Frank Walterson

Ämnesråd

Frank Walterson är född 1945. Jur.kand. 1971. Efter notariemeritering har han främst arbetat - i olika funktioner - med frågor som rör Kronofogdemyndighetens verksamhet. Under hans mångåriga tjänstgöring vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning har han också arbetat med frågor om informationsutbyte och annat internationellt administrativt samarbete på skatteområdet, såväl bilateralt som inom EU och OECD, och IOTA (the Intra-European Organisation of Tax Administrations). Är sedan 1988 anställd vid Finansdepartementets skatte- och tullavdelning.

Frank kommenterar skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261) samt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.