Veckans Nyheter: 44


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-11-05
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Döms till ett års fängelse för oaktsam våldtäkt

Åklagaren har gjort gällande att sexuella handlingar har ägt rum mellan den tilltalade och målsäganden - som inte deltog frivilligt. Handlingarna har bestått i att den tilltalade utöver samlag, utfört oralsex på målsäganden, penetrerat hennes underliv med sina fingrar samt tvingat henne att utföra oralsex på honom. Åklagaren har framfört att målsäganden deltog i händelseförloppet som en följd av att den tilltalade hade tagit ett strupgrepp om hennes hals och på olika sätt tryckt ner henne fysiskt. Målsäganden har framfört att hon upplevde att det saknades flyktvägar och att hon för att kunna ta sig ut ur lägenheten levande kände ett behov att inte göra den tilltalade, som var dubbelt så stor som henne, upprörd. Tingsrätten har funnit det bevisat att den tilltalade inte agerat uppsåtligt men bedömt att han ska dömas för oaktsam våldtäkt eftersom han har varit grovt oaktsam till omständigheten att frivilligt deltagande inte förelåg. Det är första gången som någon döms för oaktsam våldtäkt sedan den nya sexuallagstiftningen trädde i kraft den 1 juli i år

# Stockholms tingsrätt B 11893–18

Skrivet av Ashik Zaman

Här kan du läsa mer om den nya sexuallagstiftningen: https://www.karnovgroup.se/blogg/vad-blir-konsekvensen-av-den-nya-sexualbrottslagstiftningen


Örter i kruka är livsmedel

Plantagen ställde i Skatterättsnämnden frågan om örter som säljs i kruka ska anses vara livsmedel och därmed beskattas med den reducerade skattesatsen 12%. Nämnden fann att örterna ska anses ha sålts innan skörd och att de därmed inte ska anses vara livsmedel. Domstolen har inhämtat ett yttrande från Livsmedelsverket. Verket anger att avgörande för om en produkt ska anses vara ett livsmedel är om den är avsedd, eller rimligen kan förväntas, att förtäras av människor. Enligt domstolen innebär detta att örter som säljs i kruka, men som är ätbara, ska anses vara livsmedel och att dessa därför ska omfattas av den reducerade skattesatsen för livsmedel.

# Högsta förvaltningsdomstolen 1208–18

Skrivet av Peter Krohn


Artist frias från att ha hotat polisman på Instagram och Spotify

Den tilltalade, artisten Frej Larsson, åtalades för hot mot tjänsteman som föranletts av en tidigare tjänsteåtgärd som polismannen hade utfört mot honom i sin myndighetsutövning. Åklagaren har gjort gällande att den tilltalade på sitt instagramkonto lagt ut text och bild som innefattat hot om att polismannen skulle ”filéas på Liseberg” och skjutas. Tingsrätten har funnit att den tilltalade ska frias då bevisningen inte med tillräcklig grad av säkerhet binder publiceringen av inlägget till den tilltalade. Han frias även från hot mot tjänsteman avseende att han på Spotify låtit lägga upp låten "Då ska hon skjutas"

# Stockholms tingsrätt B 2307-10

Skrivet av Ashik Zaman


Rätt till skadestånd efter grovt förtal på blogg som orsakade anställnings upphörande

Käranden anförde att den ena svaranden på sin blogg pekat ut denne som våldtäktsman och att den andra svaranden på samma blogg publicerat kränkande uppgifter om honom. Svarandena dömdes för grovt förtal och käranden berättade att han under tiden som inläggen fanns publicerade på bloggen hade en provanställning men att arbetsgivaren fick kunskap om inläggen och avslutade anställningen. Det var inläggen på bloggen som låg till grund för arbetsgivarens beslut och käranden yrkade ersättning för inkomstförlust för tiden därefter, totalt 19 månader, då han varit arbetslös och hänvisad till arbetsmarknadsåtgärder. Hovrätten bedömer att det föreligger adekvat orsakssamband mellan publiceringen på bloggen och att käranden förlorade sin anställning. Svarandena bedöms genom det grova förtalet ha orsakat käranden ekonomisk skada motsvarande skillnaden mellan den erhållna ersättningen och 19 månadslöner på den nivå han hade under sin provanställning. Svarandena förpliktas solidariskt betala 822 700 kr plus ränta till käranden.

# Svea hovrätt T 7323–17

Skrivet av Linn C. Tiger


SSAB ska betala företagsbot för dödsfall

Under en kontroll av en travers i ett smältverk i Luleå skadades en anställd vid SSAB så illa att han avled. Domstolen finner att arbetsmiljöbrott genom vållande av annans död har berövat mannen livet. Företagets säkerhetsrutiner var så bristfälliga att de anses ha varit anledningen till dödsfallet. De problem som ledde till olyckan hade påtalats ett antal gånger och om företaget hade vidtagit erforderliga åtgärder hade man kunnat förhindra olyckan. Företaget döms att betala företagsbot på tre miljoner och skadestånd till närstående.

# Luleå tingsrätt B 1724–17

Skrivet av Peter Krohn


Lägenheter i Sundbyberg inte direkt jämförbara med lägenheter i centrala Stockholm

Hyresvärden yrkade att hyrorna för de aktuella lägenheterna skulle höjas till viss nivå från visst datum men hyresgästerna motsatte sig höjning. Hyresgästerna gjorde gällande att det inte var avgörande hur lång tid resor med kollektivtrafik tar från olika platser utan att det geografiska läget inom Stockholmsområdet påverkar hur hyresgästerna värderar lägenheternas läge. Hyresvärden ansåg att lägenheter i på Kungsholmen och Södermalm i Stockholm och Sundbyberg var direkt jämförbara. Enligt hovrätten skiljer sig jämförelselägenheternas närmiljö från de aktuella lägenheternas genom att jämförelselägenheterna ligger i direkt anslutning till de centrala delarna av storstaden på gångavstånd från bl.a. kultur- och nöjesutbud. Sammantaget finner hovrätten att Stockholms innerstad har en annan attraktivitet än vad Sundbyberg har, varför de aktuella lägenheterna inte bedöms vara direkt jämförbara med jämförelselägenheterna. Hyresnivån ska istället bestämmas utifrån en allmän skälighetsbedömning och hovrätten gör i detta avseende samma bedömning som hyresnämnden. Hyresvärdens överklagande avslås.

# Svea hovrätt ÖH 4774–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Att begränsa antalet cigaretter vid promenad på anstalt anses långtgående men inte oproportionerligt

Anstalten Gävle beslutade att begränsa antalet cigaretter till två per intagen och promenadtillfälle. JO konstaterar att det är av stor betydelse att cigaretter inte smugglas in på avdelningarna efter avslutad promenadtid, detta för att upprätthålla det rådande rökförbudet inomhus och för att trygga säkerheten. Enligt JO:s uppfattning finns det inget i nuvarande regelverk som hindrar att en anstalt inför begränsningar av det tillåtna antalet cigaretter, under förutsättning att begränsningen är nödvändig av säkerhetsskäl. Den proportionalitetsprincip som kommer till uttryck i fängelselagen ska dock alltid beaktas, vilket innebär att en mindre ingripande åtgärd ska användas om det är tillräckligt. JO konstaterar att den begränsning som anstalten Gävle beslutat om är mycket långtgående, men anser sig inte ha tillräckligt underlag för att hävda att den är oproportionerlig. JO betonar avslutningsvis vikten av att lika fall behandlas lika och förväntar sig att Kriminalvården överväger möjligheterna att få till stånd ett mer enhetligt förhållningssätt i frågan.

# Riksdagens ombudsmän JO 4642–16

Skrivet av Petter Svensson


I vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera