Frida Göranson

Ämnesråd och biträdande enhetschef

Frida Göranson,född 1975, arbetar sedan 2009 på Justitiedepartementet. Efter en kort tid som ämnesråd och t.f. chef på Åklagarenheten år 2017 är hon nu biträdande chef på Enheten för processrätt och domstolsfrågor. 

Hon har en bakgrund som hovrättsassessor vid Svea hovrätt och som utredningssekreterare i 2009 års Grundlagsutredning. Under perioden 2009-2011 arbetade hon på Grundlagsenheten med bl.a. frågor om offentlighet och sekretess. Därefter med påföljdsfrågor med särskild inriktning på unga lagöverträdare på Straffrättsenheten. Under den tiden var hon bl.a. med och ändrade både 32 och 34 kap. brottsbalken.