Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.6


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-02-08
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Döms till livstids fängelse för mord och mordförsök

Den tilltalade bor i Högsbo var han begått ett mordförsök och ett mord på två personer som var bosatta på samma ort. Utredningen visar att den tilltalade inte var bekant med sina offer. Vid mordförsöket bröt sig den tilltalade in i offrets lägenhet och utdelade ett stort antal knivhugg som lett till skador som var livshotande. Offret lyckades emellertid att ta sig loss under händelseförloppet. Mordet som ägde rum ett par månader senare inträffade också efter intrång i offrets lägenhet och det är främst teknisk bevisning som knyter den tilltalade till gärningsplatsen. Han döms nu i tingsrätten till livstids fängelse som påföljd för brotten.

# Göteborgs tingsrätt B 7796-18

Skrivet av Ashik Zaman


Domvilla när granne inte fick bevaka sin rätt i mål om vattenverksamhet

Bolaget anmälde till länsstyrelsen dess avsikt att utöka den befintliga bryggan på fastigheten varefter samråd hölls med berörda grannar. Klaganden motsatte sig vattenverksamheten och länsstyrelsen förelade bolaget att ansöka om tillstånd enligt MB med hänvisning till påverkan på klagandens enskilda intresse men mark- och miljödomstolen upphävde länsstyrelsens beslut. Enligt mark- och miljödomstolen skulle inget enskilt intresse påverkas i sådan mån att det var påkallat med ett tillståndsförfarande samt att verksamheten inte kunde antas medföra betydande påverkan som inte kunde hanteras inom ramen för tillsynen. Klaganden klagade på domvilla och anförde att överprövningen i domstol varit helt okänd för honom samt att han inte haft möjlighet att bevaka sin rätt. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att klaganden får anses berörd av den aktuella vattenverksamheten på sådant sätt att han är sakägare i målet. Mot bakgrund av detta har klaganden innehaft motpartsställning i mark- och miljödomstolen där han borde ha fått tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande samt ha kallats till sammanträde med syn. Eftersom så inte har skett finner Mark- och miljööverdomstolen att domvilla har förekommit och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen.

# Mark- och miljööverdomstolen M 8000–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Inte rätt till ersättning för investeringar i den tidigare sambons bostad

Mannen flyttade in till kvinnan i hennes bostad och betalade bl.a. vissa installationer avseende utbyggnad, målningsarbeten och braskamin om totalt 255 643 kr. Han betalade även mellanskillnaden om 40 000 kr mellan kvinnans inbytesbil och hennes nya bil och efter att samboförhållandet upphört yrkade han att kvinnan skulle återbetala sammantaget 295 643 kr. Kvinnan gjorde gällande att kostnaderna utgjorde normala bidrag till parternas gemensamma levnadsomkostnader vilket mannen bestred. Hovrätten fann att mannen inte styrkt att betalningarna utgjort lån till kvinnan och att han inte heller kunde vinna bifall enligt principen om obehörig vinst. Utredningen visar att de ekonomiska transaktionerna skett med utgångspunkt i att samboförhållandet skulle bestå och Högsta domstolen finner att mannen inte visat att det varit fråga om lån. Högsta domstolen konstaterar att det rättsliga stödet för en särskild ersättningsrätt i samboförhållanden får anses vara begränsat och det finns anledning till återhållsamhet att knyta nya rättsföljder till själva omständigheten att sambor separerar. Mannen kan inte få ut den yrkade ersättningen och Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

# Högsta domstolen T 1634–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Avbröt kioskpraktik av religiösa skäl – nekas ekonomiskt bistånd

Arbetslivsnämnden har beslutat att avslå sökandens ansökan om ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd, boende, vattenkostnad och hemförsäkring m.m. avseende en månad året 2018. Nämnden har vid avslagsbeslutet fäst vikt vid att sökanden har avbrutit en arbetspraktik. Sökanden har framfört att han är troende och praktiserande muslim och att han enligt sin trosuppfattning inte bör handskas med livsmedel som kan innehålla griskött, blod eller alkohol. När han tackade ja till praktikplatsen visste han inte han skulle behöva arbeta med varor som innehöll animaliska fetter som gelatiner. Det har vidare förekommit försäljning av korv som innehållit griskött. Kammarrätten bedömer dock vid sin prövning att sökanden inte kan anses ha haft godtagbara skäl för att avbryta praktiken. Han har därför inte rätt till ekonomiskt bistånd för den aktuella perioden.

Kammarrätten i Jönköping 3001-18

Skrivet av Ashik Zaman


LVU-vård för pojke som ingår i kriminellt nätverk i Göteborg

Av orosanmälan från polisen som legat till grund för socialnämndens beslut att omhänderta en pojke framgår att pojken ingår i en kriminell verksamhet som är involverad i väpnade konflikter i Göteborg. Det bedöms vara högst olämpligt att pojken bor kvar i Göteborg eftersom han trots flertalet orosanmälningar och pågående insatser fortsätter att ingå i nätverket. Då han vid ett tillfälle i slutet av förra året stoppades av polisen i Lund tillsammans med en person från konfliktmiljön hittades narkotika och mobiltelefoner. Kammarrätten framhåller att pojken befinner sig i det nedre skiktet av den kriminella hierarkin där risken att utsättas för grovt våld och utöva grovt våld är allra störst. Kammarrätten bedömer sammantaget att omständigheterna i målet talar för att pojken måste beredas vård enligt LVU och att beslutet om omedelbart omhändertagande ska fastställas.

# Kammarrätten i Göteborg 469-19

Skrivet av Ashik Zaman


Anställningstid hos överlåtaren skulle beaktas i turordningshänseende

Ett logistikföretag verksamt i Göteborgs hamn (bolaget) är bundet av kollektivavtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet men inte bundet av kollektivavtal i förhållande till arbetarnas förbund Svenska Hamnarbetareförbundet. Arbetarna sades upp pga. arbetsbrist och tvisten rör om bolaget gjort sig skyldigt till brott mot turordningsreglerna när arbetarna sades upp samt om de skulle tillgodoräknas anställningstid hos tidigare arbetsgivare vars verksamhet övergått till bolaget. Gällande den första arbetaren bedömer Arbetsdomstolen att denne har bytt anställning i samband med övergång av verksamhet och att bolaget skulle ha beaktat anställningstid hos överlåtaren gällande den arbetaren. När det gäller den andra arbetaren kan dennes anställning hos överlåtaren inte likställas med tillsvidareanställning i turordningshänseende och skulle inte beaktas. Sammantaget finner Arbetsdomstolen att bolaget har gjort sig skyldigt till turordningsbrott avseende den första arbetaren och bolaget förpliktas betala allmänt skadestånd om 50 000 kr till denne.

# Arbetsdomstolen 2019 nr 8           

Skrivet av Linn C. Tiger


KamR fastslår sjuårsgräns för Spiderman-film på bio

Statens medieråd rekommenderade att åldersgränsen för Spiderman: Into the Spider-Verse skulle vara elva år men förvaltningsrätten bedömde att en åldersgräns på sju år var tillräckligt då det ansågs positivt för barn att ta del av filmens budskap. United International Pictures anförde att filmen visats för en stor publik i Sverige, att barn under åtta år med föräldrar står för 57 % av biobesöken samt att man inte mottagit några klagomål. Kammarrätten konstaterar att filmen har ett stort antal actionscener varav ett antal kan framstå som skrämmande och vålla visst obehag för barn i den aktuella åldersgruppen. Denna typ av spänningsmoment får dock anses vara ett förväntat inslag i filmer inom superhjältegenren. Scenerna är vidare snabbt övergående och sammantaget bedömer kammarrätten att filmen inte kan vara till skada för välbefinnandet hos barn i åldersgruppen sju till elva. Överklagandet avslås.

# Kammarrätten i Stockholm 10410–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Döms för trippelmord på sin fru och två barn

Den tilltalade mannen har i tingsrätten åtalats för trippelmord avseende sin hustru, sin tvåårige son och sin drygt sju månader gamla dotter. Mordet på hustrun skedde genom strypning med en bit av en trädgårdsslang och morden på barnen utfördes genom att han dränkte dem i badkaret. Den tilltalade har erkänt sina gärningar vilket även får stöd av utredningen. Tingsrätten finner nu att mannen ska dömas för mord i tre fall och att han som påföljd ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

# Göteborgs tingsrätt B 11646-18

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera