Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KARNOV GROUPS INFORMATIONSTJÄNSTER
Gällande fr.o.m [2018-10-01] och tills vidare.


1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor gäller för abonnemang på informationstjänster via Internet som vid var tid tillhandahålls av Karnov Group Sweden AB, org. nr. 556192-8614
(”Karnov Group”).

1.2
Karnov Group uppdaterar sitt utbud av tjänster och produkter kontinuerligt och har rätt att vid var tid ändra, ta bort, ersätta, eller lägga till information i erbjudna tjänster och produkter, samt upphöra att tillhandahålla dessa. Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för vid var tid gällande utbud av Karnov Groups informationstjänster.

1.3
Avtal om tillgång till tjänster och produkter som tillhandahålls av Karnov Group ingås av ett bolag eller annan juridisk person (”Licenstagaren”) för dess anställdas och uppdragstagares (”Användarna”) tillgång till och användning av tjänsterna och produkterna. Samtliga Användare ska vid första inloggning i Tjänsterna (definierat nedan) godkänna dessa allmänna villkor.

1.4
Abonnemangsavtal mellan Karnov Group och Licenstagaren (”Abonnemangsavtalet”) omfattar de tjänster och produkter som vid var tid omfattas av Abonnemangsavtalet (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls på de ekonomiska villkor som parterna kommit överens om i Abonnemangsavtalet samt i enlighet med dessa allmänna villkor.


2. UPPLÅTELSE OCH RÄTTIGHETER

2.1
Samtliga rättigheter hänförliga till Tjänsterna och deras innehåll, inklusive upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter som hänför sig till utvecklingen av Tjänsterna, sammanställandet av innehållet i Tjänsterna och enskilt material i Tjänsterna, ägs eller licensieras av Karnov Group, annat bolag i Karnov Group och/eller tredje part med vilken Karnov Group träffat avtal. Uppgifter om upphovsrätt/ copyright och andra äganderättsmeddelanden i Tjänsterna eller på levererad produkt och därtill hörande dokumentation ska bibehållas av Licenstagaren och Användarna och får inte avlägsnas eller göras oläslig.

2.2
Licenstagaren och Användarna erhåller inte någon rätt till Tjänsterna utöver vad som uttryckligen anges i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor.

2.3
Genom Abonnemangsavtalet erhåller Licenstagaren en icke exklusiv, icke upplåtbar, icke överlåtbar, och begränsad rätt att under Abonnemangsavtalets giltighetstid låta Användarna nyttja Tjänsterna i enlighet med Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor, för Licenstagarens verksamhet.

2.4
Med ”Licenstagarens verksamhet” menas användning av Tjänsterna och Resultatet (som definieras nedan) i och för Licenstagarens egna verksamhet. Licenstagaren får inte i sin tur upplåta eller vidareförmedla Tjänsterna till tredje man eller bereda tredje man tillgång till Tjänsterna. Resultatet får dock vidareförmedlas till tredje man som ett led i Licenstagarens verksamhet. Närmare om gränserna mellan tillåten och otillåten användning av Tjänsterna och Resultatet anges nedan.


3. NÄRMARE OM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

3.1
Endast Användarna får använda Tjänsterna. Användarna får inte i sin tur upplåta eller överlåta sin nyttjanderätt till Tjänsterna eller delar därav eller på annat sätt disponera eller förfoga över Tjänsterna. Om en Användare upphör att vara anställd eller uppdragstagare hos Licenstagaren upphör dennes rätt att använda Tjänsterna i samband därmed.

3.2
Användarna får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida uppgifter om sina användarbehörigheter till Tjänsterna, utöver vad som krävs för Användarnas nyttjande av Tjänsterna.

3.3
Med nedan angivna undantag, är Användarna förbjudna att ta bort eller lägga till innehåll i Tjänsterna, och att överlåta eller upplåta innehållet i Tjänsterna, t.ex. genom att framställa exemplar av Tjänsterna och deras innehåll, tillgängliggöra Tjänsterna och deras innehåll till tredje man, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, eller på annat sätt förfoga över Tjänsterna och deras innehåll. Användarna får dock:

a) kopiera, bearbeta och framställa sammanställningar av innehållet i Tjänsterna, såsom avtalsutkast, rättsutredningar och andra liknande arbetsprodukter som helt eller delvis är baserade på Tjänsterna (”Resultat”); och

b) kopiera, bearbeta och fritt förfoga över Resultat, även till tredje man, under förutsättning att det sker inom ramen för Licenstagarens verksamhet.

3.4
Användarna är även skyldiga att, vid användning av Tjänsterna, iaktta övriga föreskrifter, anvisningar och begränsningar för respektive Tjänst samt övriga anvisningar som utfärdas av Karnov Group, bolag i Karnov Group eller tredje part med vilken Karnov Group träffat avtal.

3.5
Karnov Group har rätt att utan föregående varning stänga av Användare från vidare användning av Tjänsterna om misstanke finns om att denne använder Tjänsterna i strid med Abonnemangsavtalet och/eller dessa allmänna villkor.

3.6
Användarna kan lagra Resultat hos Karnov Group inom ramen för vissa Tjänster och enligt de närmare begränsningar som meddelas av Karnov Group. Licenstagaren ansvarar för att all sådan lagring och behandling av materialet sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Karnov Group ska behandla sådant material konfidentiellt. Licenstagaren ska hålla Karnov Group skadeslöst för alla ersättningskrav, kostnader och andra eventuella skador som sådant material kan orsaka Karnov Group. Karnov Group förbehåller sig rätten att radera sådant material vid misstanke om att det inte lagrats och/eller behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och om Användarnas rätt att använda Tjänsterna upphör. Användaren är ansvarig för att säkerhetskopiera Resultatet.


4. TESTPERIOD

4.1
Om Karnov Group och Licenstagaren träffat särskild överenskommelse om en Testperiod (definierad nedan) avseende Tjänsterna, gäller följande.

4.2
Överenskomna och namngivna Användare får under den begränsade tid som anges i överenskommelsen (”Testperioden”) tillgång till Tjänsterna i syfte att testa och utvärdera dessa. Ingen ersättning utgår till Karnov Group för sådan användning av Tjänsterna.

4.3
Vid all användning av Tjänsterna under Testperioden gäller dessa allmänna villkor i tillämpliga delar, och med undantag för ersättningsbestämmelsen, punkt 10.


5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

5.1
Karnov Group är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Licenstagaren och/eller Användarna i samband med beställning och/eller användning av Tjänsterna. Karnov Group ska behandla personuppgifterna i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifter behandlas i enlighet med de grunder och ändamål som framgår av villkoren i Karnov Groups Dataskydds- och Cookiepolicy (se Karnov Groups hemsida [www.karnovgroup.se] för vid var tid gällande villkor). Licenstagaren och/eller Användarnas användning av Tjänsterna innebär ett godkännande av den insamling, användning och delning av personuppgifter som utförs enligt Dataskydds- och Cookiepolicyn.


6. TEKNISKA KRAV

6.1
Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för vid var tid gällande tekniska krav som Licenstagaren och/eller Användarna måste uppfylla för att Användarna ska få tillgång till Tjänsterna, Tjänsternas användning och Tjänsternas rätta funktion, (de ”Tekniska Kraven”).

6.2
Licenstagaren och Användarna ansvarar för att de, vid var tid, gällande Tekniska Kraven är uppfyllda, att det finns en fungerande uppkoppling mellan Användaren och Anslutningspunkten (se definition nedan). Vidare ansvarar Licenstagaren och Användarna för de därmed förenade kostnaderna samt för installation av all eventuell erforderlig programvara.

6.3
För inloggningsändamål, ska Licenstagaren, på det sätt Karnov Group anger, lämna upplysningar om sina IP-nummer samt om eventuella förändringar under avtalstiden i till Licenstagaren knutna IP-nummer.

6.4
Licenstagaren ansvarar för att eventuella inloggningsuppgifter till Tjänsterna inte delges eller på annat sätt kan riskera att röjas för personer som inte är behöriga att använda dessa.


7. TJÄNSTEBESKRIVNING

7.1
Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för vid var tid gällande beskrivning av Tjänsterna, t.ex. deras innehåll och hur de ska och får användas (”Tjänstebeskrivning”).


8. LEVERANS OCH SUPPORT

8.1
Tjänsterna tillhandahålls i av Karnov Group anvisad anslutningspunkt (”Anslutningspunkten”). Om inte parterna har kommit överens om annat är Anslutningspunkten den punkt eller punkter i vilken/vilka Karnov Group ansluter Tjänsterna till Internet.

8.2
Under avtalstiden har Karnov Group rätt att helt eller delvis stänga ned en eller flera Tjänster för att utföra uppdatering, underhåll och liknande åtgärder. Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för närmare information om vid var tid planerade underhållsåtgärder.

8.3
Teknisk support och användarsupport (”Support”) avseende Tjänsterna, tillhandahålls av Karnov Group, eller av tredje man för Karnov Groups räkning, normalt på vardagar och under kontorstid. Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för den lokala supportens kontaktuppgifter och öppettider m.m. Till dess annat anges av Karnov Group tillhandahålls Support utan särskild ersättning.

8.4
Support innefattar inte support, underhåll, felsökning/felavhjälpning eller liknade åtgärder avseende Licenstagarnas eller Användarnas program- eller maskinvara, internet-förbindelser och/eller produkter/tjänster som inte tillhandahållits av Karnov Group eller som Karnov Group inte uttryckligen ansvarar för.


9. FEL ELLER BRISTER

9.1
Vid fel eller brist i Tjänsterna, ska Licenstagaren kontakta Karnov Group för åtgärd. Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för kontaktuppgifter för felanmälan.

9.2
Karnov Group ansvarar endast för fel eller brist i Tjänsterna som innebär att Tjänsternas innehåll eller funktion väsentligen avviker från vid var tid gällande
Tjänstebeskrivningar, och under förutsättning att felet eller bristen är hänförligt till Karnov Group och/eller omständighet som Karnov Group uttryckligen ansvarar för. Karnov Group ansvarar således inte för annans fel eller brister, t.ex. de som är hänförliga till Licenstagaren, Användarna eller tredje man för vilken Karnov Group inte uttryckligen ansvarar.

9.3
Vid fel eller brist i Tjänsterna som Karnov Group ansvarar för enligt punkt 9.2 ovan, ska Karnov Group söka avhjälpa felet eller bristen utan oskäligt dröjsmål, t.ex. genom omleverans av Tjänsten. Om aktuellt fel eller brist inte avhjälpts utan oskäligt dröjsmål, har Licenstagaren rätt till skäligt avdrag på avgiften för Tjänsten från felanmälan till dess felet eller bristen avhjälpts. Sådant prisavdrag kan inte överstiga avgiften för Tjänsten under en månad. Om felet eller bristen är väsentligt och inte avhjälps inom en skälig sista frist, har Licenstagaren rätt att säga upp Abonnemangsavtalet i berörda delar. Detta tillsammans med bestämmelserna i punkten 12 reglerar uttömmande Karnov Groups ansvar vid fel eller brist i Tjänsterna.


10. ABONNEMANGSAVGIFT OCH BETALNINGSVILLKOR

10.1
Licenstagaren är skyldig att erlägga i Abonnemangsavtalet angivna avgifter för all användning av Tjänsterna. Om Abonnemangsavtalet inte uttömmande anger tillämpliga avgifter, t.ex. vid förlängning av abonnemanget, gäller Karnov Groups vid var tid tillämpade priser och avgifter. Se Karnov Groups webbsida [www.karnovgroup.se] för information avseende avgifter och andra villkor för Tjänsterna.

10.2
Avgift för abonnemang erläggs i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från fakturadatum. Eventuella särskilda avgifter för anslutning till och användning av vissa typer av Tjänster erläggs i efterskott mot faktura med nyss nämnda betalningsvillkor.

10.3
Vid betalningsdröjsmål debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Vid betalningsdröjsmål har Karnov Group rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsterna till dess samtliga förfallna belopp erlagts och/eller säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande tidigast fjorton (14) dagar efter betalningspåminnelse.

10.4
Samtliga belopp i Abonnemangsavtalet och Karnov Groups prislista anges exklusive moms. Licenstagaren ansvarar för att till Karnov Group betala mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå med avseende på Tjänsterna.

10.5
Karnov Group förbehåller sig rätten att ändra i Abonnemangsavtalet angivna avgifter för Tjänsterna. Sådan ändring av abonnemangsavgiften sker normalt i samband med att abonnemanget förlängs (t.ex. vid utgången av en tolvmånadersperiod), och ska då meddelas Licenstagaren muntligt eller skriftligt minst trettio (30) dagar i förväg. Karnov Group får också ändra avgiften för Tjänsterna under pågående avtalsperiod, genom skriftlig eller muntligt meddelande till Licenstagaren, men då minst tre (3) månader innan
prisförändringen träder i kraft. Om Licenstagaren inte accepterar ändringen, får Licenstagaren i sådant fall säga upp Abonnemangsavtalet i berörda delar till upphörande senast den dag prisförändringen träder i kraft.


11. FORCE MAJEURE

11.1
Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörandet av skyldigheter, enligt Abonnemangsavtalet eller dessa allmänna villkor, som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till krig och mobilisering, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripanden, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsterna, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll (”Force Majeure”).

11.2
Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav samt dess upphörande.

11.3
Om Abonnemangsavtalets fullgörande och uppfyllande av dessa allmänna villkor omöjliggörs under nittio (90) dagar eller mer på grund av Force Majeure har vardera part rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten häva avtalet.


12. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH REKLAMATION

12.1
Utöver vad som anges ovan under punkten 9 har Karnov Group inte något ansvar för Tjänsternas funktion, innehåll eller kvalitet. Karnov Group svarar inte för sak eller faktafel i Tjänsterna eller för de skador som kan uppstå med anledning därav. Inte heller ska Karnov Group ansvara för råd eller information som Licenstagaren eller Användare har beretts möjlighet att erhålla från av Karnov Group anställd konsult eller tredje part i anslutning till Tjänsterna.

12.2
Karnov Group har inget ansvar för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad inkomst, följdskador, ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller förlust.

12.3
Karnov Group sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till den ersättning som Karnov Group erhållit under de senaste tolv (12) månaderna från Licenstagaren enligt Abonnemangsavtalet. Karnov Group ansvarar inte gentemot någon annan än Licenstagaren, såsom t.ex. Användarna, Licenstagarens kunder, leverantörer, samarbetspartners eller annan tredje man.

12.4
Licenstagarens reklamation och andra anspråk gentemot Karnov Group ska framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att Licenstagaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom sex (6) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket annars förfaller.


13. AVTALSTID

13.1
Abonnemangsavtalet gäller, om inte annat avtalats, från däri angivet datum och därefter under tolv (12) månader.

13.2
Om Abonnemangsavtalet inte sagts upp senast trettio (30) dagar före avtalstidens utgång, genom att Licenstagaren senast vid denna tidpunkt underrättar Karnov Group om uppsägningen, förlängs Abonnemangsavtalet automatiskt med tolv (12) månader, eller den förlängningstid som avtalats, med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av Abonnemangsavtalet tillämpas Karnov Groups vid var tid gällande allmänna villkor och avgifter. Uppsägningen ska vara skriftlig.

13.3
Utöver vad som i övrigt anges i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor har part rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemangsavtalet om motparten:

a) begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tjugo (20) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet; eller

b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på, eller vara på väg mot, obestånd.

13.4
Från och med dagen för Abonnemangsavtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att använda Tjänsterna. I den mån Karnov Group har lagrat Resultat från Användarna eller annat material i anslutning till Tjänsterna har Karnov Group rätt att efter nittio (90) dagar från att Abonnemangsavtalet upphört radera sådant material.


14. SEKRETESS

14.1
Med ”Konfidentiell Information” avses varje uppgift av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art hänförlig till parterna och deras närstående bolag, oavsett om uppgifterna dokumenterats i skrift eller inte. Som Konfidentiell Information ska dock inte betraktas information som är allmänt känd eller kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom mottagande parts brott mot dessa allmänna villkor.

14.2
Parterna förbinder sig att inte helt eller delvis avslöja Konfidentiell Information, som erhållits i samband med Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor, hänförlig till den andre parten eller till tredje man, om inte den andre parten i förväg har givit sitt skriftliga samtycke därtill eller den part som avslöjar den Konfidentiella Informationen har skyldighet att göra så enligt tillämplig lag, verkställbar dom, bindande myndighetsbeslut eller föreskrift eller tillämpligt regelverk för reglerad marknad.

14.3
Parterna får inte använda Konfidentiell Information för annat ändamål än för att utöva sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Part ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dess anställda eller uppdragstagare otillåtet sprider eller använder Konfidentiell Information.

14.4
Parternas sekretessförpliktelser ska gälla utan begränsning i tiden.

14.5
Karnov Group får, efter särskild överenskommelse med Licenstagaren, i marknadsföringssyfte ange att Licenstagaren är användare av Tjänsterna.


15. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

15.1
Karnov Group har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Licenstagaren. Licenstagaren kommer att informeras om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för denne och sådana ändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter underrättelsen. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Licenstagaren har denne rätt att senast fjorton (14) dagar innan ändringens ikraftträdande säga upp Abonnemangsavtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig.


16. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

16.1
Licenstagare får inte vidare upplåta eller överlåta sina rättigheter enligt Abonnemangsavtalet till tredje man utan Karnov Groups i förväg lämnade skriftliga tillstånd. Varje ny avtalspart ska skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor.

16.2
Karnov Group har rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet till annan. Karnov Group skall skriftligen meddela Licenstagaren om sådan överlåtelse.


17. LAGVAL OCH DOMSRÄTT

17.1
Svensk materiell rätt ska tillämpas på Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor. Tvister hänförliga till Abonnemangsavtalet och dessa allmänna villkor ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.


KARNOV GROUP SWEDEN AB • Hälsingegatan 43, Box 6430, 113 82 Stockholm • karnovgroup.se • Org.nr. 556192-8614

Juridiska experter stärker din kompetens