Daniel Ström

Expeditions- och rättschef

Daniel Ström är född 1970. Jur.kand. 1996. Assessor i Svea hovrätt 2004. Han har varit rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd i Försvarsdepartementet samt ställföreträdande chef för Försvarsmaktens juridiska stab. Numera är han expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet. Daniel kommenterar lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet i Karnov.