Veckans Nyheter: 49


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-12-10
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Enig hovrätt dömer “kulturprofilen” för våldtäkt i två fall

Tingsrätten har i det medialt väldigt uppmärksammade målet tidigare dömt den 72-årige tilltalade mannen för våldtäkt. Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade gjort sig skyldig till två våldtäktsfall mot målsäganden under hösten/vintern 2011. Tingsrätten dömde emellertid den tilltalade endast för den ena våldtäkten medan hovrätten nu dömer den tilltalade för båda. Vid påföljdsbestämningen fäster rätten vikt vid att det har gått ovanligt lång tid från det att brotten begicks till att åtalet väcktes samt vid den tilltalades ålder. Skadeståndet som ska utgå till målsäganden höjs nu från 115 tkr till 215 tkr jämte ränta.

Svea hovrätt B 9085-18

Skrivet av Ashik Zaman


Motorcykel som köpts för brottsskadeersättning får inte utmätas

Klaganden utsattes 2017 för allvarlig brottslighet och tillerkändes skadestånd för personskada och kränkning, genom brottsskadeersättning, som klaganden delvis använde till inköp av en motorcykel. Kronofogdemyndigheten beslutade 2018 att utmäta motorcykeln för klagandens skulder. Brottsskadeersättningen har enligt Högsta domstolen starkt personlig karaktär och syftar bl.a. till att ersätta den skadelidande för fysiskt och psykiskt lidande samt kompensera känslor som den kränkande handlingen framkallat. Av utredningen framgår att klaganden inte har sammanblandat det han fått i brottsskadeersättning med sina övriga tillgångar innan köpte motorcykeln. Högsta domstolen finner att klaganden visat att motorcykeln i dess helhet härrör från brottsskadeersättningen och utmätningsförbud gäller för motorcykeln som trätt i brottsskadeersättningens ställe. Utmätningsbeslutet upphävs.

Högsta domstolen Ö 4039–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Polisen filmade och fotograferade motdemonstranter utan lagstöd — JO riktar kritik

Polisen stoppade en buss med motdemonstranter på väg till en demonstration. Husrannsakan genomfördes i bussen och kroppsvisitationer utfördes. I samband med detta fotograferades och filmades också motdemonstranterna, och deras identitetshandlingar fotograferades. Enligt JO var såväl fotograferingen som filmningen av motdemonstranterna en sådan tvångsåtgärd som kräver stöd i lag, något lagstöd av det slaget finns emellertid inte. När det gäller fotograferingen av identitetshandlingarna uttalar JO att det endast är tillåtet om den enskilde frivilligt lämnar uppgifter om sin identitet och är beredd att låta identitetshandlingen fotograferas. I detta fall gav utredningen inte stöd för att det varit fråga om någon reell frivillighet från de berörda personernas sida. Mot den bakgrunden kritiseras Polismyndigheten för sitt agerande. Vidare kritiseras Polismyndigheten för att man brustit i sin skyldighet att dokumentera kroppsvisitationerna och husrannsakan i bussen.

Riksdagens ombudsmän JO 7687–16

Skrivet av Petter Svensson


Familjehemsföräldrar får vårdnad om 16-åring som bott hos dem sedan födseln

16-åringen har varit placerad hos familjehemsföräldrarna sedan födseln, han är en del av familjen och hans uttryckliga vilja är att vårdnaden om honom ska tillkomma familjehemsföräldrarna. Kontakten mellan 16-åringen och de biologiska föräldrarna har varit begränsad under hela hans liv och utredningen visar att båda biologiska föräldrarna avtjänade fängelsestraff på livstid när 16-åringen föddes. Mamman är frigiven sedan 2008 medan pappan fortfarande avtjänar fängelsestraff. Vid en sammantagen bedömning bedömer hovrätten att det är uppenbart bäst för 16-åringen att de nuvarande förhållandena får bestå samt att familjehemsföräldrarna får vårdnaden om honom. Med hänsyn till 16-åringens ålder och mognad samt hans vilja finner hovrätten att det saknas skäl att förordna om umgänge mellan 16-åringen och de biologiska föräldrarna.

# Göta Hovrätt T 900–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Förbjuder avfallsverksamhet pga. bristande utredning om föroreningsrisk

Återvinning av avfall som kan förorena miljön är anmälningspliktig om föroreningsrisken är ringa men tillståndspliktig och föroreningsrisken inte är endast ringa. Enligt Mark- och miljööverdomstolen kan bedömningen av föroreningsrisken inte endast baseras på föroreningshalten i de massor som bolaget avser att tillföra utan ske utifrån en helhetsbedömning. Det finns inte tillräcklig utredning för att bedöma föroreningsrisken från den befintliga deponin och Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det inte är visat att den anmälda verksamheten medför endast en ringa föroreningsrisk. Med beaktande av den osäkerhet som föreligger gällande föroreningsrisken beslutar Mark- och miljööverdomstolen att förbjuda den anmälda verksamheten.

Mark- och miljööverdomstolen M 8555–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Hovrätten omrubricerar människosmugglingsbrott i mildrande riktning

Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade vid två tillfällen, invid färjeläget i Helsingborg via färja från Helsingör, och dels invid Lernacken i Malmö via Öresundsbron från Danmark, med personbil från Frankrike via i vart fall Nederländerna, Tyskland och Danmark transporterat en man och då olovligen hjälpt honom komma in till Sverige. Mannen har saknat tillstånd för resa och har haft inreseförbud i Schengenområdet. Utredningen visar bland annat att 15 000 norska kronor förts över till den tilltalades konto. Förvaltningsrätten underströk vid sin bedömning att agerandet inte föranletts av humanitära skäl utan mot ersättning även om det förhåller sig som så att ersättningen bestått i bidrag till faktiska kostnader för transport och resa. Mot bakgrund även av att transporten ägt rum genom flera länder fann rätten att ansvar skulle utdömas för grov människosmuggling. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten bedömer nu gärningarna istället som människosmuggling av normalgraden, med hänsyn till att smugglingen avsett en person och då det inte visats att ersättningen överstigit den tilltalades utlägg för att genomföra resan. Påföljden bestäms nu till villkorlig dom utan dagsböter.

# Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1954-18

Skrivet av Ashik Zaman


Omkostnadsbelopp för Bitcoin ska beräknas med genomsnittsmetoden

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i målet ett förhandsavgörande från Skatterättsnämnden. Frågan har varit hur omkostnadsbeloppet för Bitcoin ska beräknas. Den skattskyldige har yrkat att beloppet ska beräknas enligt reglerna om marknadsnoterade andelar eller de om personliga tillgångar och att beloppet därmed ska kunna bestämmas schablonmässigt. Domstolen klargör att Bitcoin inte är en form av andel, och att det heller inte kan anses vara en utländsk valuta, då den inte är lagligt betalningsmedel i någon stat. Domstolen anger att det faktum att den skattskyldige har använt Bitcoin som betalningsmedel inte i sig kan betyda att den utgör personlig tillgång. Inga andra grunder för att anse det finns heller. Därmed kvarstår reglerna enligt 52 kap. 3 § IL om andra tillgångar. Omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt genomsnittsmetoden.

Högsta förvaltningsdomstolen 2674–18

Skrivet av Peter KrohnI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera