Viktigt kontrollera blivande leverantör


Författare: Glenn Svarts
Publicerad: 2017-03-01
Ämne: Avtal

När en agent söker en ny leverantör är det viktigt att hitta rätt leverantör och att det är rätt produkter för marknaden. Det är också viktigt att leverantören är ett stabilt företag, som agenten kan känna trygghet i att representera.

En agent råkade ut för följande:

Agenten svarade på en annons där en leverantör sökte en agent i Sverige. Leverantörens tidigare agent i Sverige hade sagt upp samarbetet, så leverantören var utan agent i Sverige. Agenten träffade först företrädare för leverantören på en mässa och förde de första samtalen angående agenturen. Därefter blev agenten ombedd att besöka leverantören i Tyskland. Agenten bad företrädare för företaget att iordningställa ett förslag till agentavtal inför mötet i Tyskland varvid parterna skulle kunna diskutera förslaget och komma till ett avslut. Mötet ägde rum men något förslag till agentavtal hade inte upprättats av leverantören.

Agenten återvände till Sverige och en kort tid därefter kontaktades agenten på nytt av leverantören som föreslog att de skulle träffas igen i Tyskland. Leverantören lovade då att de skulle ta fram ett förslag till agentavtal som parterna vid mötet skulle kunna underteckna. Väl på plats i Tyskland fick agenten besked om att agentavtalet inte var färdigt och dessutom måste avtalet undertecknas av ledningen för företaget som var stationerade på annan ort i Tyskland. Agenten fick åka tillbaka till Sverige igen utan ett undertecknat agentavtal.

Vid en senare tidpunkt skickar leverantören ett förslag till agentavtal. Efter vissa justeringar accepterar agenten avtalet och var då beredd att underteckna detsamma.

Agenten kallades någon månad senare tillsammans med företagets övriga agenter till ett säljmöte i Tyskland trots att agenten ännu ej fått något undertecknat avtal från leverantören. Agenten åkte till säljmötet och strax innan säljmötet skulle börja får agenten ett av leverantören undertecknat agentavtal.

Under säljmötet redogjorde leverantören för företagets ekonomiska problem och att företaget befann sig i ett rekonstruktionsförfarande sedan tre månader tillbaka. Företagets ekonomi var så dålig att man inte hade likvida medel för löner till de anställda och man kunde inte heller betala leverantörsskulderna.

Agenten blev självfallet chockad över informationen och fick resa hem djupt besviken. Agenten hade kostat på resor och hotellkostnader vid flera tillfällen för att bli agent åt denna leverantör. Denna kostnad uppgick nästan till 50 000 kronor. Agenten meddelade leverantören att han ville ha någon form av säkerhet eller förskottsprovision om han skulle ha möjlighet att sälja huvudmannens produkter men leverantören var inte beredd att tillmötesgå agenten fullt ut med detta. Leverantören var endast beredd att ge agenten en låg förskottsprovision. Denna förskottsprovision skulle inte på långt när täcka de kostnader agenten skulle ha för att resa och sälja leverantörens produkter.

Med hänsyn till leverantörens ekonomiska problem och osäkerheten om vad som skulle hända med rekonstruktionen av företaget beslutade sig agenten för att avsluta det korta avtalsförhållandet. Samarbetet kom således att upphöra utan att någon försäljning kom till stånd som berättigade agenten till provision. Agenten drabbades endast av kostnader för sina meningslösa resor till leverantören i Tyskland.

Sammanfattningsvis kan sägas att en agent som har för avsikt att träffa ett agentavtal med en ny leverantör, bör skaffa sig så mycket information som möjligt om företagets ekonomiska situation innan agenten bekostar exempelvis resor och hotell för möte med leverantören. Alternativt kan agenten be att leverantören svarar för kostnaderna, oavsett om parterna så småningom kommer att träffa ett agentavtal eller inte. Det är också viktigt att undersöka att leverantörens ekonomi är så pass stabil att leverantören kommer att ha möjlighet att betala agentens rättmätiga provisioner framöver. Det är således inte bara produkten som ska vara rätt utan det är också viktigt att leverantörens ekonomiska förutsättningar är rätt.

Av: Advokat Glenn Svarts, specialiserad inom Distributionsrätt och Senior Advisor för Agenturföretagens Förbund

Glenn Svarts är författare till Karnovs avtalsmallar distributionsavtal

Kommentera