Framtidsfullmakter – ny lagstiftning

Inom kort införs s.k. framtidsfullmakter i svensk rätt. En ny lag om detta helt nya institut träder ikraft den 1 juli 2017. Till grund för lagstiftningen ligger regeringens proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna.

Härigenom ansluter sig Sverige till flera andra länder där framtidsfullmakter erkänns inom gällande rätt som en modern form av privat hjälpåtgärd för dem som vill försäkra sig om att de i framtiden, när de själva inte längre kan fatta beslut, kommer att få den hjälp de vill ha med sina ekonomiska och personliga angelägenheter