Malin Lundberg

Verksjurist

Malin Lundberg, född 1975, är verksjurist vid Tullverket och har arbetat med dataskyddsfrågor sedan år 2010. I sin roll som verksjurist på Tullverket har hon bl.a. varit expert i flera statliga utredningar på dataskyddsområdet och ansvarig för reformförslag av myndighetens dataskyddsreglering i dess brottsbekämpande verksamhet.

Hon har även varit utredningssekreterare i den statliga utredning som hade i uppdrag att genomföra 2016 års dataskyddsdirektiv. Utredningen lämnade bl.a. förslag till en ny brottsdatalag och kompletterande  lagstiftning för brottsbekämpande verksamhet, bl.a. för Tullverket (se SOU 2017:29 och SOU 2017:74).

Mot den bakgrunden har Malin åtagit sig att i Karnov kommentera den tidigare tullbrottsdatalagen (2017:447) och nuvarande lag (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.