Veckans Nyheter: 43


Författare: Karnov Group
Publicerad: 2018-10-26
Ämne: Nyheter

Karnov Nyheter bevakar och skriver dagligen nyheter gällande domar inom olika rättsområden. Under Veckans Nyheter lyfter vi fram några av veckans mest intressanta rättsfall. Du får en kort sammanfattning av aktuella och relevanta avgöranden från svenska domstolar runtom i landet samt från EU-domstolen och Europadomstolen.


Döms för grov skadegörelse gällande graffitimålning i utomhuspool

Tingsrätten framhåller att respekten för annans rätt till sin egendom är en minst lika viktig princip som rätten att skapa konst och dömer en konstnär i det uppmärksammade målet för grov skadegörelse med anledning av en graffitispraymålning i en tom utomhusbassäng i Hägersten, Stockholm. Konstnären har uppgett att hon ville göra ett konstverk för att gestalta ”den meditativa kraften i kreativa processer” och att hon låtit sig inspireras av mandala som förekommer inom buddhismen. Hon har vidare framfört att graffitin skulle tas bort i direkt anslutning till sprayningen. Tingsrätten framhåller att syftet visserligen har varit att göra konst men finner att utrymmet för att se förmildrande på agerandet är begränsat med hänsyn till den skada på kommunens egendom som handlingen faktiskt inneburit. Den åtalade konstnären var ett av brottsoffren från terrorattentatet i Stockholm förra året och varit sjukskriven sedan dess - vilket beaktas vid straffmätningen. Påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med dagsböter. Konstnären förpliktas samtidigt att betala skadestånd om ca 280 000 kr. Tre personer som har varit åtalade för medhjälp till grov skadegörelse frias i rätten.

Södertörns tingsrätt B 11729-16

Skrivet av Ashik Zaman


Tuggtobak ska kunna motstå tuggning

Ett tyskt företag har av lokala myndigheter förbjudits att sälja en produkt som tuggtobak då den anser att produkten inte uppfyller krav på att kategoriseras som en sådan. Den nationella domstolen som hanterat överklagan har ställt ett antal frågor till EU-domstolen om hur direktivets regler ska tolkas. EU-domstolen klargör att en helhetsbedömning måste göras för att avgöra om en produkt faktiskt kan anses vara tuggtobak. Denna bedömning kan baseras på bland annat, sammansättning, konsistens, produktens form, och även hur den används av konsumenterna.

# EU-domstolen C–425/17

Skrivet av Peter Krohn


Gåvogivarens hälsotillstånd försvagat men var inte psykisk störning

Dödsboet yrkade att gåvan, andel av fastighet, skulle återbäras och gjorde gällande att den numera avlidne var under påverkan av psykisk störning vid gåvotillfället. Utredningen visar att den avlidnes hälsotillstånd vid gåvotillfället var försvagat och att han uppvisade avvikande beteende men hovrätten finner det inte styrkt att han led av en psykisk störning. Sammantaget innebär det att dödsboets talan om återbäring ska lämnas utan bifall och överklagandet avslås.

Svea hovrätt T 10819–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Påstod att träd avverkats olovligen men kunde inte peka ut var de skulle ha stått

Det var ostridigt var fastighetsgränsen går mellan parternas fastigheter och att motparten fällt vissa träd. Klaganden gjorde gällande att motparten fällt 18 träd på hennes fastighet vilket orsakat värdeminskning. Vid syn på platsen har klaganden dock inte kunnat peka ut var träden skulle ha stått och den muntliga bevisningen pekar åt olika håll. Enligt hovrätten ger utredningen inte tillräckligt stöd för att de fällda träden stått på klagandens fastighet. Det saknas således skäl att pröva om motparten gjort sig skyldig till en skadeståndsgrundande handling när han fällt träden. Överklagandet avslås.

Svea hovrätt T 6054–17

Skrivet av Linn C. Tiger


Olovlig frånvaro från arbetet var laga grund för avskedande

Inför sommaren 2015 förde parterna diskussioner om förläggningen av arbetstagarens semester och arbetstagaren önskade vara ledig fyra veckor med start v 29 medan bolagets företrädare godkände semester från v 30. Måndagen i v 29 kom arbetstagaren inte till arbetet och bolaget skickade en varning med klargörande om skyldigheten att respektera beslut om semesterförläggning samt upplysning om att brott mot arbetstidsöverenskommelser kunde leda till skiljande från anställningen. På fredagen v 29 mottog arbetstagaren ett brev där bolaget angav att man betraktade arbetstagarens agerande som en uppsägning och bekräftade att uppsägningen accepterades. När arbetstagaren besökte arbetsplatsen fredagen i veckan innan han avsåg att börja arbeta fick han beskedet att han inte var önskvärd på arbetsplatsen. Arbetsdomstolen bedömer att omständigheterna inte varit sådana att arbetstagaren ska anses ha avslutat anställningen, utan bolagets andra brev och efterföljande agerande talar entydigt för att bolaget avslutat anställningen. Trots varningen valde arbetstagaren att vara olovligt frånvarande och den olovliga frånvaron måste enligt Arbetsdomstolen bedömas som ett grovt åsidosättande av hans åligganden mot bolaget. Det har funnits laga grund för avskedande men Arbetsdomstolen finner att bolaget inte kan undgå skadeståndsansvar för brott mot formaliaföreskrifterna.

Arbetsdomstolen 2018 nr 66

Skrivet av Linn C. Tiger


Frias från grovt förtal gentemot åklagare

Den tilltalade, som har ingått i en högerextrem rörelse, kallade i en intervju en åklagare för ”n-ordet” och har som en följd åtalats för grovt förtal. Tingsrätten framhåller att uttalandet generellt sett är mycket kränkande och också kan vara straffbart som hets mot folkgrupp eller förolämpning. Uttalandet inträffade efter att den tilltalade friats från misshandel som enligt åtalet ägt rum i anslutning till firande av Internationella kvinnodagen i Malmö för ett antal år sedan. Friande dom meddelas nu emellertid av tingsrätten eftersom uttrycket som har använts enligt tingsrätten inte är sådant att det gör att omgivningen missaktar den som uttrycket används om. Tingsrätten understryker att det i dagens samhälle inte finns någon allmän uppfattning med innebörden att färgade personer skulle vara mindre värda eller klandervärda på något vis.

Malmö tingsrätt B 11243-17

Skrivet av Ashik Zaman


 

I vår tjänst kan du läsa mer från Karnov Nyheter och få tillgång till hela domarna med underinstanser. Karnov Nyheter tillhandahåller dagliga nyheter som du kan du anpassa efter vilka rättsområden som intresserar dig. Med rätt personliga inställningar får du genom nyhetstjänsten bara de nyheter som är relevanta för dig, så ofta som du vill ha dem.

 TESTA KARNOV JURIDIK 

TESTA KARNOV KOMMUN

Kommentera