Magnus Hermansson

Ämnesråd, Justitiedepartementet

Magnus Hermansson är född 1973. Jur.kand. 1998. Hovrättsassessor 2005. Han har varit bl.a. föredragande hos Justitiekanslern. Numera är han departementsråd i Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt. Magnus har varit med och skrivit följande böcker:

 • Dahlsjö, Hermansson och Sjödin, Expropriationslagen - En kommentar, 3 uppl., Norstedts Juridik 2010 (uppdateras i Zeteo)
 • Hermansson och Westerlind: Tomträtt - Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m., 2 uppl., Norstedts Juridik 2012 (Uppdateras i Zeteo)
 • Beckman, Bäärnhielm, Cederlöf, Gerleman, Hermansson, Larsson, Lindberg, Millqvist och Synnergren, Jordabalken - En kommentar till JB och anslutande författningar, 2 uppl., Morstedts Juridik 2012 (Uppdateras i Zeteo)

och kommenterar följande i Karnov:

 • Lagen (1921:378) om ströängars indragande till kronan
 • Fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • Lagen (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
 • Lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
 • Jordabalken (1970:994)
 • Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)
 • Lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
 • Kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
 • Expropriationslagen (1972:719)
 • Expropriationskungörelsen (1972:727)