den tilltalade efter detta knivstick fortsatte att skära sin fru i ansiktet samt att han också trampat henne i ansiktet. Då två av hans barn försökte ingripa ofredade han dem genom att knuffa undan dem. Gentemot ett av barnen döms han även för misshandel. Tingsrätten har beslutat påföljden till 18 års fängelse och utvisar även mannen med förbud att återvända hit. De fyra barnen tillerkänns skadestånd med belopp mellan 60 tkr och 77 tkr.

# Vänersborgs tingsrätt B 2641-18

Skrivet av Ashik Zaman


Hästägare döms för brott mot djurskyddslagen

I ett mål om brott mot djurskyddslagen har en kvinna ägt en häst fram tills han avlivades medan en annan kvinna under lång tid hade ansvaret för den dagliga skötseln av hästen. Det har inte gjorts gällande att det ingåtts något uttryckligt avtal mellan parterna som begränsade ägarens ansvar för hästen. Det har inte heller framkommit att den andra kvinnan på något sätt begränsat ägarens möjlighet att besöka hästen. Hovrätten anser mot den grunden att ägarens invändning om att hennes ansvar för hästen enligt djurskyddslagen övergått till den andra kvinnan som haft hand om den dagliga skötseln inte ska godtas. Åklagaren har gjort gällande att ägarens brott beror av att hon trots att hästen visat tecken på ohälsa inte vidtagit nödvändiga åtgärder som varit påkallade för att hästen skulle få vård eller avlivas. Åklagaren har därutöver framfört att ägaren inte tillsett att ge hästen foder som han kunde tillgodogöra sig. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att ägaren ska dömas för brott mot djurskyddslagen men sänker antalet dagsböter som tingsrätten har utdömt som påföljd.

# Göta hovrätt B 3433-17

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera