Veckans Nyheter: 51


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-12-21
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


JO:s tillsynsbeslut kan inte överklagas

Riksdagens ombudsmän (JO) beslutade att uttala allvarlig kritik mot en universitetslektor (klaganden) som överklagade och yrkade att beslutet skulle ändras så att det fastställdes att hon inte gjort sig skyldig till något fel alternativt att JO-beslutet skulle upphävas. Klaganden anförde att beslutet fått långtgående konsekvenser i hennes yrkesliv samt fått starkt negativ påverkan på hennes goda namn och rykte. JO:s tillsynsbeslut får enligt JO-instruktionen inte överklagas och enligt kammarrätten finns det inte heller en rätt enligt EKMR att överklaga det aktuella beslutet. Förvaltningsrättens beslut att avvisa klagandens överklagande är därför korrekt och kammarrätten avslår överklagandet.

# Kammarrätten i Stockholm 6956–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Medlemmar ur TV-produktionsteam döms för människosmuggling i HD

De tre klagandena som har ingått i ett produktionsteam för att spela in programserien i ”Fosterland” har i det uppmärksammade målet åtalats för människosmuggling efter att hjälpt en 15-årig pojke att ta sig från Aten till Sverige. HD framhåller att klagandenas agerande har föranletts av närmast humanitära skäl och skett utan ersättning. Det har vidare varit fråga om en engångsföreteelse som till synes inte har varit planerad i förväg. Hela resan har dokumenterats och fått ett publicistiskt syfte men HD finner att detta saknar egentlig betydelse för ansvarsbedömningen. HD understryker likväl att resan från Grekland har innefattat transport genom flera länder och att resan har skett med olika transportmedel samt att pojken hade kunnat söka asyl i något av de länder som passerades istället för i Sverige. Det är nu HD:s slutsats att klagandena måste dömas för människosmuggling av normalgraden samt att deras påföljd ska bestämmas till villkorlig dom och böter.

Högsta domstolen B 5434-17

Skrivet av Ashik Zaman


Fängelse för grovt ocker

En person fälls för grovt ocker och grovt bokföringsbrott för att för sin inblandning i verksamhet där han ansökt om arbetstillstånd för personer som sedan kommit till Sverige för att söka asyl. Han har för detta tagit betalt med mycket höga summor och har genom detta utnyttjat de betalandes mycket utsatta situation i Syrien. Han döms till 3 års fängelse. Åklagaren har dock bara lyckats visa på ocker i två fall av sju och två personer frikänns helt gällande ocker. En annan person döms dock för grovt bokföringsbrott. Den person som döms för ocker ska betala skadestånd till de som drabbats av ockret och han ska även betala en stor summa pengar till staten som motsvarar den egendom som påträffats hos honom som antas komma från brottslig verksamhet.

#: Norrköpings tingsrätt B 2865–16

Skrivet av Peter Krohn


Berusad man anses inte ha fört fordon när det puttats

Den tilltalade har i tingsrätten dömts för grovt rattfylleri. Hovrätten finner att de vittnesuppgifter som varit viktiga för tingsrättens dom inte är av den naturen att det kan anses att det är ställt bortom rimligt tvivel att det var den tilltalade som vittnet såg i bilen. Denne ska därmed frias. Domstolen anger även att det i detta fall inte kan anses att den aktuella bilen förts av någon på ett sätt som kan leda till ansvar för rattfylleri. Bilen har inte rört sig med motorkraft utan enbart rört sig på grund av att den puttats. Den har inte heller rent faktiskt rört sig från en och samma plats.

#: Hovrätten för nedre Norrland B 829–18

Skrivet av Peter Krohn


Kommun kan reglera sk. tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter

Kommunen föreskrev i lokala ordningsföreskrifter att det krävdes tillstånd från Polismyndigheten för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats samt att passiv insamling av pengar, sk. tiggeri, inte fick ske på vissa avgränsade områden som framgick av bilagda kartor. Till skillnad från underinstansen finner Högsta förvaltningsdomstolen att kommunen haft möjlighet att reglera sk. tiggeri för att upprättahålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet är geografisk begränsat och innebär enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte onödigt tvång eller obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskriften bedöms vara tillräckligt tydligt utformad och kan enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte anses strida mot ordningslagen. Kommunens överklagande får bifall.

Högsta förvaltningsdomstolen 2149–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Rekryterade och utnyttjade personer för tiggeri från Bulgarien

I målet har åtta personer stått åtalade varav sex av dem nu döms för brott som avser bland annat människohandel, medan en ytterligare person döms för medhjälp till människohandel och en annan frias från ansvar. Tingsrättens prövning leder till slutsatsen att sex av de tilltalade gjort sig skyldiga till att ha organiserat tiggeri och att de rekryterat personer för detta från Bulgarien. Personerna som har kommit att tigga har uppgett att de varit anställda som tiggare och i flera fall haft en fast lön. Tingsrätten har fäst vikt vid att rekryteringen av somliga tiggare skett på ett otillbörligt sätt, t.ex. genom vilseledning rörande de villkor som skulle råda för arbetet samt genom utnyttjande av hemförhållanden i Bulgarien. En del av tiggarna uppges ha saknat värme under natten och det har även förekommit misshandel, repressalier, övervakning m.m. Sammanlagt finner tingsrätten att nio men inte alla tiggare som omfattas av åtalet har utsatts för människohandel. Tingsrätten utdömer fängelsestraff till de som fälls i målet som uppgår till mellan 1,5 års och 5,5 års fängelse.

# Växjö tingsrätt B 2083-17

Skrivet av Ashik ZamanI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera