Allmänna villkor

Gällande fr.o.m [2016-05-01] och tills vidare.

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor gäller för den eller de Internettjänster, konsultprodukter, böcker och liknande tjänster och produkter som vid var tid tillhandahålls av Karnov Group Sweden AB, org.nr. 556192-8614, (”Karnov Group”).

1.2
Karnov Group uppdaterar fortlöpande sitt utbud av tjänster och produkter och förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa.

1.3
Avtal om tillgång till tjänster och produkter som tillhandahålls av Karnov Group ingås av ett bolag eller annan juridisk person (”Licenstagaren”) för dess anställdas [och uppdragstagares] (”Användarna”) användning av tjänsterna och produkterna. Samtliga Användare ska vid första inloggning i Tjänsterna (definierat nedan) godkänna dessa allmänna villkor.

1.4
Abonnemangsavtal mellan Karnov Group och Licenstagaren (”Abonnemangsavtalet”) omfattar de tjänster och produkter som vid var tid omfattas av Abonnemangsavtalet (”Tjänsterna”), och tillhandahålls på de ekonomiska villkor som parterna kommit överens om i Abonnemangsavtalet, samt i enlighet med dessa allmänna villkor.

1.5
Licenstagaren får inte upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Abonnemangsavtalet till tredje man utan Karnov Groups i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Vid eventuell överlåtelse ska ny avtalspart skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor.2. UPPLÅTELSE OCH RÄTTIGHETER

2.1
Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter, tillhör Karnov Group och/eller tredje part med vilken Karnov Group träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt och/eller copyright och andra äganderättsmeddelanden i Tjänsterna eller på levererad produkt och därtill hörande dokumentation ska bibehållas av Licenstagaren och får inte avlägsnas eller göras oläslig.

2.2
Licenstagaren och Användarna erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor.

2.3
Karnov Group upplåter till Licenstagaren en icke exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar, rätt att under Abonnemangsavtalets giltighetstid låta Användarna använda Tjänsterna i enlighet med Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor, för Licenstagarens interna bruk.

2.4
Med ”Licenstagarens interna bruk” menas användning av Tjänsterna och Resultatet (som definieras nedan) för Licenstagarens egna verksamhet, men inte att Licenstagaren vidareupplåter eller vidareförmedlar Tjänsterna till tredje man. Resultatet får dock vidareförmedlas till tredje man som ett led i Licenstagarens verksamhet. Närmare om gränserna mellan tillåten och otillåten användning av Tjänsterna och Resultatet anges nedan.3. NÄRMARE OM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

3.1
Tjänsterna får endast användas av Användarna. Användarna får inte upplåta eller överlåta sin rätt till användning av Tjänsterna eller delar därav eller på annat sätt disponera eller förfoga över Tjänsterna. Om en Användare upphör att vara anställd [eller uppdragstagare] hos Licenstagaren upphör dennes rätt att använda Tjänsterna i samband därmed.

3.2
Användarna får inte, utöver vad som krävs för Användarnas egen användning av Tjänsten, överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida användarbehörigheter som de tilldelats av Karnov Group.

3.3
Med nedan angivna undantag, är Användarna förbjudna att överlåta eller upplåta innehållet i Tjänsterna, t.ex. genom att framställa exemplar av Tjänsterna och dess innehåll, tillgängliggöra Tjänsterna och dess innehåll till tredje man, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, eller annars förfoga över Tjänsterna och dess innehåll. Användarna får dock:

a) kopiera, bearbeta eller framställa sammanställningar av innehållet i Tjänsterna, såsom avtalsutkast, rättsutredningar och andra liknande arbetsprodukter som helt eller delvis är baserade på Tjänsterna (”Resultat”); och

b) kopiera, bearbeta och fritt förfoga över Resultatet, även till tredje man, inom ramen för Licenstagarens verksamhet.

3.4
Vid användningen av Tjänsterna är Användarna även skyldiga att iaktta de övriga föreskrifter, anvisningar och begränsningar för respektive Tjänst samt övriga anvisningar som utfärdas av Karnov Group eller tredje part med vilken Karnov Group träffat avtal.

3.5
Karnov Group har rätt att utan föregående varning stänga av Användare från vidare användning av Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med dessa allmänna villkor.

3.6
Användarna kan inom ramen för Tjänsterna och enligt de närmare begränsningar som meddelas av Karnov Group lagra Resultat hos Karnov Group. Licenstagaren ansvarar för att all sådan lagring och behandling av materialet sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Karnov Group ska behandla sådant material konfidentiellt. Licenstagaren ska hålla Karnov Group skadeslöst för alla ersättningskrav, kostnader och andra eventuella skador som sådant material kan orsaka Karnov Group. Karnov Group förbehåller sig rätten att radera sådant material vid misstanke om att det inte lagrats och/eller behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och om Användarnas rätt att använda Tjänsterna upphör. Användaren är ansvarig för att säkerhetskopiera Resultatet.4. TESTPERIOD

4.1
Om Karnov Group och Licenstagaren träffat särskild överenskommelse om en testperiod avseende Tjänsterna, gäller följande.

4.2
Överenskomna och namngivna Användare får under den begränsade tid som anges i överenskommelsen (”Testperioden”) tillgång till Tjänsterna i syfte att testa dessa. Ingen ersättning utgår till Karnov Group för sådan användning av Tjänsterna.

4.3
Vid all användning av Tjänsterna under Testperioden gäller dessa allmänna villkor i tillämpliga delar med undantag för betalningsbestämmelsen, punkt 9.5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1
Karnov Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Licenstagaren och/eller Användarna i samband med beställning och/eller användning av Tjänsterna. Karnov Group ska behandla personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Personuppgifterna kommer att användas för administration av Tjänsterna och för Karnov Groups uppfyllande av Abonnemangsavtalet samt för statistiska ändamål. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga för dessa ändamål. Användarna har rätt att begära information från Karnov Group om behandlingen av personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

5.2
Licenstagaren och Användarna samtycker till att Karnov Group behandlar personuppgifter på sätt som anges i punkt 5.1.6. TEKNISKA KRAV

6.1
Se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för vid var tid gällande tekniska krav som måste vara uppfyllda för att Användarna ska få tillgång till Tjänsterna och Tjänsternas rätta funktion.

6.2
Licenstagaren och Användaren ansvarar för att de tekniska kraven är uppfyllda, att det finns en fungerande uppkoppling mellan Användaren och Anslutningspunkten (se definition nedan). Vidare ansvarar Licenstagaren och Användaren för de därmed förenade kostnaderna samt för installation av all eventuell erforderlig programvara.7. LEVERANS OCH SUPPORT

7.1
Tjänsterna tillhandahålls i av Karnov Group anvisad anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”). Om inte parterna har kommit överens om annat är Anslutningspunkten den punkt eller punkterna som Karnov Group kopplar samman Tjänsterna med Internet.

7.2
Se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för Tjänsternas öppettider m.m. Under avtalstiden har Karnov Group rätt att helt eller delvis stänga ned en eller flera Tjänster för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder (se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för närmare information om planerade underhållsåtgärder).

7.3
Teknisk support och användarsupport, (tillsammans ”Support”) för Tjänsterna, tillhandahålls av Karnov Group, eller av tredje man för Karnov Groups räkning, på vardagar och under kontorstid (se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för den lokala supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m.). Till dess annat anges av Karnov Group tillhandahålls Support utan särskild ersättning.

7.4
Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknade åtgärder avseende Licenstagarnas eller Användarnas program- eller maskinvara, internetförbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av Karnov Group eller för vilka inte Karnov Group uttryckligen ansvarar.8. FEL ELLER BRISTER

8.1
Vid fel eller brist i Tjänsterna i Anslutningspunkten, ska Licenstagaren kontakta Karnov Group för åtgärd (se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för kontaktuppgifter för felanmälan).

8.2
Karnov Group ansvarar för fel eller brist i Tjänsterna som innebär att Tjänsternas innehåll eller funktion inte i väsentliga avseenden uppfyller Karnov Groups vid var tid tillämpade tjänstebeskrivningar, och att felet eller bristen är hänförligt till Karnov Group. Karnov Group ansvarar inte för fel eller brister som är hänförliga till Licenstagaren, Användarna eller tredje man för vilken Karnov Group inte uttryckligen ansvarar.

8.3
Vid fel eller brist i Tjänsterna som inte avhjälps inom skälig tid och som innebär att Användarnas användning av Tjänsterna påverkas väsentligen negativt har Licenstagaren rätt till skäligt prisavdrag från felanmälan till dess felet eller bristen avhjälpts. Om felet eller bristen är väsentligt och inte avhjälps inom en skälig sista frist, har Licenstagaren rätt att säga upp Abonnemangsavtalet helt eller i berörda delar. Detta tillsammans med bestämmelserna i punkten 11 reglerar uttömmande Karnov Groups ansvar vid fel eller brist i Tjänsterna.9. BETALNING

9.1
Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade, eller i annat fall vid var tid gällande, avgifter för all användning av Tjänsterna.

9.2
Avgift för abonnemang erläggs i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från fakturadatum. Eventuella särskilda avgifter för anslutning till och användning av vissa typer av Tjänster erläggs i efterskott mot faktura med nyss nämnda betalningsvillkor.

9.3
Vid dröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har Karnov Group rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter betalningspåminnelse.

9.4
Samtliga belopp i Abonnemangsavtalet och Karnov Groups prislista anges exklusive moms. Kunden ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå med avseende på Tjänsterna.10. FORCE MAJEURE

10.1
Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter, enligt Abonnemangsavtalet eller dessa allmänna villkor, som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll (”Force Majeure”), innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsterna, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

10.2
Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.

10.3
Om abonnemangsavtalets fullgörande och uppfyllande av dessa allmänna villkor omöjliggörs under nittio (90) dagar på grund av Force Majeure har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva avtalet.11. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATION

11.1
Utöver vad som anges ovan under punkten 8 har Karnov Group inte något ansvar för Tjänsternas funktion eller kvalitet. Karnov Group svarar inte för sak- eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Karnov Group ansvara för råd eller information som Licenstagaren eller Användare har beretts möjlighet att erhålla från av Karnov Group anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.

11.2
Karnov Group har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador eller annan indirekt skada eller förlust.

11.3
Karnov Groups sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Karnov Group erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Licenstagaren enligt Abonnemangsavtalet. Karnov Group ansvarar inte gentemot någon annan än Licenstagaren, såsom t.ex. Användarna, Licenstagarens kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

11.4
Reklamation och andra anspråk ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.12. AVTALSTID

12.1
Abonnemangsavtalet gäller, om inte annat avtalats, från undertecknandet och därefter under tolv (12) månader.

12.2
Om Abonnemangsavtalet inte sagts upp senast trettio (30) dagar före avtalstidens utgång, genom att Licenstagaren senast vid denna tidpunkt underrättar Karnov Group om uppsägningen, förlängs Abonnemangsavtalet automatiskt med tolv (12) månader, eller den förlängningstid som avtalats, med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av Abonnemangsavtalet tillämpas Karnov Groups vid var tid gällande allmänna villkor och priser. Uppsägningen ska vara skriftlig.

12.3
Utöver vad som i övrigt anges i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemangsavtalet om motparten

a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tjugo (20) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller

b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

12.4
Från och med dagen för Abonnemangsavtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna. I den mån Karnov Group har lagrat Resultat från Användarna eller annat material i anslutning till Tjänsterna har Karnov Group rätt att efter nittio (90) dagar från att Abonnemangsavtalet upphört radera sådant material.13. SEKRETESS

13.1
Med ”Konfidentiell Information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art hänförlig till parterna och deras närstående bolag, oavsett om uppgifterna dokumenterats i skrift eller inte. Som Konfidentiell Information ska dock inte betraktas information som är allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom mottagande parts brott mot dessa allmänna villkor.

13.2
Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja Konfidentiell Information, som erhållits i samband med Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor, hänförlig till den andre parten eller till tredje man, om inte den andre parten i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill eller den part som avslöjar den Konfidentiella Informationen har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.

13.3
Parterna får inte använda Konfidentiell Information för annat ändamål än för att utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Part ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess anställda eller uppdragstagare otillåtet sprider eller använder Konfidentiell Information.

13.4
Parternas sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden.

13.5
Karnov Group får, efter särskild överenskommelse med Licenstagaren, i marknadsföringssyfte ange att Licenstagaren är användare av Tjänsterna.14. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR
Karnov Group har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Licenstagaren. Licenstagaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter det att Licenstagaren underrättats om ändringen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Licenstagaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande underrätta Karnov Group om att Licenstagaren säger upp Abonnemangsavtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.15. LAGVAL OCH DOMSRÄTT
Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister hänförliga till dessa allmänna villkor ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

KARNOV GROUP SWEDEN AB • Hälsingegatan 43, Box 6430, 113 82 Stockholm • karnovgroup.se • Org.nr. 556192-8614

Juridiska experter stärker din kompetens