Socialrätt

 TESTA KARNOV JURIDIK 

Allt juridiskt material du behöver inom socialrätt

Våra djupa lagkommentarer Lexino finns till de mest centrala lagarna inom socialrätt; Socialtjänstlagen (SoL), Socialförsäkringsbalken (SFB), Föräldrabalken, (FB) och Lag om vård av unga (LVU). Därtill finns ett stort antal Karnov lagkommentar till andra viktiga socialrättsliga lagar, som exempelvis Lag om vård av missbrukare (LVM) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.fl.

I tjänsten finns även material från flera myndigheter samlat, såsom föreskrifter och meddelandeblad från Socialstyrelsen och Lex Sarah beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Allt myndighetsmaterial länkas samman med övrigt material såsom lagar, rättsfall etc.

I Karnov Juridik hittar du praxis från samtliga förvaltningsdomstolar, inklusive domar från förvaltningsrätterna. Samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen refereras i vår nyhetstjänst tillsammans med flera domar från övriga domstolar.

Juridiska experter stärker din kompetens

 Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Samtliga kursledare är experter inom sina områden och du kan vara säker på att du får kunskap som är relevant utifrån aktuell lagstiftning och gällande praxis.

Se vårt kursutbud