David Törngren är född 1973. Jur.kand. 1999, är hovrättsassessor från Svea hovrätt. Han har tidigare varit utredningssekreterare i Grundlagsutredningen och arbetar sedan 2009 på Justitiedepartementets grundlagsenhet. Han har representerat Sverige i förhandlingarna om dataskyddsförordningen (GDPR) och har varit ansvarig för anpassningen av svensk rätt till GDPR.

Kommenterar i Karnov:

 • Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret
 • Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret
 • Lag (2001:99) om den officiella statistiken
 • Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
 • Riksdagsordning (2014:801)
 • Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Kommenterar i Lexino:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)