Veckans Nyheter: 48


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-11-30
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Frias från hot mot domare efter meddelad dom

Den tilltalade har åtalats för hot mot tjänsteman för att i ett mail till Kronofogdemyndigheten ha beskrivit vad han skulle kunna komma att göra med en domare som handlagt och meddelat dom i tvistemål där den tilltalade varit part. Enligt hovrättens bedömning framgår det att syftet med hela skriftväxlingen, och därmed den tilltalades hot, har varit att förmå myndigheten att inte verkställa domen ifråga. Med denna tolkning har den tilltalade inte haft ett direkt uppsåt att hämnas på domaren för domen som hon skrivit såsom åklagaren har gjort gällande. Hovrätten finner därför att ansvar inte ska utdömas för hot mot tjänsteman. Eftersom gärningsbeskrivningen inte innehåller något påstående om att hotet varit ägnat att hos domaren framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet kan den tilltalade nu inte heller dömas för olaga hot och frikänns helt från ansvar för brott.

# Hovrätten för Västra Sverige B 3797-18

Skrivet av Ashik Zaman


Ingen ersättning för tidigare vanvård

Klaganden yrkade kränkningsersättning av staten på grund av den vanvård hon utsatts för som tvångsvårdat barn men tingsrätten fann att klagandens rättigheter enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inte hade åsidosatts i de avseenden som hon gjort gällande och käromålet avslogs. Vid hovrätten gjorde klaganden gällande att staten till följd av bristande skyddslagstiftning hade ett strikt skadeståndsansvar för den vanvård och försummelse hon utsatts för. Hovrätten konstaterar att klaganden inte endast åberopat en ny omständighet utan istället har själva saken ändrats vilket inte är tillåtet. Talan avvisas i den delen. I övrigt delar hovrätten tingsrättens bedömning och fastställer tingsrättens dom.

Svea hovrätt 632–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Testning av signalhorn bedöms vara olägenhet enligt miljöbalken

Frågan var om bolagets testning av signalhorn vid bilprovningsverksamheten på fastigheten utgjorde en olägenhet för de närboendes hälsa. Även om nämndens bullermätning innehåller vissa brister så indikerar den enligt Mark- och miljööverdomstolen att ljudnivån ligger omkring 45 dB(A) i den aktuella lägenheten. Det står klart att bolaget testar 50-70 fordon per dag och även om ljudet är kortvarigt har det en genomträngande larmliknande karaktär. I likhet med mark-och miljödomstolen bedömer Mark- och miljööverdomstolen att ljudet utgör en olägenhet enligt miljöbalken och målet har rätteligen återförvisats till nämnden för erforderliga tillsynsåtgärder. Överklagandet avslås.

# Mark- och miljööverdomstolen M 1457–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Långt fängelsestraff för mordbrand i solarium

Bakgrunden till målet är en anlagd brand i ett solarium i Lerum. Vid tingsrättens huvudförhandling har den tilltalade framfört uppgiften att han gick in i solariet för att röka en joint och att han då inte ville bli påkommen av polisen genom att röka den utomhus. Han har också uppgett att han senare kommit att slänga den i papperskorgen. Hovrätten framhåller att påståendet inte är så osannolikt att det kan lämnas helt utan avseende. Hovrätten finner sammantaget vid sin prövning att den tilltalade avsiktligt anlagt branden och att han trots sitt påverkade tillstånd varit medveten om sitt eget handlande. Solariet var beläget i ett flerfamiljehus med tre våningar och i gatuplan inrymdes vidare ett antal butiker. Hovrätten bedömer att det till synes varit fråga om en impulshandling och att straffvärdet motsvarar sex års fängelse. Fängelsestraff för grov mordbrand utdöms i enlighet med straffvärdet.

Hovrätten för Västra Sverige B 4649-18

Skrivet av Ashik Zaman


Avbröt provanställning för sjukskriven gravid – inte diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) yrkade diskrimineringsersättning och gjorde gällande att bolaget missgynnat kvinnan pga. könstillhörighet då hennes provanställning avbröts i förtid när kvinnan behövde vara sjukskriven till följd av graviditet. Bolaget anförde att kvinnan inte varit medlem i arbetstagarorganisation under sin anställning och att hon väckt talan för sent varmed talan var preskriberad. Vidare gjorde bolaget gällande att kvinnan inte utfört sina arbetsuppgifter på tillfredställande sätt. Utredningen visar att bolaget kände till graviditeten när kvinnan anställdes och att kvinnan var medlem i förbund under sin anställning. Arbetsdomstolen konstaterar att talan inte är preskriberad. Sammantaget bedömer Arbetsdomstolen att DO, trots visst tidsmässigt samband mellan sjukskrivning och avbrytande av provanställningen, inte förmått visa omständigheter som ger anledning att anta att det förekommit diskriminering på det sätt som påståtts. Yrkandet om diskrimineringsersättning avslås.

# Arbetsdomstolen 2018 nr 74

Skrivet av Linn C. Tiger


Frikännande dom i hovrätten gällande misstänkt muta där ishockeyförbundet berörts

De tilltalade i målet har tidigare varit anställda som VD för bolaget Norrtälje Sportcentrum respektive som medarbetare inom ishockeyförbundet, med ansvar för bland annat bokning av träningsläger. Under många år förbundet förlagt träningsläger i Norrtälje och då kommit att träffa avtal med Norrtälje Sportcentrum om detta. Enligt utredningen har Norrtälje Sportcentrums tidigare VD vid två tillfällen på uppdrag av den andre tilltalade bokat stugor för egen räkning. Chefsjuristen i Norrtälje kommun har senare kommit att göra en polisanmälan med anledning av misstanke om muta respektive bestickning. Tingsrätten har vid sin prövning av åtal friat de tilltalade för tagande respektive givande av muta. Hovrätten framhåller nu att det inte är utrett i vilken mån den tilltalade som arbetat på ishockeyförbundet möjligen har haft rätt att på förbundets bekostnad hyra stuga till sig själv och medföljande. Mot den bakgrunden anser hovrätten, trots att förmåner erhållits utan vederlag, att det inte är visat att åtalen är styrkta. Tingsrättens friande domslut ändras därför inte.

Svea hovrätt B 3075-18

Skrivet av Ashik Zaman


Hyresgäst får inte behålla lägenhet under fängelsevistelse utomlands

Hyresvärden yrkade att hyresavtalet skulle anses ha upphört och att hyresgästens fru inte hade rätt att överta hyresrätten till lägenheten men hyresgästens fru anförde att lägenheten var hyresgästens permanenta bostad samt att parets barn bodde där. Hon anförde att hyresgästen efter fängelsevistelsen i Finland kommer att behöva lägenheten samt framhöll att hon tills dess betalar hyra för både sin egen lägenhet och den aktuella. Hyresnämndens beslut om upphörande vann laga kraft mot hyresgästens medhyresgäst och frågan var om hyresvärden skäligen kunde nöja sig med hyresgästen ensam. Det står klart att hyran för lägenheten betalas av hyresgästens fru och mot bakgrund av vad som framkommit om hyresgästens ekonomiska situation finner hovrätten att hyresgästen inte har förmåga att ensam betala hyran. Hyresvärden ska inte skäligen behöva nöja sig med hyresgästen som hyresgäst och eftersom frun inte bor i lägenheten saknas förutsättningar för henne att överta hyresavtalet. Hyresavtalet har alltså upphört och överklagandena avslås.

Svea hovrätt ÖH 9291–18

Skrivet av Linn C. TigerI vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera