Straffprocessuella tvångsmedel

Av
Straffprocessuella tvångsmedel
Ca kr exkl. moms

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna tredje och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har en ny häkteslag tillkommit, tvångsmedelsanvändning tillåts i större utsträckning inom vissa områden och lagstiftningen om hemliga tvångsmedel på teleområdet har fått helt ny terminologi.

Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen får användas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.

För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel.

Gunnel Lindberg är överåklagare sedan 20 år och arbetar idag med utredningsuppdrag inom straff- och processrätten för Justitiedepartementet. Hon har tidigare bl.a. varit byråchef hos Riksdagens ombudsmän (JO) och hos riksåklagaren, där hon var chef för tillsynsverksamheten inom åklagarväsendet samt utförde åklagaruppgifter i Högsta domstolen.

Slutsåld – ny upplaga utkommer preliminärt i augusti.

Produktdetaljer

Utgivningsdatum
Upplaga 3
Sidor 912
ISBN 978-91-7610-313-5

Författare