Niklas Arvidsson

Docent

Niklas Arvidsson är docent i civilrätt vid juridiska fakulteten i Lund och ansvarig för kursen i associationsrätt på juristprogrammet. Han disputerade 2010 på en avhandling om aktieägaravtal och bedriver forskning och undervisning inom förmögenhetsrättens och associationsrättens områden.

Niklas Arvidsson beskriver Lexino som “…en praktiskt inriktad kunskapskälla om gällande rätt som fyller en inte minst viktig informationsekonomisk funktion då den ger problemlösaren (domare, advokater m.m.) en kondenserad orientering över, och åtföljande analys av, centrala frågor inom det kommenterade området. Den praktiska inriktningen ställer det juridiska beslutsfattandet (inom eller utom domstol) i fokus. Syftet med rättsanalyserna är i främsta rummet att tillhandahålla juridiskt välgrundade argument för ställningstaganden till problematiska rättsfrågor. ”

“Den praktiska nyttan av Lexino är mångdimensionell. Dels sänker tjänsten kostnaderna för informationsinhämtning, dels förbättrar den kvalitén i det juridiska beslutsfattandet och minimerar därmed de risker som juridiskt beslutsfattande i olika hänseenden innebär.”

När det gäller hans eget rättsområde och utformningen av hans bidrag till Lexino förklarar han att; “Skuldebrevslagen är på många sätt en knepig lag som inte kan inte tillämpas i frånvaro av en övergripande förståelse för de principer och begrepp som under lång tid utvecklats inom rättsvetenskapen och det praktiska rättslivet. Kommentaren är därför okonventionell i det hänseendet att jag låtit inrama den i en principiellt orienterad redogörelse för det rättsområde som lagen tillhör, dvs. en redogörelse för fordringsrätten och dess centrala problem och begrepp. Någon selektion av kommenterade paragrafer har inte skett, utan kommentaren kommer – när den är färdigställd – att omfatta hela lagen.”