Veckans Nyheter: 46


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-11-16
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Fängelsestraff för grova bedrägerier inom hemtjänsten

De bedrägerier som har begåtts och som är föremål för hovrättens prövning begicks i ett privat hemtjänstbolag under åren 2012-2013. Bedrägerierna har riktats mot en kommun som betalat ut ersättning för hemtjänst som brukarna inte har haft behov av samt mot Arbetsförmedlingen genom utbetalning av felaktiga nystartsbidrag. Bedrägerierna har lett till att belopp om ca 5 mkr kommit att tillskansas gnom förfarandena. Hovrätten frikänner 4 personer men dömer 20 personer för bedrägeribrott. Hemtjänstbolagets chef får sitt straff skärpt från 3 år och 4 månaders fängelse till 4 års fängelse och en anställd döms för 2 års fängelse. För andra som döms för medverkan bestäms påföljden till villkorlig dom med eller utan böter.

#  Svea hovrätt B 9208-16

Skrivet av Ashik Zaman


Skickade till fel epostadress pga. autocorrect – inte laga förfall

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade 16 juni 2017 beslut i mål om upphävande av varumärkesregistrering och sista dag att överklaga var 7 juli 2017. Ena parten överklagade men Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att överklagandet inkommit för sent och avvisade överklagandet. Parten ansökte om återställande av försutten tid med hänvisning till att epostadressen blivit fel i det första epostmeddelandet pga. autocorrect-funktionen men att nya epostmeddelanden skickats inom 20 minuter. Utredningen visar att det första försöket att skicka in överklagandet via epost gjordes endast några minuter innan fristen gick ut och Patent- och marknadsöverdomstolen betonar att ombudet borde ha haft större marginal och tagit i beräknande att något skulle kunna gå fel. Då saknar det alltså betydelse att ombudet till följd av ett mänskligt misstag, autocorrect, använt fel epostadress. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår därför ansökan om återställande av försutten tid.

# Patent- och marknadsöverdomstolen Ö 6765–17

 Skrivet av Linn C. Tiger


Fått nytt svenskt pass vid tre tillfällen – nekas nu då det saknas särskilda skäl

Den klagande har under en period av fem år ansökt om och fått nytt pass tre gånger. De begränsningar som finns i passlagen innebär att det då krävs särskilda skäl för att bevilja ett nytt. Den klagande har anfört att hon reser mer än gemene man, att hon utan nytt pass inte kan besöka sin far, och att det senaste passet skadats utan att det kan ligga henne till last. Domstolen anger att det krävs starka skäl för att bevilja ett nytt pass efter att tre tagits ut under en femårsperiod, oavsett om det möjligen kan röra sig om missbruk av dokumentet. I detta fall kan den klagande inte visa på något särskilt skäl som gör att man kan frångå presumtionen.

# Kammarrätten i Stockholm 6531–18

Skrivet av Peter Krohn


Skivbolag förbjuds fortsätta med intrång i artisters rättigheter

Tre artister som medverkat på vissa av Entombeds album har stämt ett bolag som gett ut några av albumen och gjort gällande att bolaget gjort intrång i deras s.k. närstående rättigheter genom att exploatera albumen utan artisternas samtycke. Patent- och marknadsdomstolen finner att bolaget inte haft rätt ge ut albumen utan samtycke från sångaren och bolaget förbjuds vid vite att fortsätta med intrånget. Enligt patent- och marknadsdomstolen har bolaget i vart fall även medverkat till att albumen går att streama via bl.a. Spotify, men artisterna har inte specificerat intrånget tillräckligt för att det ska vara möjligt att besluta om förbud i den delen. Trots intrången konstaterar patent- och marknadsdomstolen att den utredning som artisterna lagt fram inte är tillräcklig för att någon ersättning ska kunna beräknas och betalas ut.

Patent- och marknadsdomstolen T 7623–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Skulle strida mot Europakonventionen att neka familjemedlemmar uppehållstillstånd

Föräldrar och syskon ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin åttaårige son/bror, som kommit till Sverige med andra släktingar och beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Att neka familjemedlemmarna uppehållstillstånd skulle enligt Migrationsöverdomstolen innebära en inskränkning av rätten till familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen som inte står i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande. Migrationsöverdomstolen betonar att särskild vikt måste fästas vid att principen om barnets bästa ska ges företräde vid bedömningen av om en inskränkning av rätten till respekt för familjeliv är proportionerlig. Eftersom det skulle strida mot svenska konventionsåtaganden att under aktuella förhållanden inte tillåta familjeåterförening beviljar Migrationsöverdomstolen uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen UM 5407–18

Skrivet av Petter Svensson


Hockeyspelare anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige

Den klagande, Hockeyspelaren Robert Nilsson, har haft inkomster under en tid då han inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. Han har dock av Skatteverket och förvaltningsrätten ansetts ha väsentlig anknytning hit. Kammarrätten anser det visat att den klagande flyttat från Sverige många år innan den utflyttningsanmälan som Skatteverket baserar sin argumentation gällande anknytning på. Domstolen finner därmed att Skatteverket inte lyckats visa på en sådan anknytning som ska innebära en obegränsad skattskyldighet. Målet återförvisas till Skatteverket där det ska prövas om den klagande, som ska anses vara begränsat skattskyldig, enligt skatteavtalet kan beskattas i Sverige för de aktuella inkomsterna.

#  Kammarrätten i Stockholm 6422–17

Skrivet av Peter Krohn


Sju år fängelse för man som hotat politiker genom pulverbrev

Åklagaren väckte åtal mot en man som misstänkts för att ha tillverkat och skickat en brevbomb till företrädare för ett bolag och för att i fler än 20 fall ha hotat huvudsakligen svenska politiker med pulverbrev och skriftliga dödshot. Pulvret i breven har emellertid varit ofarligt. Tingsrätten dömer nu i målet den tilltalade för mordförsök och 21 fall av olaga hot samt ringa narkotikabrott, till sju års fängelse.

# Stockholms tingsrätt B 17019-17

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera