Veckans Nyheter: 47


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-11-23
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Kränkning på skolbal var grovt förtal

Den tilltalade läste på en skolbal upp en motivering till varför målsäganden hade utsetts till “Årets fuck girl” i avgångsklassen. Motiveringen innehöll grovt förnedrande beskrivningar och enligt domstolen rör det sig om en grov kränkning. Målsäganden blev utskrattad av sina klasskamrater och har mått dåligt över den tilltalades handling. Domstolen anser att det är uppenbart att den tilltalade uppsåtligen utpekat målsäganden som klandervärd i sitt levnadssätt och lämnat uppgift som varit ägnad att utsätta henne för andras missaktning. Handlandet har varit hänsynslöst och ska bedömas som grovt. Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Han ska även utge skadestånd till målsäganden för den kränkning hon tvingats utstå.

# Malmö tingsrätt B 8090–18

Skrivet av Peter Krohn


Referenstagning i upphandling bedöms ha varit närmast godtycklig

Av förfrågningsunderlaget framgår att anbudsgivarna till anbudet ska bifoga referensförteckning över de tio viktigaste liknande uppdrag som anbudsgivaren utfört under de tre senaste åren. Kommunen angav att referenser sedan skulle inhämtas från ett av referensuppdragen. Kravet på att ange referensuppdrag i viss prioritetsordning har saknat betydelse i referenstagningen som också kunnat avse annat uppdrag än vad anbudsgivarna uppgett och kammarrätten finner att referenstagningen framstår som oförutsebar och närmast godtycklig med risk för att anbudsgivare behandlas olika. Upphandlingen har med beaktande av detta genomförts i strid med de grundläggande principerna i LOU och kammarrätten beslutar att bristen medför att upphandlingen ska göras om. Överklagandet får bifall.

# Kammarrätten i Göteborg 2974–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Prostitutionshärva leder till ansvar för grovt koppleri

Domstolen anser det visat att den tilltalade har anordnat resor till Sverige för kvinnor för att dessa ska delta i prostitution, ordnat lokaler, och annars varit delaktig i att anordna möjligheten att bedriva prostitution. Det rör sig om ett stort antal kvinnor som tagits till landet. Dessa har sedan flyttats runt mellan flera städer där den tilltalade har ordnat med lägenheter som använts för prostitution. Han döms för grovt koppleri och hovrätten skärper straffet till 2 år och 3 månaders fängelse samt utvisning ur landet och ett förbud att återvända inom 5 år.

# Hovrätten för västra Sverige B 4393–18

Skrivet av Peter Krohn

Här kan du läsa mer om prostitutionen i Sverige: Prostitution - världens äldsta förtryck


Märkning av annans katt var inte olovligt förfogande

Den tilltalade har en verksamhet där hon tar om hand katter som behöver fångas in eller omhändertas. Målet rör situationer där hon tagit hand om katter som har ägare och bland annat kastrerat katterna. Domstolen anser att det i det ena fallet inte kan visas tillräckligt tydligt att den katt som den tilltalade omhändertagit varit den katt som målsäganden hävdar att det var. I det andra fallet har den tilltalade omhändertagit, kastrerat, vaccinerat och id-märkt målsägandens katt Nisse. Frågan är om detta handlande kan anses betyda att målsäganden berövades rätten till Nisse eller om Nisse frånhändes henne. Domstolen anser att ingen av de åtgärder som den tilltalade vidtagit ska anses leda till att målsäganden berövats rätten till Nisse. Utöver detta kan den tilltalade inte heller tvingas utge Nisse till målsäganden på grund av att Nisse har lyckats rymma under tiden fram till förhandling.

# Göta hovrätt B 1436–18

Skrivet av Peter Krohn


Ska betala skadestånd efter att ha berört elev på ett kränkande sätt i samband med massage

Hovrätten finner det utrett att motparten i samband med en massage har berört klaganden på ett sätt som varit ägnat att kränka hennes sexuella identitet. Klaganden var vid tillfället 20 år, elev och inneboende på den folkhögskola där motparten föreläste om idrottsskador den aktuella dagen. Hovrätten bedömer att ofredandet skett av en person som klaganden har haft anledning att lita på och skett i en situation där hon varit utlämnad till motparten. Kränkningen bedöms mot bakgrund av detta ha varit en sådan allvarlig kränkning att skadestånd ska utgå. Hovrätten beslutar att motparten ska betala 10 000 kr till klaganden.

# Svea hovrätt T 2600–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Högtalarutsända böneutrop strider inte mot grundlag eller ordningslagen

Polismyndigheten beviljade stiftelsen tillstånd till högtalarutsända böneutrop från moskén i Växjö under vissa angivna tider och för tillståndet gällde vissa villkor om bl.a. ljudnivå och högtalarnas riktning. Av utredningen framgår att moskén ligger nära både flerbostadshus och förskolor och klagandena gjorde gällande att böneutropen skulle medföra olägenheter i området genom påtvingad religiös propaganda. Förvaltningsrätten konstaterar att man i en tätort får räkna med störningar i form av ljud och buller och tillståndet gäller inspelade böneutrop under cirka tre minuter mitt på dagen på fredagar. Enligt förvaltningsrätten har Polismyndigheten beaktat de omständigheter som följer av ordningslagen i samband med beslutet om tillstånd och det saknas skäl för någon annan bedömning. Överklagandena avslås.

# Förvaltningsdomstolen i Malmö 5953–18 mfl.

Skrivet av Linn C. Tiger


Spelmissbruk ingen förmildrande omständighet – fängelse för trolöshet mot huvudman

Den tilltalade var styrelseledamot och ekonomiansvarig i ett företag där han ägde en stor del av andelarna. Han har utnyttjat denna position till att föra över en stor summa pengar till sina privata konton som senare användes för online-spelande. Han har tidigare haft ett spelmissbruk som han behandlats för. Återfallet har inneburit att han spelat bort alla sina tillgångar utöver företagets pengar. Han har yrkat på att hans missbruk ska anses vara en förmildrande omständighet. Domstolen anger att den skada som drabbat bolaget har varit stor och att hans förfarande varit förslaget då han dolt sitt handlande på ett effektivt sätt så länge det har gått. Domstolen anser att det inte finns några förmildrande omständigheter. Den tilltalade döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Påföljden bestäms till fängelse i 2 år 6 månader samt näringsförbud.

# Svea hovrätt B 3104–18

Skrivet av Peter KrohnI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera