Niklas Arvidsson

Docent

Niklas Arvidsson är docent i civilrätt vid juridiska fakulteten i Lund och ansvarig för kursen i associationsrätt på juristprogrammet. Han disputerade 2010 på en avhandling om aktieägaravtal och bedriver forskning och undervisning inom förmögenhetsrättens och associationsrättens områden.

Niklas har en mångårig erfarenhet som forskare och lärare inom associationsrätt (särskilt aktiebolagsrätt), avtalsrätt, fordringsrätt och på senare tid även redovisnings- och revisionsrätt. Min doktorsavhandling innehåller en aktiebolagsrättslig och avtalsrättslig studie av aktieägaravtal. Förutom avhandlingen har han ensam eller tillsammans med kollegor publicerat ett flertal arbeten, bland annat en bok om konsumententreprenader. Därutöver har han stor erfarenhet av att författa rättsutlåtanden och anlitas ofta för externa föredrag och kurser.

Böcker: Rättfärdigande och rätten till skuldsanering. Särskilt om kvalificerad insolvens och skälighet (2003); Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (2010); Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument (2018, tillsammans med Per Samuelsson).

Lexino: Kommentar till skuldebrevslagen (tillsammans med Johan Adestam)

Föreläsare: Aktieägaravtal (VJS); Kvalificerad aktiebolagsrätt (VJS, tillsammans med Johan Adestam); Avtalstolkning i praktiken (VJS, tillsammans med Johan Adestam); Konsumententreprenader (Blendow, tillsammans med Per Samuelsson)