Veckans Nyheter | Aktuella rättsfall v.5


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2019-02-01
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Polisen kritiseras för raljanta Facebookinlägg

I samband ett tillslag mot en bostad där en man greps för misstänkt narkotika- och vapenbrott publicerade polisen två inlägg på sin officiella Facebooksida. I det första inlägget beskrivs hur polisen ser bilder på rollfiguren Tony Montana från filmen ”Scarface” och bland annat skriver ”där Tony finns, där finns vapen och narkotika.” I det andra inlägget uttrycker polisen frustration över att tingsrätten inte häktade den misstänkte mannen, trots den skärpa lagstiftningen avseende vapenbrott. JO menar att det i och för sig inte behöver vara fel att polisen använder sig av en mer lättsam ton i sociala medier, men att det första inlägget genomsyras av en så raljerande och nedlåtande ton att det finns en risk att polisernas saklighet ifrågasätts. Det andra inlägget anser JO ge uttryck för ”bristande förståelse för den roll domstolar har i en rättsstat”. Sammantaget lever inte inläggen upp till de krav på saklighet och opartiskhet som enligt JO måste ställas på polisens medverkan i sociala medier varför Polismyndigheten kritiseras för det inträffade.

 # Riksdagens ombudsmän JO 119-18 

Skrivet av  Petter Svensson


Misshandelsdömd pappa får ensam vårdnad om barn när mamman motarbetat umgänge

Även om pappan tidigare är dömd för misshandel av barnen bedömer hovrätten att utredningen i målet inte visar att pappan skulle vara olämplig som vårdnadshavare i nuläget. Föräldrarna har inte något samarbete kring barnen vilket gör det mycket svårt att fatta gemensamma beslut om dem och det står klart att föräldrarna processat upprepade gånger om vårdnaden om barnen. Trots domar om gemensam vårdnad har parternas samarbete kring barnen inte förbättrats och hovrätten konstaterar att barnen inte heller har haft något fungerande umgänge med pappan de senaste åren. Mot bakgrund av detta bedömer hovrätten att fortsatt gemensam vårdnad är utesluten. Med beaktande av att mamman har motarbetat barnens umgänge med pappan finner hovrätten att pappan ska anförtros ensam vårdnad om barnen trots att barnen uttryckt att de inte vill träffa honom. Barnen har ännu inte uppnått sådan ålder och mognad att deras vilja kan tillmätas avgörande betydelse i frågan. De kortsiktiga negativa effekterna av den stora förändringen som barnen står inför vägs upp av de långsiktiga konsekvenserna för barnen. Mamman ska inledningsvis inte ha något umgänge med barnen då de enligt hovrätten måste ges en chans att återknyta till pappan, men därefter ska umgänge bestämmas i samråd med lämplig instans.

 # Svea hovrätt T 11396–17 

Skrivet av Linn C. Tiger


Ledamot vid Högsta förvaltningsdomstolen bröt mot tystnadsplikten — JK meddelar åtalsunderlåtelse

Det är klarlagt en domare i Högsta förvaltningsdomstolen gjort sig skyldig till ett uppsåtligt brott mot tystnadsplikten genom att skicka ett utkast till en dom rörande skattetillägg till en utomstående person. JK konstaterar att domaren ifråga inte har agerat i syfte att skada något av de intressen som den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda. Det uttalade syftet med sekretessbrottet – att få till en så riktig dom som möjligt – hade dock enligt JK kunnat uppnås utan att bryta mot sekretessen. Inget tyder på att uppgifterna fått mer än en begränsad spridning, risken för att så skulle ske anses inte heller ha varit särskilt stor. JK riktar allvarlig kritik mot domaren ifråga för att den begått brott i tjänsten men gör gällande att det vid en samlad bedömning i detta fall finns skäl att meddela åtalsunderlåtelse.

 # Justitiekanslern JK 3029–18–2.2 

Skrivet av Petter Svensson


Flicka ska vårdas enligt LVU efter hedersrelaterade problem

Flickan som omhändertagits enligt LVU har uppgett att hon utsatts för våld i hemmet och att hennes föräldrar och personer i familjens närhet har utövat hedersrelaterad kontroll över henne. Hon har bland annat uppgett att dåliga skolresultat straffats med våld. Det pågår vid tiden för domen förundersökning om fridskränkning gällande moderns beteende. Domstolen anser det visat att det finns ett behov av vård. På grund av att föräldrarna motsätter sig detta behov är förutsättningarna för vård enligt LVU uppfyllda.

 # Kammarrätten i Jönköping 3033–18 

Skrivet av Peter Krohn


Föreningen Sveriges unga muslimer  respekterar demokratins idéer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor avslog föreningens ansökan om bidrag för 2017 och ställde återkrav på föreningen för några av de tidigare utbetalda bidragen avseende tidigare år. Som skäl angav myndigheten bl.a. att föreningen inte uppfyllde kravet på att i sin verksamhet respektera demokratiska idéer, inkl. jämställdhet och förbud mot diskriminering eftersom föreningen haft förtroendevalda som visat brist på respekt för demokratins idéer och att föreläsare uttryckt icke-demokratiska idéer bjudits in. Enligt myndigheten fanns även en koppling mellan föreningen och Muslimska brödraskapet. Förvaltningsrätten gör dock bedömningen att föreningen visat att man agerat mot de odemokratiska uttalanden och ageranden vissa medlemmar och medlemsföreningar uttryckt samt avbokat föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer. Enligt förvaltningsrätten har det inte framkommit att föreningen skulle ha någon koppling till Muslimska brödraskapet och föreningen har vidtagit demokratifrämjande insatser samt bedrivit förebyggande arbete mot extremism. Sammantaget ger utredningen i målet inte underlag för slutsatsen att föreningen bedriver en verksamhet som inte respekterar demokratins idéer och förvaltningsrätten upphäver myndighetens beslut. Målet återförvisas för prövning av övriga förutsättningar för statsbidrag.

 # Förvaltningsrätten i Stockholm 9821–18 

Skrivet av Linn C. Tiger


Justitieråd bedöms inte ha varit jävig vid handläggning av tvistemål

Med anledning av en tvist om ett avtal meddelades skiljedom genom vilken bolaget förpliktades betala visst belopp till klagandebolagen. Bolaget överlät aktierna i två dotterbolag till ett annat bolag och försattes senare samma år i konkurs. Med anledning av aktieöverlåtelsen väckte revisorn en fastställelsetalan mot klagandebolagen som i sin tur väckte skadeståndstalan mot revisorn och styrelseordföranden samt VDn. Tingsrätten ogillade klagandebolagens talan och biföll revisorns talan vilket hovrätten fastställde. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. Klagandebolagen ansökte om resning och klagade över domvilla gällande Högsta domstolens beslut med hänvisning till att beslutsfattande justitierådet haft egna intressen i målet. Kopplingen mellan justitierådets aktieinnehav i ett relaterat bolag och det aktuella tvistemålet är enligt Högsta domstolen endast indirekt och alltför svag för att den ska anses ägnad att rubba förtroendet för justitierådets opartiskhet. Justitierådet bedöms alltså inte ha varit jävig och Högsta domstolen finner att det saknas förutsättningar för resning eller för att undanröja beslutet pga. domvilla. Ansökan avslås.

 # Högsta domstolen Ö 5726–17 

Skrivet av Linn C. Tiger


Skyllde försenat överklagande på brister i postgången

I ett mål om lagfart beslutade tingsrätten att avvisa klagandens yrkanden om ersättning för visst arbete och kostnader. Tingsrätten beslutade samtidigt att parterna skulle stå sina egna rättegångskostnader i målet. Klagandens överklagade inkom 24 januari när sista dagen för överklagande var 23 januari och tingsrätten avvisade överklagandet som för sent inkommet varmed beslutet vann laga kraft. Enligt klaganden postade han överklagandet den 21 januari och att förseningen måste bero på brister i postgången. Hovrätten ansåg att eftersom överklagandet skickades så att det skulle ha inkommit till tingsrätten först samma dag som överklagandetiden gick ut kunde klaganden inte anses ha haft laga förfall. Han borde ha räknat med att “normal postgång” kunde innebära en dags försening och hovrätten avslog klagandens ansökan om återställande av försutten tid. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

 # Högsta domstolen Ö 5038–18 

Skrivet av Linn C. TigerI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera