Veckans Nyheter: 50


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-12-14
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Reducerad skattesats för paketerbjudanden om att spela paintball

Bolaget driver en paintballanläggning och ville veta vilken skattesats som skulle tas ut avseende bolagets paketerbjudanden att spela paintball på anläggningen. Anläggningen har fem banor och erbjuder olika paketerbjudanden som ger tillgång till olika typer av banor, instruktör, skyddskläder, utrustning osv. Skatterättsnämnden bedömde att bolagets verksamhet var aktivitet av nöjeskaraktär men Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning. Av bolagets ansökan framgår att paintball är en fysisk aktivitet med uttalat prestations- och tävlingsmoment och sammantaget finner Högsta förvaltningsdomstolen att verksamheten präglas av att besökarna ges möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning. Att anläggningen kan besökas i nöjessyfte ändrar inte bedömningen. Bolagets paketerbjudanden ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen ses som ett enda tillhandahållande som i sin helhet omfattas av den reducerade skattesatsen för tjänster på idrottsområdet.

Högsta förvaltningsdomstolen 3405–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Hjälpte sonen att fly under permission

Den tilltalade har i målet åtalats för främjande av flykt gällande hans son då sonen hade bevakad permission medan han var intagen i slutet av förra året. Sonen kom under händelseförloppet att avvika genom att springa från vakterna till den tilltalades bil som stått parkerad i närheten. Därefter har den tilltalade kört iväg från platsen med sonen i bilen. Deras färd avslutades först genom att de anträffades av polisen. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom om ansvar för främjande av flykt med villkorlig dom och dagsböter som påföljd.

# Göta hovrätt B 2865-18

Skrivet av Ashik Zaman


FR sänker åldersgräns för filmen Spider-Man: Into the Spider-Verse

Statens medieråd beslutade att godkänna filmen “Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen elva år med hänvisning till att filmen innehöll högintensiva inslag, skräckinjagande figurer och dödligt våld. Bolaget överklagade och yrkade att åldersgränsen skulle sättas till sju år. Förvaltningsrätten anser att den animerade filmen innehåller upprepade strider och några obehagliga scener men att det är fråga om superhjältar som slåss mot “de onda” vilket är ett vanligt förekommande tema inom populärkulturen. Även sjuåringar är enligt förvaltningsrätten beredda på att actionsekvenser förekommer i superhjältefilmer vilket gör dem mindre skrämmande än om de skulle vara oväntade. Serietidningslika inslag gör att filmen upplevs som mindre verklig. Det är enligt förvaltningsrätten även positivt för barn att ta del av filmens budskap om gemenskap i en utsatt situation och att alla kan bli en superhjälte oavsett kön, etnicitet eller ålder. Sammantaget bedömer förvaltningsrätten att filmen inte kan vara till skada för välbefinnandet för barn över sju år och åldersgränsen för filmen sänks till sju år.

Förvaltningsrätten i Stockholm 27187–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Långa perioder isär innebär inte att det är ett skenäktenskap

Tidsbegränsat uppehållstillstånd har tidigare beviljats för klaganden april 2014–april 2016 men när klaganden ansökte om förlängt uppehållstillstånd avslog Migrationsverket ansökan med hänvisning till att det var sannolikt att anknytningen byggde på ett skenäktenskap. Det är ostridigt att klaganden är gift med en i Sverige bosatt svensk medborgare. Migrationsverket betonade att klaganden spenderat mer tid i hemlandet än med sin make i Sverige men klaganden förklarade att hon tagit hand om svärmodern i hemlandet som hastigt insjuknat och behövt hjälp. Enligt migrationsdomstolen har klaganden kunnat svara på alla frågor och redogjort för en godtagbar förklaring till varför hon vistats i hemlandet i så stor utsträckning som skett. Sammantaget finner migrationsdomstolen att Migrationsverket inte förmått göra sannolikt att det är fråga om ett skenäktenskap och klaganden beviljas permanent uppehållstillstånd.

# Migrationsdomstolen i Stockholm UM 3909–18

#Skrivet av Linn C. Tiger


Döms till fängelse istället för överlämning till rättspsykiatrisk vård

Den tilltalade har vid en återvinningsstation angripit en kvinna med ett eggvasst föremål som mest sannolikt bedömts ha varit en kniv. Under angreppet kom andra personer till platsen efter att ha hört skrik. Den tilltalade kom efter angreppet att lämna gärningsplatsen i sin bil och då ambulans anlände var kvinnan redan död. Tingsrätten och hovrätten har bedömt gärningen som mord och i påföljdsdelen har det beslutats att den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Frågan i HD är om den tilltalade istället ska dömas till fängelse. HD finner vid sin prövning att förutsättningar inte finns för att besluta om rättspsykiatrisk vård gällande den tilltalade och att påföljden måste vara fängelse. HD framhåller därefter att den tilltalade visat stor hänsynslöshet vid mordet och att utredningen ger stöd för slutsatsen att kvinnan känt en stark dödsångest. För en mildare bedömning talar att den tilltalade lider av en psykisk störning med en i viss mån nedsatt impulskontroll. Sammantaget talar omständigheterna enligt HD för att den tilltalade nu ska dömas till fängelse i 16 år.

# Högsta domstolen B 2228-18

Skrivet av Ashik Zaman


Avtal med konstnärer förklaras ogiltiga efter otillåten direktupphandling

Frågan i målet är om Stockholms stad har haft rätt att direktupphandla konstnärliga gestaltningar till skolan Vasa Real med hänvisning till att de av konstnärliga skäl endast har kunnat fullgöras av en viss leverantör i enlighet med 19 kap. 7 § tredje stycket andra meningen LOU och 6 kap. 14 § första stycket LOU. Det är i sammanhanget Stockholms stad som har bevisbördan för att förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda. Kammarrätten framhåller att upphandlingar av konstnärliga tjänster särskiljer sig från andra upphandlingar på så sätt att det är konstnärliga eller estetiska värderingar som styr valet av leverantör. Vid sådana förhållanden är det oundvikligt att den upphandlande myndighetens subjektiva uppfattning om vilken konstnär som är bäst lämpad att utföra ett uppdrag till stor del styr leverantörsvalet. Det har framhållits att skolan med konsten haft ett växttema samt ett övergripande tema som avser ”hållbara relationer”. Detta är enligt kammarrättens mening inte tillräckligt för visa att syftet med upphandlingen har varit att skapa eller förvärva unika konstverk eller unika konstnärliga prestationer. Sammantaget finner kammarrätten att Stockholms stad har genomfört en otillåten direktupphandling, varför förutsättningarna för att ogiltigförklara avtal som ingåtts med tre konstnärer är uppfyllda.

Kammarrätten i Stockholm 4064-18

 Skrivet av Ashik Zaman


Inget hinder mot utlämning för lagföring gällande stöld i Serbien

Serbien begärde få den tilltalade utlämnad för lagföring avseende åtal gällande rånöverfall i maj 2014 men den tilltalade motsatte sig utlämning. Enligt häktningsbeslutet tillgrep den tilltalade tillsammans med en annan person varor i en butik och knuffade målsäganden på vägen ut ur butiken. Den tilltalade uppgav att han inte kände till åtalet och anförde att om han har erkänt brott för den serbiska polisen var det för att han vid förhöret misshandlades av fem-sex personer. Han berättade att han var rädd för att utsättas för våld om han utlämnas eftersom han som rom är utsatt för diskriminering, fattigdom och behandlas illa i Serbien. Enligt Högsta domstolen motsvarar den anförda brottsligheten stöld och ofredande. Det föreligger hinder mot utlämning för den påstådda gärningen som avser knuffar, ofredande, eftersom brottet är preskriberat. Även om utredningen visar att det finns vissa brister i förhållandena i serbiska fängelser ger utredningen enligt Högsta domstolen inte stöd för att en utlämning skulle vara oförenlig med EKMR. Högsta domstolen förklarar att det inte finns hinder mot utlämning av den tilltalade för det påstådda tillgreppet av varor, stölden, och den tilltalade ska vara fortsatt häktad.

# Högsta domstolen Ö 5146–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Barnets bästa med umgänge via Skype

Pappan yrkade att dottern skulle ha rätt till umgänge med honom men mamman motsatte sig yrkandet och anförde att dottern inte ville träffa pappan. Parterna skilde sig år 2011, mamman flyttade från Norge till Gotland och pappan har inte träffat dottern på sex år. Av utredningen framgår att dottern är rädd för sin pappa men det är enligt hovrätten oklart varför. Mamman har uppgett att dottern inte har behov av sin pappa men hovrätten delar inte den uppfattningen men konstaterar samtidigt att dottern nått en sådan ålder att hennes vilja ska beaktas. Mot bakgrund av att dottern inte träffat sin pappa på flera år bedömer hovrätten att det inte är förenligt med dotterns bästa med ett sådant umgänge som pappan har yrkat. Hovrätten finner att det bästa för dottern är ett umgänge med pappan via Skype i enlighet med domslutet och målsättningen med Skypeumgänget är att dottern i ett längre perspektiv ska kunna träffa pappan. Pappan har rätt till ersättning för rättshjälp om totalt 54 941 kr.

Svea hovrätt T 102–18

Skrivet av Linn C. TigerI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera