Veckans Nyheter: 45


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-11-09
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Omvandling till tidsbestämt straff för man som dömts för Stureplansmorden

Året 1995 dömde hovrätten Tommy Zethraeus för mord i fyra fall, försök till mord i fem fall och ett fall av rån. År 2003 dömdes han för ytterligare brott, bland annat för anstiftan till misshandel, grovt narkotikabrott och grovt rån medelst grov misshandel. Samma år dömde HD honom för grovt vapenbrott och förordnade om att tidigare utdömt livstidsstraff skulle avse även nya brotten. Sökanden har vid fyra tidigare tillfällen ansökt om omvandling av det tidsbestämda straffet. Tingsrätten finner emellertid nu att det inte föreligger någon konkret eller beaktansvärd risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag som skulle kunna utgöra ett hinder mot att omvandla livstidsstraffet till ett tidsbestämt fängelsestraff. Sökanden har tjänat 24 år i fängelse och tingsrätten finner det nödvändigt, i ljuset av regler om villkorlig frigivning, att omvandla straffet till 39 års fängelse för att Kriminalvården ska få den tid som behövs för att kunna ordna en bra övergång för sökanden till ett liv i frihet. Straffet om 39 års fängelse innebär att villkorlig frigivning kan komma att ske först efter totalt 26 år i fängelse.

# Örebro tingsrätt B 1950-18

Skrivet av Ashik Zaman


Balkonger skulle förvanska kulturhistoriskt värdefull byggnad på Gärdet

Bygglov beviljades för balkonger med parfönsterdörrar på flerbostadshus vid Gärdet i Stockholm men klaganden yrkade att bygglovet skulle upphävas eftersom balkongerna avvek från den genialt konstruerade bebyggelsen som är anpassad för att maximera ljusinsläppet i lägenheterna. Stadsmuseet avstyrkte åtgärderna som bedömdes innebära en förvanskning av fastighetens kulturhistoriska värden. Enligt Mark- och miljööverdomstolen strider åtgärderna inte mot detaljplanen men det står klart att fastigheten är särskilt värdefull från flera synpunkter. Utredningen visar att åtgärderna kommer att menligt påverka byggnadens fasadkomposition och enligt Mark- och miljööverdomstolen skulle åtgärderna medföra förvanskning av byggnaden. Det allmänna intresset av att skydda byggnaden mot förvanskning väger tyngre än bostadsrättsföreningens intresse av att göra de ansökta åtgärderna och Mark- och miljööverdomstolen upphäver bygglovet.

# Mark- och miljööverdomstolen P 1974–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Polisen kroppsvisiterade Hells Angels-medlemmar utan grund — JO riktar kritik

I samband med en huvudförhandling i en tingsrätt där två medlemmar i Hells Angels var tilltalade kom andra medlemmar till domstolen. Polisen avlägsnade en person som störde den allmänna ordningen i domstolsbyggnaden. När klubbmedlemmarna protesterade mot beslutet utanför domstolen beslutade polisen att kroppsvisitera dem. Beslutet grundades bl.a. på att polisen tidigare anträffat farliga föremål på medlemmar i samma klubb och på personernas agerande på platsen. När de tilltalades försvarare filmade ingripandet ställde sig två polismän i vägen, och en av poliserna höll upp sin mobiltelefon som om hon filmade honom. JO konstaterar att utredningen inte ger stöd för att personerna som kroppsvisiterades utanför tingsrätten agerade på ett sådant sätt att det, tillsammans med polisens tidigare erfarenheter, fanns grund för beslutet om kroppsvisitation. Polismyndigheten kritiseras för detta. JO betonar även vikten av att poliser agerar professionellt.

#  Riksdagens ombudsmän JO 6908–16

Skrivet av Petter Svensson


Ansvar utdöms för narkotikasmuggling avseende ca 300 kg kokain

Tilltalade i målet har enligt åtalet gemensamt och i samförstånd sett till så att ca 300 kg kokain anskaffats i överlåtelsesyfte och skickats med post i pulver avsett för färgsättning av betong, från Colombia via Spanien och Arlanda vidare till DHL:s lager i Malmö. Brottet har enligt åklagaren varit synnerligen grovt med hänsyn till att det avsett en särskilt stor mängd narkotika och utgjort led i en större verksamhet. Tullen kom att byta ut narkotikan i Malmö efter att spansk tull larmat om narkotikan varvid den utbytta narkotikan senare levererades till en av de tilltalades företag och där ställdes i företagets lokaler. Fara för fullbordan av brott har endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten enligt åklagaren. Två tilltalade döms nu till nio års fängelse var för försök till synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. En tredje frias däremot från ansvar och åtal om försök till synnerligen grovt narkotikabrott.

# Malmö tingsrätt B 1116-18

Skrivet av Ashik Zaman


Ändrade lägenhetens planlösning utan tillstånd från hyresvärden

Hyresvärden gjorde gällande att hyresgästerna allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet genom att dels störa kringboende och dels att riva en vägg i lägenheten utan lov samt ha byggt om köket. Hyresgästen invände att han haft tillåtelse för ändringen av planlösningen samt det gått väldigt lång tid från att köket byggts om till dess att hyresavtalet sades upp. Utredningen visar att den som lämnade tillåtelse till ombyggnaden inte var anställd av hyresvärden och hovrätten finner att hyresgästen inte fått något uttryckligt medgivande till åtgärderna. Att köket var delvis ombyggt vid en besiktning och hyresvärdens passivitet innebär enligt hovrätten inte att hyresgästen haft fog för uppfattningen att det fanns ett tillstånd. Sammantaget finner hovrätten att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet i sådan omfattning att avtalet inte skäligen ska förlängas. Det saknas skäl att ge längre uppskov vid flytt än vad hyresvärden medgett.

# Svea hovrätt ÖH 2734–18

Skrivet av Linn C. Tiger


Döms för brott mot folkgrupp efter inlägg i sluten antimuslimsk Facebookgrupp

Av utredningen framgår att en bildserie har publicerats från en Facebookprofil som tillhör den tilltalade, i en sluten Facebookgrupp vid namn ”Stoppa islam”. Gruppen har haft fler än 3700 medlemmar och den aktuella bildserien har haft en engelsk bildtext som påstått att muslimers hjärnor består av avföring. Några veckor senare publicerades en ny bild på en muslimsk man i ett kikarsikte med texten ”Fuck Islam”. Tingsrätten dömde den tilltalade för ringa hets mot folkgrupp, med dagsböter som påföljd. Hovrätten finner nu, mot bakgrund av den relativt stora spridning som inläggen har fått, att den tilltalade ska dömas för brott av normalgraden. Hans påföljd ändras därmed till villkorlig dom och dagsböter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2057-18

Skrivet av Ashik Zaman


Vård enligt LVU för flicka som levt i miljö med hedersrelaterade värderingar

Utredningen i målet grundas i allt väsentligt på uppgifter som en flicka har lämnat om förhållanden i hemmet. Hon har berättat om fysisk och psykisk misshandel, hot om våld, en starkt kontrollerande miljö utifrån hedersrelaterade värderingar samt om planerat tvångsgifte. Även syskonen och inte endast föräldrarna har varit delaktiga i att utföra faktiska handlingar. Hennes uppgifter får stöd av iakttagelser från utomstående personer som har gjort egna iakttagelser under en längre tid. Kammarrätten finner nu sammantaget att förutsättningar föreligger för att bereda flickan, som har fyllt 15 år, vård med stöd av LVU.

# Kammarrätten i Sundsvall 2064-18

Skrivet av Ashik Zaman

Du kan läsa mer av ämnet i artikeln ”Hur ska LVU skydda barn och ungdomar från hedersvåld”  https://www.karnovgroup.se/hur-ska-lvu-skydda-barn-och-ungdomar-fran-hedersvald

 


 

I vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera